Nieuws

Januari, 2018

Januari, 2018

06/12/2017

Verplichting van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift: in werking op 1 juni 2018 met uitzonderingen

De verplichting van het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten treedt in werking op 1 juni 2018. Er zijn uitzonderingen voorzien.

Meer info

04/12/2017

eHealth-Connector

Oplossing voor trage opstart van sommige softwarepakketten voor zorgverleners na installatie van Windows 10 Fall Creators Update of bij installatie van .NET 4.7.1

Microsoft heeft een oplossing beschikbaar voor de trage opstart van bepaalde softwarepakketten voor zorgverleners, met name deze pakketten die ontwikkeld zijn met .NET-technologie. Deze oplossing wordt meegedeeld naar de ontwikkelaars van de softwarepakketten, zodat deze verspreid kan worden.

22/11/2017

Enquête van de FOD Sociale Zekerheid bij huisartsen over de gegevensuitwisseling in het kader van de erkenning van een handicap

De FOD Sociale Zekerheid houdt een enquête bij huisartsen om de medische gegevensuitwisseling tussen artsen en de FOD te verbeteren in het kader van de erkenning van een handicap.
Huisartsen kunnen aan de enquête deelnemen tot 29 november. Het invullen van de enquête neemt hoogstens 5 minuten in beslag.

Meer info

20/11/2017

Elektronisch voorschrift van geneesmiddelen: de veralgemening is enkele maanden uitgesteld

De veralgemening van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen (e-prescription) voor ambulante patiënten is enkele maanden uitgesteld, omdat we nog een aantal praktische punten moeten regelen. Het Verzekeringscomité zal op 4 december 2017 een nieuwe timing vastleggen.

Meer info

07/11/2017

UPPAD, een nieuwe applicatie voor de zorgverleners

Wanneer u als zorgverlener uw carrière start of als er iets verandert in uw praktijk, moet u heel wat informatie doorgeven aan verschillende overheidsinstanties (FOD Volksgezondheid, RIZIV, gemeenschappen).

Tot voor kort waren de gegevensbanken van die overheden onafhankelijk van elkaar. Nu hebben alle Belgische overheden bevoegd voor gezondheidszorg beslist om uw administratieve gegevens te bundelen in één enkele gegevensbank. U kan op een eenvoudige manier toegang verkrijgen tot uw persoonlijke administratieve gegevens in de gegevensbanken van de overheden via een beveiligde applicatie: UPPAD (Unique Portal for Professionals for Administrative Data). Meer info

07/11/2017

Tussentijdse evaluatie pilootprojecten m-health

De tussentijdse evaluatie van 24 proefprojecten met mobiele gezondheidstoepassingen wijst uit dat zowel patiënten als zorgverleners baat hebben bij het gebruik van de apps.
Aandachtspunten zijn onder meer de inlogprocedure die soms te zwaar is en de mogelijkheid om gegevens te delen met andere zorgverleners. Meer info

24/10/2017

Zorgtrajecten: 2e verplichte gegevensinzameling via een nieuwe webtoepassing

Tot 31 december 2017 moeten huisartsen/geregistreerde huisartsengroeperingen bepaalde gegevens van hun patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Het doel daarvan is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten.

Meer info

21/09/2017

Thuisverpleegkundigen moeten de identiteit van hun patiënt verifiëren

Vanaf 1 oktober 2017 zijn thuisverpleegkundigen verplicht om de identiteit van hun patiënt te verifiëren bij toepassing van de elektronische derdebetalersregeling, via lezing van de elektronische identiteitskaart (eID) of een ander identificatiemiddel. Dezelfde verplichting zal vanaf 2018 geleidelijk ook voor andere zorgverleners gelden.

Meer info

10/08/2017

BELANGRIJK - CERT.be waarschuwt voor kwetsbaarheid van medische beeldvormingstoestellen

Het CERT.be vraagt dringend de aandacht van ziekenhuizen, medische centra, tandartsen enz. die Windows 7-gebaseerde versies van SIEMENS PET/CT en SPECT/CT en RX gebruiken. Deze toestellen voor medische beeldvorming vertonen door Siemens aangetoonde kwetsbaarheden. Succesvolle exploitatie van deze kwetsbaarheden geeft de aanvaller de mogelijkheid om willekeurige programmacode uit te voeren met de rechten van een lokale gebruiker, waardoor de aanvaller volledige toegang tot het systeem kan verkrijgen. De aanvaller kan dit bv. gebruiken om patiëntengegevens te stelen of veranderingen aan te brengen in de configuratie.

