Registratie van de softwarepakketten

Alles over deze dienst

Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin om samen met de applicatieverantwoordelijken ervoor te zorgen dat de softwarepakketten die in de gezondheidszorgsector worden aangeboden veilig zijn, aan de functionele behoeften van de zorgverstrekkers en van de overheid voldoen en in overeenstemming zijn met de strategische en operationele doelstellingen van de  Roadmap eGezondheid ( wcag.label.externalLink) .

Hiertoe heeft het eHealth-platform een evaluatiesysteem van de softwarepakketten ingevoerd waarop het RIZIV zich tevens baseert om eventuele telematicapremies toe te kennen.

De registratie van softwarepakketten voor huisartsen vond plaats in 2019. De registratie van softwarepakketten voor verpleegkundigen en kinesitherapeuten is gepland voor 2021.

De criteria en de lijst van geregistreerde softwarepakketten is beschikbaar via deze link ( wcag.label.externalLink)

De functionele en modulaire criteria voor de verschillende beroepen zijn beschikbaar:

Wat de modulaire criteria betreft (Huisartsengeneeskunde), vindt u meer informatie op de desbetreffende websites/pagina’s:

De inschrijvingen gebeuren via een online formulier ( wcag.label.externalLink)  op de website van onze partner RAMIT ( wcag.label.externalLink) . De inschrijvingsmodaliteiten en de testen worden beschreven in dit document (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Meer informatie hierover vindt u in de rubriek FAQ (veelgestelde vragen) met als doel het registratieproces van de softwarepakketten transparanter te maken. Het eHealth-platform behoudt zich het recht voor om deze FAQ’s op elk ogenblik bij te werken.

Het eHealth-platform en zijn partners zijn voorstander van een kwaliteitsvolle informatisering van de gezondheidszorgsector, die is afgestemd op het beheer en het delen van administratieve en/of medische gegevens.

Hiertoe moeten de softwarepakketten die ter beschikking worden gesteld van de zorgverstrekkers een aantal basisfuncties aanbieden (het zogenaamde “basispakket”) die overeenstemmen met de minimumvereisten op de Belgische markt om aan de zorgverstrekkers een geregistreerd softwarepakket aan te bieden dat het recht opent op een telematicapremie. Het gaat om voorwaarden inzake veiligheid, toegangsbeheer, beheer van de patiëntengegevens, het gebruik van een beveiligde elektronische brievenbus, de mogelijkheid om de toestemming van de patiënt of een therapeutische relatie te registreren, de raadpleging van de identificatieregisters van natuurlijke personen, enz.

Aan deze basisfuncties kunnen andere bijkomende en facultatieve functies worden toegevoegd volgens de behoeften en de wensen van de zorgverstrekker; het gaat om de zogenaamde modules. Het gaat bijvoorbeeld om het beheer of de uitwisseling van een Sumehr of een medicatieschema, de uitwisseling van gegevens met het NIC via MyCareNet, enz.

De modulaire evaluatie bestaat er dus in de op de markt aangeboden softwarepakketten te evalueren op basis van het basispakket en/of van de eventuele modules.

Nee. In de meeste gevallen is het gebruik van een softwarepakket dat is geregistreerd voor wat het basispakket betreft, echter een noodzakelijke voorwaarde voor de zorgverstrekker om een telematicapremie van het RIZIV te ontvangen (met voor bepaalde doelgroepen tevens de noodzaak om voor een of meerdere bijkomende modules te zijn geëvalueerd).

Bovendien zal uw softwarepakket indien het slaagt voor de evaluatie op het eGezondheidsportaal worden opgenomen via het “kadaster van de geregistreerde softwarepakketten” dat een beleidsondersteunende tool biedt bij de keuze van een softwarepakket voor de zorgverstrekkers.

