Verwerkingsregisters

Het eHealth-platform levert basisdiensten met behulp waarvan :

  • een beveiligde en efficiënte uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg mogelijk is met het oog op de kwaliteit en continuïteit van de zorg
  • een uitwisseling van administratieve gegevens tussen de zorgverleners en de ziekenfondsen mogelijk is, bv. met het oog op een administratieve vereenvoudiging

Deze basisdiensten worden gebruikt door de partners die online diensten ( wcag.label.externalLink) aanbieden. Daarbij gebruiken zij de basisdiensten onder meer voor het beveiligen van de uitwisselingen, de pseudonimisering van gegevens, het exact dateren van een document met bewijskracht, de identificatie en authenticatie van een zorgverlener om te controleren dat hij wel degelijk de persoon is die hij beweert te zijn en gemachtigd is om op basis van zijn rol en hoedanigheid toegang te hebben tot een bepaalde applicatie, enz.

Het eHealth-platform beschikt zelf niet over persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. De gezondheidsgegevens blijven bewaard bij de zorgverleners en de authentieke bronnen.

De voornaamste gegevensbanken waarvoor het eHealth-platform krachtens de AVG een register van de verwerkingsactiviteiten bijhoudt, zijn de volgende (op de URL meer details over het soort gegevens en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt):

De gegevensbanken zijn een onderdeel van het systeem van gebruikers- en toegangsbeheer dat het eHealth-platform krachtens artikel 5, 4 van haar organieke wet moet inrichten. Dat systeem staat nader omschreven in artikel 8 van de bestuursovereenkomst tussen het eHealth-platform en de Belgische staat, bekrachtigd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.