eHealth-platform

Nieuws

Maart, 2017

Maart, 2017

16/03/2017

Telematicapremie voor de tandartsen

U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica. Het is een forfaitair bedrag dat we onder bepaalde voorwaarden betalen aan de tandartsen. Daarmee willen we het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen. De 1e premie is van toepassing op uw verstrekkingen van 2016.

Meer info

16/03/2017

Het elektronisch voorschrift - FAQ

In het kader van de invoering van het veralgemeend elektronisch voorschrift heeft BVAS in samenwerking met de vzw Recip-e een FAQ-pagina gepubliceerd om het elektronisch voorschrift aan de zorgverleners uit te leggen en hen te helpen bij het gebruik ervan.

23/01/2017

Vijf miljoen Belgen geven toestemming voor digitale uitwisseling van medische gegevens

Al meer dan 5 miljoen Belgen hebben hun toestemming gegeven voor de beveiligde digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners. Meer info.

29/12/2016

Het elektronisch voorschrift : wijzigingen op 01.01.2017

Vanaf 1 januari 2017 zal de arts die zijn patiënt elektronisch geneesmiddelen voorschrijft (via zijn software en de dienst recip-e) die patiënt niet langer een papieren voorschrift overhandigen maar enkel een «bewijs» van dat elektronisch voorschrift, waarop een barcode is aangebracht.
De apotheker scant de barcode en kan op die manier het elektronisch voorschrift ophalen.
Enkel het elektronisch voorschrift zal een wettelijke waarde hebben. De inhoud van het elektronisch voorschrift primeert op het bewijs. Als de arts manueel elementen op het bewijs toevoegt, zal de apotheker daarmee geen rekening mogen houden.
Elektronisch voorschrift: enkele cijfers
Momenteel heeft 80% van de huisartsen (8.597) al een elektronisch voorschrift gebruikt.
Wat met het papieren voorschrift?
In 2017 wijzigt er niets voor het papieren voorschrift. Het blijft nog steeds geldig.
En in de toekomst?

Vanaf 1 januari 2018 zal enkel het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift geldig zijn. Het elektronisch voorschrift wordt de regel, het papieren voorschrift blijft evenwel mogelijk in dringende gevallen. Het papieren bewijs zal ook geleidelijk verdwijnen en het scannen van de barcode zal worden vervangen door een lezing van de eID-kaart.
De voorschrijver zal nog papier kunnen gebruiken indien de patiënt het wenst, maar dan eerder om hem verstaanbare en nuttige informatie te geven voor het correct gebruik van zijn geneesmiddelen.
Meer info www.riziv.be op de pagina Elektronisch voorschrift: wijzigingen vanaf 1.1.2017

22/11/2016

Bevorderen van open (standaard-)berichten – Basisprincipes

Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties vast te leggen voor een efficiënte elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg.

Het initiatief tot het uitwerken van elektronische berichtstructuren kan uitgaan van tal van instanties. In een aantal domeinen bestaan overigens reeds ruim gebruikte elektronische berichtstructuren. Indien deze goed zijn, kan hierop worden verder gebouwd voor de vastlegging van de algemeen gebruikte elektronische berichtstructuren. Het eHealth-platform moet er wel over waken dat de elektronische berichtstructuren die worden verheven tot een standaard, en die dus elkeen dient te gebruiken, gebaseerd zijn op een goede architectuur en van goede kwaliteit zijn.

In dat kader is het nuttig dat principes worden afgesproken over het geneseproces van standaardberichtstructuren, en over de gewenste transparantie m.b.t. berichtstructuren die (nog) geen standaard zijn, maar in ruime mate worden gebruikt.

Ook is het wenselijk een aantal regels vast te leggen om het veralgemeend en gratis gebruik van (standaard)berichtstructuren te bevorderen met voldoende onafhankelijkheid tussen de aan weerszijden van de gegevensuitwisseling gebruikte softwarecomponenten.