In het advies hieronder vindt u alle technische gegevens over deze kwetsbaarheden en hoe ze te verhelpen.

CERT.be bevestigt dat deze situatie een reëel risico inhoudt. Ze vragen dan ook dat u kennis neemt van deze adviezen, en als u één van deze toestellen in gebruik hebt, de nodige maatregeling te nemen en dit conform de privacywetgeving.

20/07/2017

Elektronische voorschriften mogelijk zonder EMD

In 2018 zal het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen zich veralgemenen. Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stelt de sector voor het einde van 2017 gratis een webtoepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

Meer info

06/07/2017

Back2Work - Piloot project

In het federale regeerakkoord is voorzien dat een elektronische communicatietool zal worden ontwikkeld om een multidisciplinaire aanpak van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemers te waarborgen.

De communicatie moet in alle vertrouwelijkheid en veiligheid kunnen plaatsvinden. De Nationale Arbeidsraad heeft er terecht in zijn advies van 24 februari 2015 op gewezen dat bij de gegevensuitwisseling tussen de betrokken artsen het medisch beroepsgeheim niet uit het oog mag worden verloren: de communicatie mag alleen betrekking hebben op de gegevens die nodig zijn voor het onderzoek van het dossier en de toegang tot die gegevens moet worden beperkt tot de artsen, mits toestemming van de werknemer. Bij de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers kunnen er medische persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Het eHealth-platform kan zorgen voor de beveiligde omgeving waarin de communicatie tussen behandelende arts, arbeidsarts, adviserend arts en andere zorgverleners in alle vertrouwelijkheid kan plaatsvinden, onder andere via zijn DAAS-webservice voor wat de identificatie betreft en via de eHealthBox voor wat het communicatiekanaal betreft.

Het project zit momenteel in een proeffase en zal in de vorm van een webservice worden opgenomen in de verschillende medische softwarepakketten. Hiertoe moet er een integratie- en een testfase worden voorzien.

15/06/2017

eHealthConsent – Wijziging van de toegangsregels voor de zorgverleners

Sinds 7 mei 2017 kunnen de zorgverleners de applicatie eHealthConsent niet meer gebruiken met hun profiel van zorgverlener.
Voor het registreren van de geïnformeerde toestemming en de therapeutische relaties kunnen de meeste zorgverleners gebruik maken van hun softwarepakket. Indien ze geen softwarepakket hebben, dan gelden één van de volgende gevallen:

Doel Werkwijze
Consultatie van patiëntengegevens in het portaal van een hub Registratie van de toestemming en therapeutische relatie in het portaal van de hub; de toestemming wordt overgenomen naar de nationale databank, de therapeutische relaties blijven lokaal
Raadpleging van het medicatieschema via de PatientHealthViewer

De toestemming en een therapeutische relatie kunnen via de PatientHealthViewer geregistreerd worden.
Bij noodgevallen kan via de "break-the-glass" procedure de ontstentenis van een therapeutische relatie opgevangen worden.
Een noodgeval is een bijzondere situatie waarbij meteen hulp nodig is. Het ontbreken van een therapeutische relatie alleen is geen reden voor een “break-the-glass”.

Gebruik van de toepassingen CIVARS en/of TARDIS Binnen de toepassingen kan een therapeutische relatie aangemaakt worden

Er wordt opgemerkt dat de patiënten hun toestemming en therapeutische relaties nog wel kunnen beheren via de applicatie eHealthConsent.

08/06/2017

Accreditering

Vanaf half juli 2017 moet u uw elektronische identiteitskaart (eID) of een burgertoken gebruiken om uw accreditering online te beheren. U zult uw gebruikersnaam en uw wachtwoord dus niet meer kunnen gebruiken. Meer info.

24/05/2017

Medische huizen met forfait: therapeutische relaties delen en de gegevens ervan beheren via MyRiziv

De ontwikkelingen in de sector van de medische huizen met forfait dragen bij tot de verzekerde kwaliteit en de continuïteit van de zorgverlening. Voortaan zijn de therapeutische relaties met een patiënt uitgebreid naar alle artsen van eenzelfde medisch huis. Tegelijk kunnen zorgverleners, dankzij een nieuwe module van de webtoepassing MyRiziv, hun gegevens over hun lidmaatschap van een medisch huis online beheren.

Meer info.

06/04/2017

MyCareNet voor de tandheelkundige

Sinds 1 januari 2017 zijn er verschillende nieuwe diensten van MyCareNet ter beschikking van de tandartsen. Deze zullen de communicatie tussen tandartsen en ziekenfondsen vergemakkelijken.

