Informatieveiligheidscomité

Bij de wet van 5 september 2018 werd het informatieveiligheidscomité opgericht.

Het bestaat uit twee kamers: de kamer sociale zekerheid en gezondheid, die is gevestigd bij de Kruispuntbank en het eHealth-platform, en de kamer federale overheid, die is gevestigd bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Het heeft specifieke opdrachten op het vlak van de informatieveiligheid – waaronder het verlenen van beraadslagingen voor bepaalde types mededelingen van persoonsgegevens – maar is geen toezichthoudende autoriteit in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Het is bijgevolg niet bevoegd voor het toezicht op de naleving van de regelgeving, het oplossen van problemen en geschillen of het behandelen van klachten. Voor die aangelegenheden is immers de Gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd.

Dat betekent concreet dat, hoewel het informatieveiligheidscomité momenteel nog niet samengesteld is, bepaalde taken van zijn kamer sociale zekerheid en gezondheid toch reeds uitgevoerd worden, zij het dan door bepaalde leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, van wie het mandaat tijdelijk behouden blijft.

 • Leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
 • Actiedomeinen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid
 • Beraadslagingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid
 • Vergaderingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité - 12/11/2018 (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

Zoals opgemerkt, blijft het mandaat van bepaalde leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behouden tot de dag van de benoeming van de eigenlijke leden van het informatieveiligheidscomité. Het betreft behalve de heer Yves Roger, die tijdelijk het voorzitterschap van de kamer sociale zekerheid en gezondheid uitoefent, de volgende personen.

Hoedanigheid

Lid

Plaatsvervanger

jurist

Michel Dispersyn

Pascal Hubain

jurist

Paul Schoukens

Ludwine Casteleyn

informaticus

Jean Ramaekers

Bart Sijnave

arts

Bart Viaene

Stefaan Bartholomeeusen

arts

Christian Smulders

Etienne De Clercq

arts

Benoît Debande

Didier Thillaye du Boullay

arts

Georges De Moor

Michel Deneyer

Actiedomeinen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer belast met de volgende taken:

 • het formuleren van de goede praktijken die zij nuttig acht voor de uitvoering en de naleving van de regelgeving over de Kruispuntbank en de regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen;
 • het vaststellen van de regels voor de mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank en voor de medewerking van de Kruispuntbank aan enquêtes, overeenkomstig artikel 5 van de Kruispuntbankwet;
 • het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen van sociale persoonsgegevens en persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, voor zover opgelegd door de regelgeving, en het bijhouden en publiceren van die beraadslagingen;
 • het inhoudelijk ondersteunen van de functionarissen voor gegevensbescherming, onder andere door het aanbieden van een passende voortdurende vorming en het formuleren van aanbevelingen, onder meer op het technische vlak;
 • het jaarlijks publiceren, op de website van de Kruispuntbank en op de website van het eHealth-platform, van een beknopt verslag over de vervulling van haar opdrachten tijdens het afgelopen jaar.

Elke mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, vereist een beraadslaging van de kamer van sociale zekerheid en gezondheid, behalve in de volgende gevallen:

 • de mededelingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg onderling, die betrokken zijn bij de verzorging van een welbepaalde patiënt. Dit kan gaan om een mededeling van gegevens uit het patiëntendossier tussen twee verschillende beroepsbeoefenaars met een therapeutische relatie met desbetreffende patiënt, bijvoorbeeld voor diagnostische doeleinden of ter voorbereiding van een ingreep;
 • wetenschappelijk onderzoek waarbij de volgende voorwaarden cumulatief zijn voldaan:
  • de betrokkenen geven expliciet en geïnformeerd toestemming om deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek, vooraleer enig persoonsgegeven aan de onderzoeker(s) wordt meegedeeld;
  • de betrokkenen worden op behoorlijke wijze geselecteerd;
  • de gegevens worden rechtstreeks van betrokkenen bekomen;
  • de persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld;
  • de principes van informatieveiligheid worden gerespecteerd;
 • mededelingen van anonieme gegevens

Verdere informatie over de activiteiten van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité op het vlak van de verwerking van sociale persoonsgegevens, is terug te vinden op de website van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid.

Activiteitenverslag 2021 (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Beraadslagingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid

De beraadslagingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité (en die van haar voorgangers) en de beraadslagingen van de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité zijn beschikbaar op de website van de Kruispuntbank (beraadslagingen over de verwerking van sociale persoonsgegevens) en via de specifieke rubriek op de website van het eHealth-platform (beraadslagingen over de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen). Bijkomende informatie kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité, via het mailadres ivc@mail.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Om een nieuwe beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité te verkrijgen, gebruikt de aanvrager het volgende formulier (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

De ingevulde template dient te worden overgemaakt naar het volgende mailadres: ivc@mail.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .

Vergaderingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid

De vergaderingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité vinden plaats op de volgende datums

 • dinsdag 11 januari 2022
 • dinsdag 1 februari 2022
 • dinsdag 1 maart 2022
 • dinsdag 5 april 2022
 • dinsdag 3 mei 2022
 • dinsdag 7 juni 2022
 • dinsdag 5 juli 2022
 • dinsdag 6 september 2022
 • dinsdag 4 oktober 2022
 • dinsdag 8 november 2022
 • dinsdag 6 december 2022