In het bijgevoegde document vindt u de voorstellen die goedgekeurd werden door het Beheerscomité van het eHealth-platform en die tevens onderzocht werden door de werkgroep Architectuur van het Overlegcomité met de gebruikers.

Open standaard

Via deze link (https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/content/page/866/new-message-guidelines) vindt u een “quick start” handleiding om snel en concreet de procedure te begrijpen, u vindt er ook het Word-document, zowel in het Frans als in het Nederlands, dat door het Beheerscomité werd goedgekeurd.

28/07/2016

Instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager

Als zorgverlener of instelling, bezorgt u de verzekeringsinstellingen in het kader van de derdebetalersregeling de facturatiegegevens in elektronische vorm.  Voor sommigen van jullie is dat verplicht (verordening van 28.07.2003, art. 6, § 16).

Meer info : http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/instructies.aspx

19/07/2016

Pilootprojecten thuishospitalisatie: de meerwaarde van een geïntegreerd EPD

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid lanceerde op 25 mei 2016 een oproep voor pilootprojecten rond thuishospitalisatie. In deze projecten zullen patiënten in hun thuisomgeving verzorgd worden, en dat door verschillende zorgverleners. Voor de stroomlijning van die interdisciplinaire zorg kan het elektronisch patiëntendossier een nuttig hulpmiddel zijn. Kandidaten kunnen nog tot half september een projectvoorstel indienen.

De oproep om pilootprojecten rond thuishospitalisatie in te dienen, kadert in de brede hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap. De bedoeling van deze projecten is om uit te testen hoe bepaalde zorgen die momenteel in het ziekenhuis worden toegediend – onder meer door een gebrek aan alternatieven – op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier georganiseerd kunnen worden buiten de ziekenhuismuren. Het kan bijvoorbeeld gaan over de intraveneuze toediening van antibiotica.

Geïntegreerd elektronisch dossier

In alle pilootprojecten moet er sprake zijn van een geïntegreerde interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners. In elk project moet ook minimum één ziekenhuis betrokken zijn met de nodige medische en verpleegkundige expertise. Concreet kan dat een samenwerking zijn tussen een ziekenhuis en bijvoorbeeld thuisverplegers en/of specialisten, huisartsen, kinesitherapeuten, apothekers, enzovoort.

Om te verzekeren dat patiënten op de best mogelijke manier behandeld en verzorgd worden, is het cruciaal dat de betrokken zorgprofessionals nauw en goed met elkaar samenwerken. En daarbij kan een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier helpen: de elektronische uitwisseling van gegevens laat zorgverleners immers toe om elkaar snel op de hoogte te brengen van relevante medische gegevens over de patiënten, van specifieke behoeften van een patiënt, van toegediende zorgen, enzovoort.

Projectvoorstel indienen: praktisch?

Kandidaten kunnen nog projectvoorstellen indienen tot en met vrijdag 16 september 2016, via mail naar hospfin-pilot [at] minsoc [dot] fed [dot] be. Meer details over de voorwaarden waar een kandidaat-project aan moet voldoen, zijn terug te vinden via deze link.

Ook op de websites van de FOD Volksgezondheid en van het Riziv kunnen alle details over deze oproep geraadpleegd worden, samen met de algemene informatie over de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering.

19/07/2016

Help het aantal tekenbeten tellen via TekenNet

De zomerperiode is het uitgelezen moment om de aandacht te vestigen op het belang van bescherming tegen tekenbeten. Tegelijkertijd wordt iedereen aangemoedigd om deel te nemen aan de telling van het aantal tekenbeten bij mensen in België via TekenNet.be.

TekenNet is een project van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) met als doel de volgende aspecten in kaart te brengen:

 • hoeveel personen werden er gebeten door een teek;
 • in welke regio’s zijn tekenbeten frequenter;
 • hoeveel personen raadplegen een arts na een tekenbeet.

Op basis van deze gegevens zal een precieze cartografie kunnen worden opgesteld met de periode en de zones waarin de teken actief zijn in België. Hierdoor zullen mensen die een verhoogd risico lopen op tekenbeten, aangepaste preventieve maatregelen kunnen treffen.

19/07/2016

Vorming van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg op het vlak van e-Gezondheid

In het kader van actiepunt 12 van het Actieplan 2013-2018 “e-Gezondheid opnemen in de opleiding” had het RIZIV zich ertoe verbonden om in 2015 een reeks praktische opleidingen uit te werken om artsen maximaal vertrouwd te maken met e-Gezondheidsdiensten.

In de loop van het tweede semester van 2015 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV een conventie afgesloten met elke deelstaat met het oog op de implementatie van deze opleidingen. Het merendeel van deze projecten wordt momenteel uitgevoerd en sommige zijn reeds afgesloten. Tal van zorgverleners hebben al hun tevredenheid geuit en belangstelling getoond voor de behandelde onderwerpen.

In het kader van een cofinanciering met de deelstaten heeft de minister van Volksgezondheid zich op federaal niveau ertoe verbonden om dit jaar opnieuw 1 miljoen euro van het RIZIV-budget te reserveren voor deze navormingen, om aldus te voorzien in een ruime waaier aan opleidingen voor de diverse beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Er zal voorrang worden gegeven aan opleidingen in het kader van module II (organisatie van opleidingen en cursussen met betrekking tot de identificatieprocedure via eID, de installatie van eHealth-certificaten en het gebruik van diverse e-Gezondheidssystemen binnen het EMD) en van module III (organisatie van cursussen over het doeltreffend gebruik van het EMD ter ondersteuning van een optimale gezondheidszorg voor de patiënt).

Meer informatie:

01/07/2016

Maggie De Block lanceert oproep voor projecten met gezondheidsapps

Vandaag lanceert de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een oproep om pilootprojecten voor gezondheidsapps. De projecten kunnen tot en met 30 september 2016 ingediend worden.

Digitale toepassingen zijn aan een opmars bezig in de gezondheidszorg. Via applicaties en mobiele toestellen kunnen patiënten hun gezondheid sneller en beter opvolgen en laten opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een hartslagmeter die gegevens doorstuurt naar een app op de smartphone van een patiënt.

Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving rond mobiele applicaties, geen juridisch kader en geen vergoedingsmodel voor zorgverleners. En dat wil minister De Block verhelpen. Via de pilootprojecten zal het gebruik van gezondheidsapps op een gecontroleerde manier uitgetest worden, om op basis van die ervaringen een algemeen kader uit te tekenen. In het totaal is er 3,25 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten, onder andere om de zorgverleners die apps gebruiken te vergoeden.

Meer informatie : http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/e-gezondheid/Paginas/mo...

30/06/2016

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u vanaf 2016 in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van e-diensten (=geïntegreerde praktijkpremie). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie: http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/geintegreerde-praktijk/Paginas/default.aspx#.V3T3r_l97cs

23/06/2016

Agoria eHealth Awards 2016, het volledige palmares

Beste project : Appi@Home – Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Award van de jury : SNOMED-CT terminologie – Erasmusziekenhuis
Award voor het beste project inzake Mobile Health : Andaman7 – A7-Software
Award voor het beste innovatieproject : Het Digitaal Onco-Platform (DOP) - Universitair Ziekenhuis Gent & VZW CoZo Vlaanderen
Award voor het beste ICT-project voor de verbetering van de kwaliteitssystemen en de optimalisatie van de processen : HIPS - AZ Maria Middelares
Award voor de hoogste ROI of hoogste medische return : MeanderNet – De Meander VZW

Meer informatie : http://www.ehealthawards.be/indexnl.php

23/06/2016

Gezondheid & e-learning

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV hebben een aantal e-learnings ontwikkeld over verschillende gezondheidsthema’s. Deze e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk.