De diensten in Mycarenet voor tandartsen zijn:

Consulteren van de verzekerbaarheid

Raadplegen van de tarieven (van verstrekkingen)

Raadplegen van het GMD recht van de patiënt

Factureren in derdebetaler

Meer info: http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/tandartsen/beroep/Paginas/mycarenet.aspx#.WOTgsfmGPcs

23/03/2017

De FOD is op zoek naar 120 huisartsen

Oproep tot kandidaatstelling! Onze FOD is op zoek naar 120 huisartsen voor een proefproject waarbij ze via videoconferentie een beroep kunnen doen op een pool van intercultureel bemiddelaars. Dit om de taal en cultuur barrière tijdens de consultatie te overwinnen. Huisartsen hebben nog 15 dagen om zich in te schrijven voor het project. Alle info kunnen ze vinden op de pagina: www.intercult.be.

16/03/2017

Telematicapremie voor de tandartsen

U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica. Het is een forfaitair bedrag dat we onder bepaalde voorwaarden betalen aan de tandartsen. Daarmee willen we het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen. De 1e premie is van toepassing op uw verstrekkingen van 2016.

Meer info

16/03/2017

Het elektronisch voorschrift - FAQ

In het kader van de invoering van het veralgemeend elektronisch voorschrift heeft BVAS in samenwerking met de vzw Recip-e een FAQ-pagina gepubliceerd om het elektronisch voorschrift aan de zorgverleners uit te leggen en hen te helpen bij het gebruik ervan.

23/01/2017

Vijf miljoen Belgen geven toestemming voor digitale uitwisseling van medische gegevens

Al meer dan 5 miljoen Belgen hebben hun toestemming gegeven voor de beveiligde digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners. Meer info.

29/12/2016

Het elektronisch voorschrift : wijzigingen op 01.01.2017

Vanaf 1 januari 2017 zal de arts die zijn patiënt elektronisch geneesmiddelen voorschrijft (via zijn software en de dienst recip-e) die patiënt niet langer een papieren voorschrift overhandigen maar enkel een «bewijs» van dat elektronisch voorschrift, waarop een barcode is aangebracht.
De apotheker scant de barcode en kan op die manier het elektronisch voorschrift ophalen.
Enkel het elektronisch voorschrift zal een wettelijke waarde hebben. De inhoud van het elektronisch voorschrift primeert op het bewijs. Als de arts manueel elementen op het bewijs toevoegt, zal de apotheker daarmee geen rekening mogen houden.
Elektronisch voorschrift: enkele cijfers
Momenteel heeft 80% van de huisartsen (8.597) al een elektronisch voorschrift gebruikt.
Wat met het papieren voorschrift?
In 2017 wijzigt er niets voor het papieren voorschrift. Het blijft nog steeds geldig.
En in de toekomst?

Vanaf 1 januari 2018 zal enkel het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift geldig zijn. Het elektronisch voorschrift wordt de regel, het papieren voorschrift blijft evenwel mogelijk in dringende gevallen. Het papieren bewijs zal ook geleidelijk verdwijnen en het scannen van de barcode zal worden vervangen door een lezing van de eID-kaart.
De voorschrijver zal nog papier kunnen gebruiken indien de patiënt het wenst, maar dan eerder om hem verstaanbare en nuttige informatie te geven voor het correct gebruik van zijn geneesmiddelen.
Meer info www.riziv.be op de pagina Elektronisch voorschrift: wijzigingen vanaf 1.1.2017

15/12/2016

Vierentwintig projecten rond mobile health gaan begin volgend jaar van start

De geselecteerde pilootprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen zijn nu bekend.
Het gaat in totaal om 24 projecten, waaronder drie rond diabeteszorg en drie binnen de geestelijke gezondheidszorg. De projecten gaan begin volgend jaar van start en zullen een halfjaar lopen.

Meer info

22/11/2016

Bevorderen van open (standaard-)berichten – Basisprincipes

Een van de opdrachten van het eHealth-platform bestaat erin ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties vast te leggen voor een efficiënte elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg.

Het initiatief tot het uitwerken van elektronische berichtstructuren kan uitgaan van tal van instanties. In een aantal domeinen bestaan overigens reeds ruim gebruikte elektronische berichtstructuren. Indien deze goed zijn, kan hierop worden verder gebouwd voor de vastlegging van de algemeen gebruikte elektronische berichtstructuren. Het eHealth-platform moet er wel over waken dat de elektronische berichtstructuren die worden verheven tot een standaard, en die dus elkeen dient te gebruiken, gebaseerd zijn op een goede architectuur en van goede kwaliteit zijn.

