Welcome Pack

Alles over deze dienst

eHealth-platform stelt de partners een gedetailleerde inventaris ter beschikking met de nodige informatie voor de integratie van zijn verschillende diensten. Deze catalogus omvat alles 'wat men moet weten', 'wat men dient te begrijpen' en 'wat men dient te voorzien' alvorens een project op te starten. Het bevat ook alle nuttige contactadressen.

Download het Welcome Pack (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Projectproces

 1. Kennisneming door de partner van de informatie uit ons Welcome Pack.
 2. Contactname met onze projectcel door de partner, met een samenvatting van het project: finaliteit van het project, gedefinieerde stromen, vereiste diensten, enz.
 3. Interne analyse van het project > Indien akkoord, toewijzing aan een projectleider
 4. Indien nodig, indiening van een uniek dossier door de partner.
 5. Juridisch onderzoek van het project door eHealth-platform (vereist het project een beraadslaging of een advies van het Sectoraal Comité?).
 6. Voorstel van planning in samenspraak met cel IT - opname van het project in de release calendar.
 7. Contact met de cel IT indien nodig (ondersteuning bij de integratie van de nodige componenten).
 8. Indien nodig, beschikbaar stelleng van de technische documenten door de partner.

Een project dient minstens aan de volgende voorwaarden te voldoen - de inproductiestelling hangt af van de strikte naleving van deze voorwaarden  

 1. Kennisneming door de partner van de informatie uit ons Welcome Pack.
 2. Opstellen en goedkeuren van een uniek dossier.
 3. Goedkeuring door het Sectoraal Comité (indien nodig).
 4. Opstellen en goedkeuren van een planning. 
 5. Opstellen en beschikbaar stellen van de technische documentatie (indien nodig).

Overzicht van de basisdiensten

Voor elke dienst bestaat er een informatiefiche met een definitie van de dienst, zijn functionaliteiten, afhankelijkheden, nuttige aanbevelingen & waarschuwingen alsook de specifieke integratievoorwaarden van de dienst.

Belangrijk bericht 

eHealth-platform herinnert zijn partners eraan dat het belangrijk is steeds contact op te nemen met de diensten van eHealth-platform wanneer zij een nieuw project willen ontwikkelen of een bestaand project wensen uit te breiden. Indien zij dit niet doen, kan dit op verschillende niveaus een impact hebben op het eHealth-platform.

Wat de opvolging van de projecten betreft, riskeert eHealth-platform immers geen globaal zicht meer te hebben op alle projecten die gebruik maken van zijn basisdiensten. Hierdoor zouden incoherenties op architectuurvlak kunnen ontstaan. Een dergelijke manier van werken zou ook kunnen leiden tot een overbelasting van de technische capaciteit van het eHealth-platform in geval van massale en gelijktijdige verzending van berichten, waardoor de beschikbaarheid van de basisdienst voor alle partners in het gedrang komt.

In de algemene voorwaarden met betrekking tot de toekenning van het eHealth-certificaat (acceptatie en productie) wordt sinds september 2013 bepaald dat 'elk gebruik van het eHealth-certificaat in voorkomend geval beperkt moet worden tot het toepassingsgebied van de bestaande juridische beraadslagingen. In geval van uitbreiding, aanpassing of evolutie van het doeleinde of van de draagwijdte van dit gebruik moet verplicht met het eHealth-platform contact worden opgenomen'.

eHealth-platform verzoekt zijn partners bijgevolg om hun verantwoordelijkheid op te nemen en de voorwaarden van het uniek dossier na te leven.

Overzicht van de architecturen

Overzicht van de standaarden

Overzicht van de connectoren

Reglementen

Informatieveiligheid

Toepassing Live cycle - Onze garanties

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen