Opdrachten

Om zijn missie te realiseren, heeft het eHealth-platform als openbare instelling van de wetgever 10 opdrachten meegekregen.

Deze opdrachten bakenen duidelijk de rol van het eHealth-platform af. Om alle misverstanden omtrent de draagwijdte van het eHealth-platform te vermijden, worden na de beschrijving van de opdrachten ook kort een aantal zaken beschreven waarvan het eHealth-platform zich zal onthouden.

Wat het eHealth-platform wel zal doen

1. Ontwikkelen van een visie en een strategie inzake eHealth

Het eHealth-platform ontwikkelt een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het medisch beroepsgeheim. Deze visie en strategie zijn gericht op het bereiken van de doelstellingen vervat in de missie van het eHealth-platform, met name het optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt, het vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren, en het degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid. De ontwikkeling van de visie en de strategie en de permanente bijsturing ervan in functie van de veranderende wensen en behoeften en van de technologische evolutie geschieden in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg.

2. Vastleggen van nuttige, ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur

Om de visie en de strategie inzake veilige elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg te concretiseren, legt eHealth op ICT-vlak een basisarchitectuur en de nodige normen, specificaties en standaarden vast op basis waarvan alle actoren in de gezondheidszorg aan de dienstverlening en informatie-uitwisseling kunnen deelnemen. Deze basisarchitectuur, normen, specificaties en standaarden zijn open (d.w.z. vrij beschikbaar en niet gebonden aan één of meerdere leveranciers) en zullen worden gepubliceerd op de website van het eHealth-platform. Ze worden vastgelegd in nauw overleg met de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg. De basisarchitectuur, normen, standaarden en specificaties betreffen enkel de ICT-aspecten, niet de inhoudelijke aspecten van de gezondheidzorg.

3. Registreren van softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers

Het eHealth-platform ontwikkelt zelf geen software voor het beheer van elektronische patiëntendossiers. Dat blijft de taak van de zorgverleners zelf of van door hen gekozen ICT-dienstverleners. Voor de gebruikers van deze software is het evenwel van belang om met zekerheid te weten of deze software voldoet aan de ICT-gerelateerde normen, standaarden en specificaties vastgelegd door het eHealth-platform. Enkel dan is immers gewarborgd dat op basis van deze software kan worden deelgenomen aan de elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling. Daarom gaat het eHealth-platform na welke software al dan niet voldoet aan de vastgelegde ICT-gerelateerde normen, standaarden en specificaties. Indien een software eraan voldoet, kent ze aan die software een registratienummer toe en publiceert ze dit op haar website.

4. Concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten

Om de goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg te ondersteunen, concipieert, beheert en ontwikkelt het eHealth-platform als openbare instelling wel een elektronisch samenwerkingsplatform. Naast de hogervermelde ICT-gerelateerde normen, standaarden en specificaties, bestaat dit platform uit een aantal basisdiensten die door alle actoren in de gezondheidszorg en door de ICT-dienstverleners die aan deze actoren software of toepassingen (zgn. diensten met toegvoegde waarde) ter beschikking stellen, gratis kunnen worden gebruikt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het portaal waarop u zich nu bevindt, om een systeem van gebruikers- en toegangsbeheer waarmee een zorgverstrekker met één kaart t.a.v. alle toepassingen kan bewijzen wie en wat hij is, of om een systeem voor vercijfering van uitgewisselde gegevens, zodat ze enkel kunnen worden gelezen door de verzender en de bestemmeling. Een overzicht van alle basisdiensten en de wijze waarop ze kunnen worden gebruikt, vindt u in de rubriek Basisdiensten.