In dat kader is het nuttig dat principes worden afgesproken over het geneseproces van standaardberichtstructuren, en over de gewenste transparantie m.b.t. berichtstructuren die (nog) geen standaard zijn, maar in ruime mate worden gebruikt.

Ook is het wenselijk een aantal regels vast te leggen om het veralgemeend en gratis gebruik van (standaard)berichtstructuren te bevorderen met voldoende onafhankelijkheid tussen de aan weerszijden van de gegevensuitwisseling gebruikte softwarecomponenten.

In het bijgevoegde document vindt u de voorstellen die goedgekeurd werden door het Beheerscomité van het eHealth-platform en die tevens onderzocht werden door de werkgroep Architectuur van het Overlegcomité met de gebruikers.

Open standaard

Via deze link (https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/content/page/866/new-message-guidelines) vindt u een “quick start” handleiding om snel en concreet de procedure te begrijpen, u vindt er ook het Word-document, zowel in het Frans als in het Nederlands, dat door het Beheerscomité werd goedgekeurd.

04/10/2016

Mobile Health: Inventaris van de Mobile Health-toepassingen en proefprojecten

Inventaris van de Mobile Health-toepassingen

In het kader van actiepunt 19 van het ActiePlan eGezondheid 2015-2018 werd een bevraging rond Mobile Health-toepassingen uitgevoerd, dat wil zeggen alle toepassingen voor de bevordering en/of de opvolging van de gezondheid van een patiënt van op een mobiel apparaat (smartphone, tablet, smartwatch, …).

Deze bevraging had tot doel een basisinventaris op te stellen van de beschikbare toepassingen in België. De vragen waren gericht op de toepassing zelf, de kwaliteitscriteria, de veiligheid, de privacy, de interoperabiliteit en de ‘evidence-based” methodes in de geneeskunde. Op die manier was de bevraging een zeer nuttige voorbereiding op de projectoproep Mobile Health die op 30/9 afliep.

Een paar resultaten van de bevraging

N.a.v. de bevraging die tot doel had een basisinventaris op te stellen van de beschikbare toepassingen in België werden in totaal 143 antwoorden ontvangen.

Cardiologie en diabetes zijn de meest vertegenwoordigde pathologieën gevolgd door chronische pijn, beroertes en geestelijke gezondheidszorg. Sommige applicaties zijn echter inzetbaar voor verschillende pathologieën.

Weinig toepassingen gebruiken de Belgische eHealth-diensten. 38% beweert dit te doen; het gaat het vaakst om de eHealthBox of MyCareNet.

Slechts 36% van de inzendingen heeft een koppeling met één of ander patiëntendossier.  De meeste toepassingen zijn nog steeds autonome oplossingen.

Meer dan de helft van de leveranciers geeft aan dat ze de ‘evidence-based medecine’-methode volgt en staaft dit met documenten.

Meer dan een derde van de toepassingen heeft (nog) geen enkele gebruiker in België. Sommige van deze toepassingen hebben echter duizenden gebruikers in het buitenland.

In ongeveer de helft van de gevallen wordt het gebruik van de mobiele toepassing voorgeschreven door een arts.

15% van de toepassingen geeft aan dat ze in een ander Europees land worden terugbetaald.

De gebruiker van de toepassing is in ongeveer de helft van de gevallen een zorgverstrekker (op afstand of bij de patiënt), in de andere helft de patiënt zelf of een mantelzorger.

Oproep voor pilootprojecten 

Ter herinnering, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft op 1 juli jl. een oproep om pilootprojecten voor gezondheidsapps gelanceerd.

97 voorstellen van proefprojecten werden ingediend.

De selectie is reeds gestart en zal worden afgerond in december. We verwachten dat in die periode de eerste contracten met de geselecteerde proefprojecten zullen worden afgesloten. De volgende fase van het actiepunt 19 Mobile Health bestaat erin deze proefprojecten concreet uit te voeren. Tijdens de realisatie van deze projecten zullen verschillende aspecten zoals het juridisch aspect of de validatiecriteria worden onderzocht en verfijnd.