Lijst van de beschikbare e-learnings:

 • Dementie (medisch)
 • Ouderdomsdementie – verpleegkundige verzorging
 • Overgewicht en obesitas
 • Urine-incontinentie
 • Zilverzachte zorg
 • Insulinetherapie - type 2
 • Optimaal gebruik van het EMD

Meer informatie : http://www.health.belgium.be/nl/e-services/e-learning

23/06/2016

EPD in ziekenhuizen

De FOD Volksgezondheid heeft een vragenlijst uitgewerkt ter ondersteuning van de ziekenhuizen bij de voorbereiding, actualisering en validatie van het actieplan met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier. De ziekenhuizen dienen de vragenlijst in te vullen tegen ten laatste 31/07/2016.

Meer informatie : http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/uitwisseling-van

13/06/2016

Mobile Health - Vragenlijst

Zoals u wellicht weet, werd er een nationaal eGezondheidsplan uitgewerkt ter ondersteuning van de verschillende initiatieven en projecten inzake online gezondheid. Een van de doelstellingen uit dit plan is om tegen 2019 een kader te creëren voor de integratie van “Mobile Health”-toepassingen in het Belgische gezondheidszorgsysteem.

Via deze link (http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/e-gezondheid/Paginas/mobile-health.aspx) vindt u de vragenlijst die door het RIZIV ter beschikking gesteld wordt van de leveranciers van dit soort toepassingen. Deze vragenlijst dient vóór 30 juni 2016 te worden teruggestuurd.

15/02/2016

eHealth-certificaten - Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden over de eHealth-certificaten zijn nu beschikbaar. Meer info.

01/10/2015

Infoday Certificates - Organisatie van een 3de informatiesessie

Door omstandigheden buiten onze wil is de sessie van 8 oktober geannuleerd. De nieuwe sessie zal plaatsvinden op 22 oktober van 9u30 tot 12u.

Om te kunnen deelnemen, moet u zich om organisatorische redenen op voorhand inschrijven. De inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 21 oktober 2015.

U kan zich inschrijven door een e-mail te sturen naar: ehealth_service_management [at] ehealth [dot] fgov [dot] be met vermelding van uw contactgegevens en de naam van uw firma/instelling.

Uw vragen kan u vooraf versturen naar hetzelfde e-mailadres: ehealth_service_management [at] ehealth [dot] fgov [dot] be

Deze derde sessie zal plaatsvinden in de gebouwen van het eHealth-platform.

Adres: Willebroekkaai 38- 1000 Brussel. (Tel. +32-2-891 86 29)
(onze gebouwen liggen op 10 minuutjes wandelen van het Noordstation in Brussel)

Zaal: DENAEYER (gelieve u aan te melden aan het onthaal).

Inhoud van de infosessie

Tijdens de infosessie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • eHealth-certificaten: context en link met Belgische PKI
 • Vervangingsactie SSL public trust server certificat
 • Omschakeling naar SHA2
 • Vervangingsactie certificaat van Certificaat Autoriteit GOVCA2011, loskoppeling van Belgian PKI
 • Vervangingsactie eHealth-certificaten van eHealth-platform: planning
 • Nieuwe release eHealth connectoren: toegevoegde functionaliteiten
 • FAQ

De nuttige documentatie is reeds beschikbaar op het portaal.

Merk op dat er geen sessies over dit onderwerp meer zullen worden georganiseerd. U kan echter uw vragen blijven opsturen naar ehealth_service_management [at] ehealth [dot] fgov [dot] be

29/09/2015

Infoday Certificates 2 oktober 2015

De sessie van 2 oktober 2015 is reeds volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

De presentaties en de vraag- en antwoordsessies zullen heel binnenkort worden gepubliceerd.

13/08/2015

Gewijzigde geldigheidsduur van therapeutische relaties

Naar aanleiding van een aanbeveling van het overlegcomité heeft het beheerscomité van het eHealth-platform een wijziging van de geldigheidsduur van de therapeutische relaties goedgekeurd. Meer info.

14/04/2015

News

Omwille van de veiligheidsrisico’s die werden vastgesteld in het SSL-protocol, zal voor bepaalde oudere versies van browers, besturingssystemen en applicaties de toegang tot de authenticatiedienst geweigerd worden.