5. Afspreken van een taakverdeling en kwaliteitsnormen en verifiëren of de kwaliteitsnormen worden nageleefd

Om de gewenste doelstellingen inzake kwaliteit van de gezondheidszorg en administratieve vereenvoudiging te bereiken, moeten op bepaalde vlakken met de actoren in de gezondheidszorg afspraken worden gemaakt omtrent wie welke gegevens inzamelt, valideert, opslaat en ter beschikking stelt en aan welke kwaliteitsnormen deze gegevens dienen te voldoen. Op die manier wordt bijvoorbeeld vermeden dat zorgverleners dezelfde gegevens meermaals zouden moeten overmaken aan verschillende overheidsdiensten of ziekenfondsen of dat de zorgverlening zou worden gebaseerd op informatie m.b.t. een andere patiënt dan degene die de zorgen verkrijgt. De taakverdeling en de kwaliteitsnormen worden afgesproken met de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg en niet eenzijdig opgelegd door het eHealth-platform. Het eHealth-platform gaat wel na of de afgesproken kwaliteitsnormen wordt nageleefd.

6. Bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma's en projecten

De doelstellingen inzake optimalisering van de kwaliteit en continuïteit van de gezondheidszorg, administratieve vereenvoudiging en ondersteuning van het gezondheidsbeleid kunnen slechts worden bereikt als de normen, standaarden, specificaties en basisdiensten die het eHealth-platform uitwerkt en beheert, effectief worden gebruikt om toepassingen aan te bieden aan de actoren in de gezondheidszorg. Daarom bevordert en coördineert het eHealth-platform programma's en projecten die van het door haar uitgewerkte en beheerde samenwerkingsplatform gebruik maken. Deze programma's en projecten leiden tot het aanbod van zgn. diensten met toegevoegde waarde voor de actoren in de gezondheidszorg. Sommige van deze diensten met toegevoegde waarde kunnen on-line worden gebruikt op deze portaalsite. Een overzicht van alle diensten met toegevoegde waarde die basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform gebruiken, vindt u in de rubriek Diensten met toegevoegde waarde.

7. Beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van de gegevens-uitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften

De wetgever heeft alvast 2 programma's zo belangrijk gevonden dat hij het eHealth-platform uitdrukkelijk heeft belast met het beheer en de coördinatie van de ICT-gerelateerde aspecten ervan. Het eerste programma is de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers. Meer bepaald gaat het om de veilige, vercijferde elektronische uitwisseling van gegevens over een patiënt tussen de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg die hem gezondheidszorgen verstrekken, voorzover dit door de patiënt of door de wet wordt toegestaan. Het tweede programma is de elektronische uitwisseling van medische voorschriften, zowel ambulant als in zorginstellingen. Daardoor wordt vermeden dat papieren voorschriften moeten worden blijven aangemaakt en ingetikt. Het eHealth-platform beheert en coördineert enkel de ICT-gerelateerde aspecten van deze programma's. De inhoudelijke afspraken worden gemaakt in andere, daartoe bevoegde organen.

8. Optreden als onafhankelijke derde voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties, ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid

In bepaalde omstandigheden willen onderzoekers of beleidsvoerders beschikken over informatie over verstrekte gezondheidszorgen en de effecten ervan, om onderzoek te kunnen verrichten of het beleid te kunnen ondersteunen. Doorgaans is het echter absoluut niet nodig dat uit deze informatie nog kan worden afgeleid op welke patiënt of zorgverlener deze informatie betrekking heeft. In het licht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het medisch beroepsgeheim moet dus gezorgd worden voor een anonimisering of codering van de informatie vooraleer ze aan de onderzoekers of de beleidsvoerders ter beschikking worden gesteld. Voor bepaalde in de wet opgesomde instanties (overheidsdiensten, ziekenfondsen, …) kan het eHealth-platform als onafhankelijke derde (zgn. trusted third party of TTP) instaan voor deze anonimisering of codering. In het bijzonder deze opdracht zal het eHealth-platform uitvoeren onder toezicht van het sectoraal comité bestaande uit vertegenwoordigers van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en artsen aangewezen door het Parlement. Het eHealth-platform mag de gecodeerde of geanonimiseerde persoonsgegevens niet bewaren na de codering of de anonimisering, en mag zelf geen onderzoek verrichten op deze gegevens.