Wat het basispakket betreft, maakt het eHealth-platform een lijst op met een aantal minimale voorwaarden voor de regels en functies die in het softwarepakket van de betrokken sector moeten worden geïmplementeerd. Voor deze voorwaarden wordt vervolgens een documentatie opgemaakt waarin de interpretatie van de voorwaarden zo veel mogelijk wordt beperkt zodat de softwareproducenten deze kunnen implementeren.

Het naleven en het opvolgen van de functies van de modules behoren daarentegen tot de verantwoordelijkheid van de toepassingen (RIZIV, NIC, FOD Volksgezondheid, ...), ook moduleverantwoordelijken genaamd.

Doorgaans worden zowel de modules als het basispakket geëvalueerd door middel van de organisatie van minilabs.

Een minilab bestaat over het algemeen in het testen van een softwarepakket voor een specieke module op basis van een testscenario, dat soms binnen een op voorhand afgesproken termijn moet worden uitgevoerd (onder meer voor het basispakket). De softwareproducent en/of de evaluatieverantwoordelijke onderwerpt het softwarepakket aan een reeks testscenario’s waarmee de overeenstemming met de vereiste functies en voorwaarden kan worden bepaald. De behaalde resultaten worden vervolgens vergeleken met de verwachte resultaten waardoor de evaluatie al dan niet kan worden bekrachtigd.

Sommige minilabs bieden tevens ondersteuning bij de ontwikkeling/testing met eventueel uitwisselingen tussen softwareproducenten waardoor deze minilabs niet enkel aanleiding geven tot een willekeurige evaluatie.

De doelstelling van elke minilab wordt uiteraard door de organisator bepaald zodat de softwareproducenten zich met kennis van zaken kunnen inschrijven.

Nee, niet helemaal.

Het voornaamste principe bestaat erin een maximaal aantal geldige functies en voorwaarden op te nemen ongeacht de doelgroep.

Sommige verplichte voorwaarden hebben echter meer specifiek betrekking op een groep zorgverstrekkers. Elke sector beschikt aldus over zijn reeks basisevaluatievoorwaarden ondanks het feit dat talrijke voorwaarden gemeenschappelijk zijn voor alle softwarepakketten.

De evaluatievoorwaarden van het basispakket worden om de 3 jaar herzien. Hierdoor kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de technologische vooruitgang of met nieuwe wettelijke verplichtingen. Deze termijn van 3 jaar kan echter worden herzien (ingekort of verlengd) naargelang de evolutie en de verplichtingen.

Het is tevens mogelijk dat de herevaluaties vroeger moeten plaatsvinden bijvoorbeeld wegens nieuwe wettelijke verplichtingen of belangrijke wijzigingen. In dat geval zou de deelname aan een specifieke minilab vereist kunnen worden zowel voor het basispakket als voor de modules (die al dan niet reeds geëvalueerd zijn).

Vermelden we bijvoorbeeld de technologische evolutie met betrekking tot de Cloud, de in Medicomut of in het verzekeringscomité afgesproken reglementaire verplichtingen inzake het elektronisch voorschrift of de terugbetaling van geneesmiddelen van hoofdstuk IV.

Voor het basispakket is het evaluatieproces voor elke sector hetzelfde. Het begint met de analyse van een lijst van evaluatievoorwaarden door een werkgroep van professionals in de sector, die vervolgens worden beschreven in gedetailleerde documentatie voor de softwareproducenten. Een termijn van minstens 3 maanden wordt dan toegestaan voordat de eerste evaluatiesessies worden gehouden.

De testsessies worden "on demand" gepland, waarna een schema van mogelijke data wordt voorgesteld.

De inschrijving moet 6 weken vóór de test plaatsvinden. Ingeval tests opnieuw afgelegd moeten worden, moet een termijn van 4 weken tussen 2 tests in acht worden genomen.

Elke producent moet de gevraagde documentatie minstens 2 weken vóór de evaluatiesessie meedelen (bij gebrek wordt de sessie geannuleerd). In de maand die volgt op de evaluatie ontvangt de producent een gedetailleerde kopie van zijn evaluatie en in voorkomend geval wordt het kadaster van de geregistreerde softwarepakketten bijgewerkt.