Op dit ogenblik beperkt de impact zich tot de volgende systemen:

 • Windows XP SP1 en SP2
 • Internet Explorer 6 of ouder
 • oudere (legacy) applicaties
 

Voor meer informatie: support [at] ehealth [dot] fgov [dot] be

17/03/2015

Het eHealth-platform neemt maatregelen om eventuele onbeschikbaarheden te vermijden

De online diensten die de basisdiensten van het eHealth-platform gebruiken, hebben aanzienlijke vertragingen ondervonden op donderdag 12 maart tussen 10 en 12 uur wegens een technische interventie (minor R14.2.3) die gepland was in de kalender van de releases.

Deze situatie is uitzonderlijk en had zich nog niet voorgedaan. Het eHealth-platform verontschuldigt zich voor dit ongemak voor zijn gebruikers. Het zal in de toekomst de noodzakelijke technische interventies uitvoeren vóór of na de kantooruren.

08/10/2014

Registratie van de medische softwarepakketten voor huisartsen

De lijst van geregistreerde softwarepakketten is nu gepubliceerd.

Meer info

08/08/2014

Met de accreditering van de navormingen inzake e-Gezondheid is er een belangrijke stap gezet naar een begeleiding van de artsen

In de artsenpraktijk nemen informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een steeds belangrijkere rol in. Aangezien een performante e-gezondheid bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg, passen vormingen die dit thema behandelen perfect binnen het kader van de accreditering voor artsen. Concreet betekent dit dat navormingen die bijdragen aan het effectief en veralgemeend gebruik van e-gezondheidsdiensten in aanmerking komen voor "credit points". Het gaat om een concrete uitwerking van de Roadmap eGezondheid 2013-2018.

Welke navormingen kunnen het onderwerp uitmaken van geaccrediteerde navorming ?

Aan welke criteria moeten deze navormingen voldoen om geaccrediteerd te zijn ?

Hoe moet u een aanvraag tot accreditering van een navorming indienen ?

U vindt een antwoord op al deze vragen en een uitgebreide informatie op de website van het RIZIV.

 

 

13/06/2014

Registratie van softwarepakketten - Derde testsessie

Tijdens zijn vergadering van 10 juni 2014 heeft het Beheerscomité van het eHealth-platform het voorstel goedgekeurd om een derde testsessie te organiseren voor de registratie van softwarepakketten voor huisartsen en kinesitherapeuten.

De testen voor de softwarepakketten voor huisartsen zullen plaatsvinden van 26 augustus tot en met 2 september. De testen voor de softwarepakketten voor kinesitherapeuten zullen plaatsvinden van 3 tot 5 september.

Het Beheerscomité van het eHealth-platform heeft tevens de denkpistes met betrekking tot een hervorming van het registratieproces voor softwarepakketten goedgekeurd. In het bijzonder de functionele tests zouden kunnen worden vervangen door tests die uitsluitend in de vorm van "minilabs" zouden worden georganiseerd. In dat geval zouden de nieuwe criteria dus niet langer getest worden tijdens een individuele evaluatie van de softwarepakketten, maar in het kader van minilabs waartoe alle softwareproducenten zouden worden uitgenodigd. Het idee bestaat er dus in om over te stappen van een formeel evaluatieproces naar een proces met veel meer samenwerking.

Tot slot wordt er beoogd om de testresultaten met betrekking tot de criteria te publiceren om de artsen te informeren over het kwaliteitsniveau van de producten die op de markt zijn.

Wat de telematicapremie betreft, zal de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen binnenkort een voorstel voorleggen met eenvoudige indicatoren, criteria en normen (drempels en streefwaarden) op basis waarvan het effectieve en zinvolle gebruik van de software door de arts bepaald kan worden. De premie zou voortaan immers niet meer samenhangen met de aankoop van een erkend en door het eHealth-platform geregistreerd softwarepakket, maar met het effectieve gebruik van eGezondheidsdiensten.