9. Motor zijn van de nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie inzake eHealth

Het bereiken van de doelstellingen vastgelegd in de missie van het eHealth-platform vergt heel wat veranderingen in de wijze waarop wordt omgegaan met informatie in de gezondheidszorgsector. Het eHealth-platform is de motor van deze veranderingen en zal de nodige gecoördineerde acties ondernemen om deze veranderingen te bevorderen en te ondersteunen. Dit behelst o.a. het analyseren van de behoeften tot verandering, het afspreken van de inhoud en de prioriteiten van de veranderingen met de actoren in de gezondheidszorg vertegenwoordigd in het Beheerscomité van het eHealth-platform, het overtuigen van deze actoren van het nut ervan, het verzorgen van opleidingen, het vastleggen van ICT-gerelateerde normen, standaarden en specificaties, het uitwerken en beheren van een elektronisch samenwerkingsplatform met basisdiensten, het beheren en coördineren van programma's en projecten, het coördineren van de nodige aanpassingen aan de reglementering, e.d.m.

10. Organiseren van de samenwerking met andere overheidsinstanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

Het eHealth-platform functioneert niet op een eiland en staat in voor de organisatie van de samenwerking met andere overheidsinstanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening. Zo wordt bij de werking van het elektronische samenwerkingsplatform dat wordt uitgewerkt en beheerd door het eHealth-platform gebruik gemaakt van diensten die door andere overheidsdiensten worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld de elektronische identiteitskaart. Daarenboven is het de bedoeling dat het samenwerkingsplatform wordt gebruikt door zoveel mogelijk overheidsdiensten (federaal, gewesten, gemeenschappen, lokaal, …) wanneer zij toepassingen aanbieden aan de actoren in de gezondheidszorg. Er wordt immers best vermeden dat de zorgverleners worden geconfronteerd met verschillende elektronische platformen voor het gebruik van verschillende toepassingen. Ook de goed beveiligde afstemming van het Belgische samenwerkingsplatform met buitenlandse of internationale samenwerkingsplatformen is nuttig. Gezondheidszorg eindigt immers niet bij de landsgrenzen.

Wat het eHealth-platform dus niet zal doen

Het eHealth-platform brengt vooreerst geen wijzigingen aan aan de inhoudelijke taakverdeling tussen de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg. Het maakt enkel een elektronische samenwerking mogelijk.

Het eHealth-platform bezit geen monopolie van elektronische dienstverlening aan de actoren in de gezondheidszorg. Het gebruik van het elektronisch samenwerkingsplatform en de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform is facultatief, niet verplicht.

Het eHealth-platform slaat geen persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid (centraal) op.

Het eHealth-platform wil bestaande, gewestelijke of lokale, publieke of private samenwerkingsinitiatieven tussen actoren in de gezondheidszorg niet ontmoedigen en zich niet in hun plaats stellen. Het eHealth-platform wil dergelijke initiatieven wel ondersteunen door het uitwerken en beheren van ICT-gerelateerde normen, standaarden, specificaties en basisdiensten, die gratis door al deze initatieven kunnen worden gebruikt, zodat deze initiatieven zich nog meer kunnen toeleggen op de diensten met toegevoegde waarde voor de actoren in de gezondheidszorg en zodat ze onderling interoperabel zijn.

Het eHealth-platform voert zelf geen studies inzake gezondheidszorg en verstrekt geen inhoudelijke beleidsondersteuning op het vlak van de gezondheidszorg. Dit zou strijdig zijn met de rol van onafhankelijke derde.

Het eHealth-platform is tenslotte geen instelling die wordt aangestuurd op basis van technologie, maar een instelling die de ICT wil inzetten om de doelstellingen van optimalisering van de kwaliteit van de gezondheidszorgverstrekking, administratieve vereenvoudiging en ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid optimaal te bereiken.