04/10/2016

Informatie uit Globaal Medisch Dossier voortaan elektronisch opgevraagd door DG Personen met een handicap

Op 1 juli 2016 voerde de DG Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid een nieuwe aanvraagprocedure in.  Een persoon met een handicap dient voortaan online zijn aanvraag in (alleen, of met behulp van een kennis, zijn gemeente of OCMW, de sociaal assistenten van de DG Personen met een handicap of zijn ziekenfonds) op www.myhandicap.belgium.be.

De FOD vraagt in het nieuwe online formulier minder aan de persoon met een handicap en gaat zelf meer op zoek naar informatie. Zo geeft de persoon met een handicap de naam van zijn behandelend arts op en geeft hij de FOD de toestemming om deze te contacteren.

Via eHealth of per post ontvangt de arts een medische informatievraag van de FOD. Hierin vindt hij het rijksregisternummer en de naam van zijn patiënt en een overzicht van de informatie die de FOD nodig heeft. Voortaan hoeven enkel diagnoses te worden meegedeeld die relevant zijn voor het inschatten van de impact van de handicap op het dagelijks leven.

De informatie kan via de pdf-vragenlijst in het eHealthbericht opgestuurd worden. In de meeste medische softwarepakketten gaat de informatie-uitwisseling echter nog eenvoudiger via een specifiek elektronisch formulier. Aan dit elektronisch formulier kan de arts met een paar klikken informatie toevoegen vanuit het Globaal Medisch Dossier van zijn patiënt. Eind 2016 zal het elektronisch formulier beschikbaar zijn in alle softwarepakketten.

Er zijn bij de (huis)artsen heel wat vragen over deze nieuwe manier van werken. Samen met artsenorganisaties werkt de FOD daarom aan een duidelijkere procedure. Ten eerste sensibiliseren de FOD en de sociaal werkers de burger om voor en na zijn aanvraag zijn arts op de hoogte te brengen. Ten tweede is het rijkregisternummer van de patiënt nu opgenomen in de metagegevens. Ten derde wordt vanaf oktober bij het eHealth-bericht ook een Medidoc-bijlage gestuurd, dat zichtbaar zal zijn in het softwarepakket van de arts zonder dat de eHealthbox geopend moet worden.

Meer informatie over het concreet verloop van de procedure voor artsen

Nieuwe procedure DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Hoe verloopt een aanvraag?

Een burger die een aanvraag bij de FOD wil indienen voor een tegemoetkoming of een ander voordeel, moet dit voortaan doen via de online applicatie MyHandicap (www.myhandicap.belgium.be). De burger kan de aanvraag ofwel zelf doen, ofwel met de hulp van een medewerker van de FOD, van een OCMW, gemeente, ziekenfonds of een kennis.

Via MyHandicap geeft hij zijn administratieve gegevens door en schat hij de impact van zijn handicap op zijn dagelijks leven in. Zo vragen we hem bijvoorbeeld om in te schatten hoe goed hij zich kan verplaatsen, kan communiceren met anderen of een maaltijd kan bereiden. We vragen hem ook de naam van zijn behandelend arts te vermelden.

Opgelet: De zelfevaluatie van de zelfredzaamheid van de persoon met een handicap wordt aangevuld met de medische gegevens van de arts en een eventueel onderzoek door de evaluerende artsen van de FOD. Deze zelfevaluatie is belangrijk om een uitgebreid zicht te krijgen op de moeilijkheden die hij ondervindt in het dagelijks leven, maar vervangt natuurlijk niet de medische expertise van de arts.

Van zodra de aanvraag via MyHandicap is ingediend, neemt de FOD zelf contact op met de behandelend arts om de relevante medische info op te vragen.

Hierbij zijn er 2 mogelijkheden:

 • Als u een eHealth-certificaat heeft, zal u in uw eHealthBox een bericht van de FOD krijgen om de informatie door te sturen.
 • Heeft u geen eHealth-certificaat, dan stuurt de FOD u via de post een formulier dat u kan invullen en naar hen terugsturen.

Hoe vindt u het bericht van de FOD terug als u een eHealth-certificaat heeft?

Het bericht van de FOD komt binnen in uw eHealthBox.

In uw eHealthbox herkent u deze berichten gemakkelijk omdat de “FOD Sociale Zekerheid’ als afzender vermeld staat. Ook vindt u in het onderwerp van het bericht de naam van uw patiënt terug die bij de FOD een aanvraag indiende.

