Als de inhoud van dit bericht niet correct verschijnt, klik hier Version française
eSanté Naar het portaal e-Gezondheid
Bannière eSanté

Nieuwsbrief e-Gezondheid – Nr. 1

Dit is de allereerste editie van de nieuwe nieuwsbrief e-Gezondheid. Via deze weg komt u meer te weten over de nieuwigheden, de projecten en initiatieven van de openbare instellingen en hun partners op het vlak van ‘online gezondheid’.

e-Gezondheid is in volle ontwikkeling. Dit domein groeit exponentieel, er vormen zich tal van projecten, verschillende stakeholders zijn betrokken en de diversiteit aan applicaties is groot. Het is dan ook belangrijk dat er duidelijke en correcte informatie voorhanden is, zodat iedereen hieraan kan deelnemen en er gebruik van kan maken.

Daarom is dit nieuwe portaal gelanceerd dat specifiek gewijd is aan e-Gezondheidsdiensten. Dit platform biedt alle actoren in de gezondheidszorg (patiënten, zorgverleners en zorginstellingen) een gecoördineerd toegangspunt tot de beschikbare informatie op het vlak van e-Gezondheid.

Er zijn twee versies beschikbaar: een met informatie specifiek bestemd voor patiënten en een met informatie specifiek bestemd voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Daarnaast vinden bezoekers er ook enkele andere zaken terug: een rubriek ‘Nieuws’ met actuele informatie over e-Gezondheid op het terrein, een mogelijkheid om in te schrijven op de nieuwsbrief e-Gezondheid, een hoofdstuk over het actieplan e-Gezondheid, een zoekfunctie en rubriek met betrekking tot de verschillende partners.

Veel leesplezier!


Pilootprojecten thuishospitalisatie: de meerwaarde van een geïntegreerd EPD

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid lanceerde op 25 mei 2016 een oproep voor pilootprojecten rond thuishospitalisatie. In deze projecten zullen patiënten in hun thuisomgeving verzorgd worden, en dat door verschillende zorgverleners. Voor de stroomlijning van die interdisciplinaire zorg kan het elektronisch patiëntendossier een nuttig hulpmiddel zijn. Kandidaten kunnen nog tot half september een projectvoorstel indienen.

De oproep om pilootprojecten rond thuishospitalisatie in te dienen, kadert in de brede hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap. De bedoeling van deze projecten is om uit te testen hoe bepaalde zorgen die momenteel in het ziekenhuis worden toegediend – onder meer door een gebrek aan alternatieven – op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier georganiseerd kunnen worden buiten de ziekenhuismuren. Het kan bijvoorbeeld gaan over de intraveneuze toediening van antibiotica.

Geïntegreerd elektronisch dossier

In alle pilootprojecten moet er sprake zijn van een geïntegreerde interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners. In elk project moet ook minimum één ziekenhuis betrokken zijn met de nodige medische en verpleegkundige expertise. Concreet kan dat een samenwerking zijn tussen een ziekenhuis en bijvoorbeeld thuisverplegers en/of specialisten, huisartsen, kinesitherapeuten, apothekers, enzovoort.

Om te verzekeren dat patiënten op de best mogelijke manier behandeld en verzorgd worden, is het cruciaal dat de betrokken zorgprofessionals nauw en goed met elkaar samenwerken. En daarbij kan een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier helpen: de elektronische uitwisseling van gegevens laat zorgverleners immers toe om elkaar snel op de hoogte te brengen van relevante medische gegevens over de patiënten, van specifieke behoeften van een patiënt, van toegediende zorgen, enzovoort.

Projectvoorstel indienen: praktisch?

Kandidaten kunnen nog projectvoorstellen indienen tot en met vrijdag 16 september 2016, via mail naar hospfin-pilot@minsoc.fed.be. Meer details over de voorwaarden waar een kandidaat-project aan moet voldoen, zijn terug te vinden via deze link.

Ook op de websites van de FOD Volksgezondheid en van het Riziv kunnen alle details over deze oproep geraadpleegd worden, samen met de algemene informatie over de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering.


Vorming van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg op het vlak van e-Gezondheid

In het kader van actiepunt 12 van het Actieplan 2013-2018 “e-Gezondheid opnemen in de opleiding” had het RIZIV zich ertoe verbonden om in 2015 een reeks praktische opleidingen uit te werken om artsen maximaal vertrouwd te maken met e-Gezondheidsdiensten.

In de loop van het tweede semester van 2015 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV een conventie afgesloten met elke deelstaat met het oog op de implementatie van deze opleidingen. Het merendeel van deze projecten wordt momenteel uitgevoerd en sommige zijn reeds afgesloten. Tal van zorgverleners hebben al hun tevredenheid geuit en belangstelling getoond voor de behandelde onderwerpen.

In het kader van een cofinanciering met de deelstaten heeft de minister van Volksgezondheid zich op federaal niveau ertoe verbonden om dit jaar opnieuw 1 miljoen euro van het RIZIV-budget te reserveren voor deze navormingen, om aldus te voorzien in een ruime waaier aan opleidingen voor de diverse beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Er zal voorrang worden gegeven aan opleidingen in het kader van module II (organisatie van opleidingen en cursussen met betrekking tot de identificatieprocedure via eID, de installatie van eHealth-certificaten en het gebruik van diverse e-Gezondheidssystemen binnen het EMD) en van module III (organisatie van cursussen over het doeltreffend gebruik van het EMD ter ondersteuning van een optimale gezondheidszorg voor de patiënt).

Meer informatie:


Help het aantal tekenbeten tellen via TekenNet

De zomerperiode is het uitgelezen moment om de aandacht te vestigen op het belang van bescherming tegen tekenbeten. Tegelijkertijd wordt iedereen aangemoedigd om deel te nemen aan de telling van het aantal tekenbeten bij mensen in België via TekenNet.be.

TekenNet is een project van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) met als doel de volgende aspecten in kaart te brengen:

  • hoeveel personen werden er gebeten door een teek;
  • in welke regio’s zijn tekenbeten frequenter;
  • hoeveel personen raadplegen een arts na een tekenbeet.

Op basis van deze gegevens zal een precieze cartografie kunnen worden opgesteld met de periode en de zones waarin de teken actief zijn in België. Hierdoor zullen mensen die een verhoogd risico lopen op tekenbeten, aangepaste preventieve maatregelen kunnen treffen.

eSanté