 

21/05/2014

Registratie van de medische softwarepakketten - Persmededeling

De recente bekendmaking van de resultaten van de testen (1ste en 2de sessie) voor de registratie van huisartsensoftware heeft bij een aantal softwareproducenten tot reacties geleid.


Ter herinnering, het eHealth-platform dient te waarborgen dat de criteria voor de registratie van software voor het beheer van patiëntendossiers vervuld zijn. De bedoeling is immers dat de zorgverleners kunnen beschikken over kwaliteitsvolle software met operationele functionaliteiten, waarmee ze op termijn multidisciplinaire gegevens zullen kunnen delen, op elk moment en ongeacht de plaats waar de zorgverlener zich connecteert.


Het is belangrijk erop te wijzen dat, net als bij de vorige edities, het principe van billijkheid en de vastgestelde procedures strikt in acht werden genomen.


De testen en criteria waren voor alle kandidaten identiek. De vastgestelde criteria zijn goedgekeurd door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen en werden uitvoerig gedocumenteerd, met de nodige uitleg voor de betrokken firma’s.
De communicatie over de resultaten is voor elke firma op dezelfde dag gebeurd en elke firma heeft dezelfde tijd gehad om tegensprekelijk te reageren (5 werkdagen). Niemand heeft meer tijd gevraagd en met de terecht gemaakte opmerkingen is rekening gehouden.


Zoals bij ieder proces waarbij een evaluatie is voorzien, is het niet verwonderlijk – hoe objectief de evaluatie ook mag zijn – dat bepaalde firma’s die niet geslaagd zijn voor de tweede sessie negatief reageren op de resultaten.
Ik nodig deze firma’s echter uit om hun energie te steken in de voorbereiding van een derde testreeks. Deze mogelijkheid zal worden besproken tijdens de vergadering van het Beheerscomité van het eHealth-platform van 10 juni aanstaande. Ik zal dan ook tijdens die vergadering verder pleiten voor de organisatie van een dergelijke inhaalsessie.


Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform

21/05/2014

Registratie van de medische softwarepakketten - Persmededeling

De recente bekendmaking van de resultaten van de testen (1ste en 2de sessie) voor de registratie van huisartsensoftware heeft bij een aantal softwareproducenten tot reacties geleid.

Ter herinnering, het eHealth-platform dient te waarborgen dat de criteria voor de registratie van software voor het beheer van patiëntendossiers vervuld zijn. De bedoeling is immers dat de zorgverleners kunnen beschikken over kwaliteitsvolle software met operationele functionaliteiten, waarmee ze op termijn multidisciplinaire gegevens zullen kunnen delen, op elk moment en ongeacht de plaats waar de zorgverlener zich connecteert.

Het is belangrijk erop te wijzen dat, net als bij de vorige edities, het principe van billijkheid en de vastgestelde procedures strikt in acht werden genomen.

De testen en criteria waren voor alle kandidaten identiek. De vastgestelde criteria zijn goedgekeurd door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen en werden uitvoerig gedocumenteerd, met de nodige uitleg voor de betrokken firma’s.
De communicatie over de resultaten is voor elke firma op dezelfde dag gebeurd en elke firma heeft dezelfde tijd gehad om tegensprekelijk te reageren (5 werkdagen). Niemand heeft meer tijd gevraagd en met de terecht gemaakte opmerkingen is rekening gehouden.

Zoals bij ieder proces waarbij een evaluatie is voorzien, is het niet verwonderlijk – hoe objectief de evaluatie ook mag zijn – dat bepaalde firma’s die niet geslaagd zijn voor de tweede sessie negatief reageren op de resultaten.
Ik nodig deze firma’s echter uit om hun energie te steken in de voorbereiding van een derde testreeks. Deze mogelijkheid zal worden besproken tijdens de vergadering van het Beheerscomité van het eHealth-platform van 10 juni aanstaande. Ik zal dan ook tijdens die vergadering verder pleiten voor de organisatie van een dergelijke inhaalsessie.

Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform.

^ Back to Top