Het eHealthbericht van de FOD bestaat uit:

 • Een tekstbestand dat u verwittigt dat een patiënt een aanvraag indiende
 • Een pdf met uitleg over welke informatie we precies opvragen
 • Een pdf met een vragenlijst

Vanaf oktober 2016 krijgt u naast een bericht in uw eHealthbox ook een Medidoc-bericht dat rechtstreeks wordt weergegeven in het patiëntendossier en/of een overzichtsscherm, afhankelijk van welk softwarepakket u gebruikt.

Hoe stuurt u info op naar de FOD als u een eHealth-certificaat heeft?

U vult de vragenlijst van de FOD in pdf-formaat in en stuurt die via de eHealthBox op.

Bij sommige softwarepakketten bestaat er een specifiek  elektronisch formulier waarmee u de gegevens nog gemakkelijker kan doorsturen naar de FOD. Dit elektronisch formulier haalt automatisch gegevens op uit het globaal medisch dossier van uw patiënt. U selecteert welke van die gegevens relevant zijn voor de aanvraag en verzendt vervolgens het elektronisch formulier naar de FOD. Tegen eind 2016 zouden bijna alle softwarepakketten naar verwachting dit elektronisch formulier geïntegreerd hebben.

Tips voor een vlotter verloop van de aanvraag

De FOD  en zijn partners  vragen de burger om contact op te nemen met u alvorens een aanvraag in te dienen. Zo kan u samen met uw patiënt nagaan of u in zijn globaal medisch dossier over voldoende en recente informatie beschikt over zijn medische toestand en dit aanvullen, bijvoorbeeld via een consultatie.

De FOD en zijn partners vragen uw patiënt om u te verwittigen als hij/zij daadwerkelijk een aanvraag heeft ingediend via MyHandicap. Zo weet u dat u binnenkort van de FOD een eHealth-bericht of een brief zal krijgen.

Meer info

Alle info over de aanvraagprocedures bij de FOD kan u terugvinden op hun vernieuwde website: www.handicap.belgium.be

Specifieke info voor de artsen vindt u in deze rubriek: http://handicap.belgium.be/nl/voor-professionals/artsen.htm

15/09/2016

Geef het KCE uw mening over praktijkrichtlijnen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wil graag de mening kennen van een zo groot mogelijk aantal zorgverleners.

Bent u arts, verpleegkundige, vroedkundige of kinesitherapeut(e)?

Geef ons uw mening en vul een korte vragenlijst (max 8 minuten) vóór 30 september. Daarbij verzekeren wij de anonimiteit van uw antwoorden.

Drie deelnemers maken dan kans op een Smart Watch of een gastronomisch etentje, naargelang hun voorkeur.

Uw feedback zal worden gebruikt om de inhoud en het formaat van toekomstige richtlijnen te verbeteren, zodat deze nog beter bruikbaar worden voor uw dagelijkse praktijk.

Meer info: http://kce.fgov.be/nl

11/08/2016

Informatievergadering over de aansluiting van de extra-murale laboratoria op het hub/metahub netwerk tegen eind 2016

Zoals in een schrijven van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DGGS/Hop labos hubs-metahub/2016) meegedeeld, voorziet de geactualiseerde roadmap e-Gezondheid 2013-2018 (www.plan-egezondheid.be) dat extra-murale laboratoria zich aansluiten op het hub/metahub netwerk tegen eind 2016.

Kort samengevat heeft deze aansluiting tot doel om de gegevens uit uw LIS te kunnen delen met zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt.

De aansluiting op het hub/metahub netwerk kan op 2 manieren gerealiseerd worden, namelijk door de rechtstreekse aansluiting van uw instelling op een hub, of door gebruik te maken van een intermediaire server die aangesloten is op een hub. De hubs zijn:

Tijdens contacten met verantwoordelijken van laboratoria bleek dat de aansluitingskeuze afhankelijk was van de mogelijkheden die geboden worden door het gebruikte LIS. Om de leveranciers van deze LIS de nodige informatie te geven om hun strategie te bepalen, heeft het eHealth-platform twee informatievergaderingen georganiseerd op 29 juni en 28 juli 2016, waar wij een aantal onder hen ingelicht hebben.