Wat de modules betreft, zal de aanpak over het algemeen verschillend zijn omdat een welbepaalde functie moet worden uitgetest (elektronisch voorschrift, medicatieschema, ...). De evaluatiecyclus zal dan door de moduleverantwoordelijke worden vastgelegd en aan de producenten worden meegedeeld, onder meer tijdens informatievergaderingen ten behoeve van deze laatsten.

Ja, de nieuwe procedure die we voorstellen is soepeler. Er kan op elk moment een “minilab op aanvraag” worden georganiseerd (cf. inschrijvingsmodaliteiten). Er zij echter op gewezen dat software vóór het einde van een kalenderjaar moet worden geregistreerd om in aanmerking te komen voor de RIZIV-premies voor datzelfde jaar. 

Wat het basispakket betreft, is er geen weging. Elk softwarepakket moet aan alle voorwaarden voor zijn sector voldoen. De interpretatie van de resultaten is dus eenvoudig: geslaagd of niet geslaagd.

De interpretatie van de resultaten van de modules kan echter verschillen volgens de module. Dit wordt tevens bepaald door de moduleverantwoordelijke.

Wat het basispakket betreft, worden de resultaten aan de producenten meegedeeld binnen de maand die volgt op de evaluatie in de vorm van een gedetailleerd verslag door het eHealth-platform, bij voorkeur via mail in pdf-formaat.

Bovendien:

  • Bij een positieve evaluatie

Wordt de versie van uw softwarepakket opgenomen in ons “kadaster van de geregistreerde softwarepakketten”. De informatie wordt tevens overgemaakt aan het RIZIV met het oog op de validatie van de eventuele voorwaarde “gebruikt een geregistreerd softwarepakket” bij het onderzoek van een telematicapremie-aanvraag.

  • Bij een negatieve evaluatie

Uw softwarepakket zal niet (meer) worden opgenomen in ons “kadaster van de geregistreerde softwarepakketten”. De informatie wordt tevens overgemaakt aan het RIZIV waarbij de eventuele voorwaarde “gebruikt een geregistreerd softwarepakket” bij het onderzoek van een telematicapremie-aanvraag niet wordt goedgekeurd.

Geen paniek echter. Vandaag bieden wij u een meer flexibel systeem aan. Een producent kan de test later zo vaak hij wenst opnieuw afleggen. Hij moet echter rekening houden met een minimumduur van één maand tussen twee evaluaties en de nog beschikbare tijdstippen bij zijn nieuwe inschrijving.

Wat de modules betreft, de resultaten zullen door de moduleverantwoordelijke worden meegedeeld en het eHealth-platform zal instaan voor de eventuele bijwerking van het kadaster van de geregistreerde softwarepakketten.

Wat het basispakket betreft, worden de criteria voor een doelgroep om de 3 jaar herzien.

Elk softwarepakket moet zich dus (opnieuw) laten evalueren in de maanden die volgen op de herziening van de criteria voor zijn doelgroep. Om (verder) te kunnen genieten van de telematicapremie moet de afstemming plaatsvinden binnen een termijn die zal worden bepaald bij de mededeling van de evaluatiecriteria per doelgroep (bv. verplichte afstemming binnen het kalenderjaar dat volgt op de mededeling van de documentatie van de criteria indien de documentatie in het eerste trimester werd meegedeeld).

Wat de modules betreft, moet de geldigheidsduur van de evaluaties door elke applicatieverantwoordelijke (a priori tussen 1 en 3 jaar) worden bepaald. Deze informatie zal in het kadaster van de softwarepakketten worden opgenomen.

Dit is niet onmiddellijk voorzien.

De prioriteit werd verleend aan de evaluatie van de 24 proefprojecten die door een jury werden geselecteerd. De opvolging gebeurt door het RIZIV, de FOD, het FAGG, het eHealth-platform en het kabinet van de Minister van Gezondheid.