Aansluitend organiseert het eHealth-platform een informatievergadering voor extramurale laboratoria om een aantal vereisten toe te lichten en op mogelijk bijkomende vragen te antwoorden.  De volgende onderwerpen zullen zeker aan bod komen:

 • Vereisten aan aangesloten systemen op vlak van beschikbaarheid, responstijden, ondersteunde transmissieprotocols edm
 • Mogelijke technische architecturen
 • Informatiebeveiligingsvereisten bij gebruik van een intermediaire server
 • Overgang naar het nieuwe protocol "KMEHR labresult-cda versie 1.0"  tegen 1/1/2018

De vergadering zal in 3 identieke sessies doorgaan in de lokalen van het eHealth-platform, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel, op de volgende tijdstippen:

 • Donderdag 8/9 tussen 13u30 en 15u30
 • Vrijdag 9/9 tussen 10u en 12u
 • Vrijdag 9/9 tussen 13u30 en 15u30

Indien u één van deze sessies wenst bij te wonen, stuurt u een mail naar marina [dot] smets [at] ehealth [dot] fgov [dot] be met vermelding van de sessie van uw voorkeur. Per instelling worden maximaal 2 personen toegelaten.

Het eHealth-platform ligt op 10 minuten wandelen van het Noordstation te Brussel. Er is een betaalparking onder het gebouw met toegang vanuit de Willebroekkaai.

28/07/2016

Instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager

Als zorgverlener of instelling, bezorgt u de verzekeringsinstellingen in het kader van de derdebetalersregeling de facturatiegegevens in elektronische vorm.  Voor sommigen van jullie is dat verplicht (verordening van 28.07.2003, art. 6, § 16).

Meer info : http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/instructies.aspx

19/07/2016

Pilootprojecten thuishospitalisatie: de meerwaarde van een geïntegreerd EPD

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid lanceerde op 25 mei 2016 een oproep voor pilootprojecten rond thuishospitalisatie. In deze projecten zullen patiënten in hun thuisomgeving verzorgd worden, en dat door verschillende zorgverleners. Voor de stroomlijning van die interdisciplinaire zorg kan het elektronisch patiëntendossier een nuttig hulpmiddel zijn. Kandidaten kunnen nog tot half september een projectvoorstel indienen.

De oproep om pilootprojecten rond thuishospitalisatie in te dienen, kadert in de brede hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap. De bedoeling van deze projecten is om uit te testen hoe bepaalde zorgen die momenteel in het ziekenhuis worden toegediend – onder meer door een gebrek aan alternatieven – op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier georganiseerd kunnen worden buiten de ziekenhuismuren. Het kan bijvoorbeeld gaan over de intraveneuze toediening van antibiotica.

Geïntegreerd elektronisch dossier

In alle pilootprojecten moet er sprake zijn van een geïntegreerde interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverleners. In elk project moet ook minimum één ziekenhuis betrokken zijn met de nodige medische en verpleegkundige expertise. Concreet kan dat een samenwerking zijn tussen een ziekenhuis en bijvoorbeeld thuisverplegers en/of specialisten, huisartsen, kinesitherapeuten, apothekers, enzovoort.

Om te verzekeren dat patiënten op de best mogelijke manier behandeld en verzorgd worden, is het cruciaal dat de betrokken zorgprofessionals nauw en goed met elkaar samenwerken. En daarbij kan een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier helpen: de elektronische uitwisseling van gegevens laat zorgverleners immers toe om elkaar snel op de hoogte te brengen van relevante medische gegevens over de patiënten, van specifieke behoeften van een patiënt, van toegediende zorgen, enzovoort.

Projectvoorstel indienen: praktisch?

Kandidaten kunnen nog projectvoorstellen indienen tot en met vrijdag 16 september 2016, via mail naar hospfin-pilot [at] minsoc [dot] fed [dot] be. Meer details over de voorwaarden waar een kandidaat-project aan moet voldoen, zijn terug te vinden via deze link.

Ook op de websites van de FOD Volksgezondheid en van het Riziv kunnen alle details over deze oproep geraadpleegd worden, samen met de algemene informatie over de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering.

19/07/2016

Help het aantal tekenbeten tellen via TekenNet

De zomerperiode is het uitgelezen moment om de aandacht te vestigen op het belang van bescherming tegen tekenbeten. Tegelijkertijd wordt iedereen aangemoedigd om deel te nemen aan de telling van het aantal tekenbeten bij mensen in België via TekenNet.be.

TekenNet is een project van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) met als doel de volgende aspecten in kaart te brengen:

 • hoeveel personen werden er gebeten door een teek;
 • in welke regio’s zijn tekenbeten frequenter;
 • hoeveel personen raadplegen een arts na een tekenbeet.

Op basis van deze gegevens zal een precieze cartografie kunnen worden opgesteld met de periode en de zones waarin de teken actief zijn in België. Hierdoor zullen mensen die een verhoogd risico lopen op tekenbeten, aangepaste preventieve maatregelen kunnen treffen.

19/07/2016

Vorming van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg op het vlak van e-Gezondheid

In het kader van actiepunt 12 van het Actieplan 2013-2018 “e-Gezondheid opnemen in de opleiding” had het RIZIV zich ertoe verbonden om in 2015 een reeks praktische opleidingen uit te werken om artsen maximaal vertrouwd te maken met e-Gezondheidsdiensten.

In de loop van het tweede semester van 2015 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV een conventie afgesloten met elke deelstaat met het oog op de implementatie van deze opleidingen. Het merendeel van deze projecten wordt momenteel uitgevoerd en sommige zijn reeds afgesloten. Tal van zorgverleners hebben al hun tevredenheid geuit en belangstelling getoond voor de behandelde onderwerpen.

In het kader van een cofinanciering met de deelstaten heeft de minister van Volksgezondheid zich op federaal niveau ertoe verbonden om dit jaar opnieuw 1 miljoen euro van het RIZIV-budget te reserveren voor deze navormingen, om aldus te voorzien in een ruime waaier aan opleidingen voor de diverse beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Er zal voorrang worden gegeven aan opleidingen in het kader van module II (organisatie van opleidingen en cursussen met betrekking tot de identificatieprocedure via eID, de installatie van eHealth-certificaten en het gebruik van diverse e-Gezondheidssystemen binnen het EMD) en van module III (organisatie van cursussen over het doeltreffend gebruik van het EMD ter ondersteuning van een optimale gezondheidszorg voor de patiënt).

Meer informatie:

01/07/2016

Maggie De Block lanceert oproep voor projecten met gezondheidsapps

Vandaag lanceert de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een oproep om pilootprojecten voor gezondheidsapps. De projecten kunnen tot en met 30 september 2016 ingediend worden.

Digitale toepassingen zijn aan een opmars bezig in de gezondheidszorg. Via applicaties en mobiele toestellen kunnen patiënten hun gezondheid sneller en beter opvolgen en laten opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een hartslagmeter die gegevens doorstuurt naar een app op de smartphone van een patiënt.

Op dit moment bestaat er nog geen regelgeving rond mobiele applicaties, geen juridisch kader en geen vergoedingsmodel voor zorgverleners. En dat wil minister De Block verhelpen. Via de pilootprojecten zal het gebruik van gezondheidsapps op een gecontroleerde manier uitgetest worden, om op basis van die ervaringen een algemeen kader uit te tekenen. In het totaal is er 3,25 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten, onder andere om de zorgverleners die apps gebruiken te vergoeden.

Meer informatie : http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/e-gezondheid/Paginas/mo...

30/06/2016

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u vanaf 2016 in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van e-diensten (=geïntegreerde praktijkpremie). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie: http://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/geintegreerde-praktijk/Paginas/default.aspx#.V3T3r_l97cs

23/06/2016

Agoria eHealth Awards 2016, het volledige palmares

Beste project : Appi@Home – Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Award van de jury : SNOMED-CT terminologie – Erasmusziekenhuis
Award voor het beste project inzake Mobile Health : Andaman7 – A7-Software
Award voor het beste innovatieproject : Het Digitaal Onco-Platform (DOP) - Universitair Ziekenhuis Gent & VZW CoZo Vlaanderen
Award voor het beste ICT-project voor de verbetering van de kwaliteitssystemen en de optimalisatie van de processen : HIPS - AZ Maria Middelares
Award voor de hoogste ROI of hoogste medische return : MeanderNet – De Meander VZW

Meer informatie : http://www.ehealthawards.be/indexnl.php

23/06/2016

Gezondheid & e-learning

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV hebben een aantal e-learnings ontwikkeld over verschillende gezondheidsthema’s. Deze e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk.

Lijst van de beschikbare e-learnings:

 • Dementie (medisch)
 • Ouderdomsdementie – verpleegkundige verzorging
 • Overgewicht en obesitas
 • Urine-incontinentie
 • Zilverzachte zorg
 • Insulinetherapie - type 2
 • Optimaal gebruik van het EMD

Meer informatie : http://www.health.belgium.be/nl/e-services/e-learning

23/06/2016

EPD in ziekenhuizen

De FOD Volksgezondheid heeft een vragenlijst uitgewerkt ter ondersteuning van de ziekenhuizen bij de voorbereiding, actualisering en validatie van het actieplan met betrekking tot het elektronisch patiëntendossier. De ziekenhuizen dienen de vragenlijst in te vullen tegen ten laatste 31/07/2016.

Meer informatie : http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/uitwisseling-van

^ Back to Top