U kan echter contact opnemen met het eHealth-platform om te beschikken over de documentatie en de cookbooks met betrekking tot het gebruik van onze gratis basisdiensten (UAM, encryption, ...) en de specifieke maatregelen inzake veiligheid en authenticatie van mobiele toepassingen.

Voor het basispakket is een online inschrijvingstool beschikbaar om het vastleggen van afspraken te vergemakkelijken. Een begindatum van inschrijving zal voor elke doelgroep worden bepaald. Deze inschrijvingen blijven mogelijk tot 6 weken vóór de volgende evaluatiecyclus (ongeveer elke 3 jaar).

Wat de modules betreft, zullen de inschrijvingsvoorwaarden door de moduleverantwoordelijke worden bepaald.

Naargelang de behoeften van de module kan de minilab plaatsvinden voor het softwarepakket van eenzelfde sector of de verschillende sectoren die bij dezelfde toepassing zijn betrokken.

Het is bovendien de wens om een end-to-end-aanpak te ontwikkelen en dus om de softwareproducenten van de verschillende betrokken zorgverstrekkers uit te nodigen om het hele proces te evalueren (bv. in het kader van het voorschrift, het verzendproces van het voorschrift door de arts naar de ontvangende apotheker uittesten).

De evaluatie van het basispakket gebeurt over het algemeen in de kantoren van RAMIT.

Wat de modules betreft, bepalen de betrokken applicatieverantwoordelijken de plaats van de evaluatie. Deze wordt meegedeeld in de kalender op  het portaal van het eHealth-platform en in het inschrijvingsformulier.

Ja, de nieuwe procedure die we voorstellen is soepeler. Een producent kan een evaluatie zo vaak afleggen als hij het wenst. Hij moet echter rekening houden met een minimumtermijn van 4 weken tussen twee evaluaties en de nog beschikbare tijdstippen bij zijn nieuwe inschrijving.

Wat het basispakket betreft, worden de voorwaarden voor een doelgroep om de 3 jaar herzien.

Elk softwarepakket moet zich dus (opnieuw) laten evalueren in de maanden die volgen op de herziening van de voorwaarden voor zijn doelgroep. Om (verder) te kunnen genieten van de telematicapremie moet de afstemming plaatsvinden binnen een termijn die zal worden bepaald bij de mededeling van de evaluatievoorwaarden per doelgroep (bv. verplichte afstemming binnen het kalenderjaar dat volgt op de mededeling van de documentatie van de voorwaarden indien de documentatie in het eerste trimester werd meegedeeld).

Wat de modules betreft, moet de geldigheidsduur van de evaluaties door elke applicatieverantwoordelijke (a priori tussen 1 en 3 jaar) worden bepaald. Deze informatie zal in het kadaster van de softwarepakketten worden opgenomen.

Het eHealth-platform werkt aan de evaluatievoorwaarden van het basispakket per doelgroep. De prioriteit van deze groepen van zorgverstrekkers wordt vastgelegd in samenspraak met het RIZIV waar o.a. rekening wordt gehouden met de reglementering inzake telematicapremie.

Het is voorzien om nieuwe sectoren op kwartaalbasis in te voeren.

U vindt hierna een planning voor de publicatie van de documentatie van de basisvoorwaarden per sector:

  • Huisartsen: beschikbaar
  • Verpleegkundigen (die in groepsverband of op zelfstandige basis werken): beschikbaar
  • Kinesitherapeuten: oktober 2020
  • Tandartsen: 2021
  • Vroedvrouwen: 2021 (te bevestigen)

Voor de ziekenhuizen verwijzen wij u naar het BMUC-plan (Belgian Meaningful Use Criteria) waarbij het effectieve en relevante gebruik van het EPD en het gebruik van de eGezondheidszorgdiensten geleidelijk wordt gelinkt aan de ziekenhuisfinanciering. Dit plan wordt door de FOD Gezondheid aangestuurd.