eHealth-platform

Registratie van de medische softwarepakketten

De wetgever heeft het eHealth-platform onder meer met de volgende opdrachten belast: “nagaan of de softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers (EMD) aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties voldoen en het registreren van deze softwarepakketten”.

Tot in 2008 stond de organisatie en het beheer van de registratie van de softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers onder de verantwoordelijkheid van de “Medische telematicacommissie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu”. Deze laatste heeft verschillende registratiesessies georganiseerd voor de volgende beroepscategorieën: huisartsen (HA), kinesisten, tandartsen en verplegers.

Mededeling aan de producenten van software voor het beheer van patiëntendossiers door verpleegkundigen, kinesitherapeuten en huisartsen

1. Huisartsen

Het eHealth-platform heeft in samenwerking met de vertegenwoordigers van de huisartsen en van de openbare instellingen (RIZIV en FOD Volksgezondheid) de definitieve lijst opgesteld van nieuwe criteria voor de registratie van beheersoftwarepakketten van patiëntendossiers in 2013. Deze lijst werd goedgekeurd door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen.

Na afloop van de verschillende conformiteitstesten (3 testsessies) voldoen 15 softwarepakketten aan alle criteria:

Software

Versie                              

Accrimed

Accrimed 7.0

CareConnect

CareConnect v1.0

Daktari

Daktari 1.0

Epicure

Epicure v18

HealthOne

Health One 8.0

iCure

iCure 3.7.0

Le Généraliste

Le Généraliste 5.5.5

Medidoc

Medidoc 8.0

Medigest

Medigest 2013.1

Medinect

Medinect 1.0

Medinote

Medinote 4.1

Omnipro

OmniPro 2.16.1e

Pricare

Pricare 6.3

Prodoc

Prodoc 5.0

Windoc

Windoc 8.8.3.0

Behoudens contra-indicatie wordt verwacht dat deze versie van de softwarepakketten en de evolutie ervan conform blijft tot de volgende evaluatiesessie.

2. Kinesitherapeuten

Het eHealth-platform heeft in samenwerking met de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten en van de openbare instellingen (RIZIV en FOD Volksgezondheid) de definitieve lijst opgesteld van nieuwe criteria voor de registratie van beheersoftwarepakketten van patiëntendossiers in 2013. Deze lijst werd goedgekeurd door de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten.

Na afloop van de verschillende conformiteitstesten (3 testsessies) zijn 7 softwarepakketten geslaagd voor alle criteria :

  • Crossuite KineO
  • Fysionotes
  • Geskiné
  • KineQuick
  • Kin&
  • KinPlus
  • Oxygen

3. Verpleegkundigen

De definitieve lijst van nieuwe criteria voor de registratie van beheersoftwarepakketten van patiëntendossiers in 2013 werd goedgekeurd door de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen. Het eHealth-platform heeft die lijst opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordigers van de verpleegkundigen en van de openbare instellingen (RIZIV en FOD Volksgezondheid):

Na afloop van de verschillende conformiteitstesten zijn 19 softwarepakketten geslaagd voor alle criteria :

Software

Versie                              

AllSoft Plus

Allsoft Plus 1.0

Infiplus

Infiplus 3.3

AFDA (Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen)

AFDA 3.0.0

CIA/EVD (Wit-Gele Kruis Limburg en Vlaams-Brabant)

CIA/EVD 2

AFDA (Wit-Gele Kruis Antwerpen)

AFDA 2.0.0

Care4Nurse

Care4Nurse 4.2

Soft 33 Soft33 3.1.0
Bafcare Bafcare V3.0
Care-Ace Care-Ace 1.30a & Care-Ace Tablet
EasyNurse EasyNurse V03/2014
FASDcjb FASDcjb v2014.2

FCSD & D2i (Solidaris & Mutualité socialiste)

FCSD - Version 1.5 & D2i

Kivewin 

Kivewin 2015.08

Omnizorg / EVD (Wit-Gele Kruis van Oost-Vlaanderen)

EVD Omnizorg v 2.6.x
SoftN SoftN V 1.0.26
Thuiszorg Thuiszorgweb V 2015.08
Verpleging Verpleging VPL 18-0-2015-1 & VPL-MOBISOFT 1-0-2015-1
Wivine Wivine 4.0

WW2003 & INFICYC (*)

WW2003 v 20.2 & INFICYC 20.2

Behoudens contra-indicatie wordt verwacht dat deze versie van de softwarepakketten en de evolutie ervan conform blijft tot de volgende evaluatiesessie.

* WW2003 is de geëvalueerde oplossing van Microcyc. Microcyc heeft echter beslist om zijn software WW2003 op de markt te brengen onder de nieuwe naam « Inficyc ». De positieve evaluatie van WW2003 werd aldus uitgebreid naar Inficyc.

Contactadres voor het eHealth-platform:

François Van Hees

E-mail:francois [dot] vanhees [at] ehealth [dot] fgov [dot] be

Patient summary - Sumehr validation tool

De medische softwarepakketten die in België in de huisartsengeneeskunde worden gebruikt, kunnen per patiënt een ‘samenvattendklinisch dossier’, de zogenaamde Sumehr (Summarized Electronic Health Record), afleiden uit de medische dossiers van deze patiënten. Dit dossier waarvan het de bedoeling is dat het met andere zorgverstrekkers zou worden gedeeld, bevat het minimaal aantal relevante medische gegevens waardoor een overzicht kan worden verkregen van de medische toestand van een patiënt. Deze samenvatting wordt in de vorm van een KMEHR-bericht geëxporteerd.

Het eHealth-platform heeft een tool ontwikkeld, de zogenaamde “Sumehr Validation tool”, met als doel aan de geneesheren de mogelijkheid te bieden om de overeenstemming van hun “Sumehr” na te gaan alvorens dit bericht wordt geëxporteerd.

Dankzij deze tool kan worden nagegaan of :

Eveneens dankzij deze tool kan :

  • de Sumehr worden gevisualiseerd (door niet-IT-personeel) wanneer deze conform is,
  • het foutenverslag worden gevisualiseerd wanneer de gegenereerde Sumehr niet correct is.

In onze supportpagina's op, vindt u alle elementen in zip-formaat aan de hand waarvan u de tool kan installeren.

Bij vragen kan u ons contacteren via het contactformulier.

Belangrijke opmerking: deze tool gebruikt de laatste versie van het XSchema Kmehr.

Recip-e : Elektronische voorschriften in de ambulante sector

Recip-e : Mechanismen ter identificatie, authenticatie en ondertekening

Het volgende document beschrijft de principes voor identificatie, authenticatie en ondertekening die worden gebruikt in het project Recip-e. Deze principes zijn uitgebreid besproken en gevalideerd door de sector.

Principes voor identificatie, authenticatie en handtekening

Recip-e : Integratiespecificatie voor softwareontwikkelaars

Dit (werk)document beschrijft een set van voorwaarden voor de interface tussen h et softwarepaket van de voorschrijver (bv. huisarts) respectievelijk het softwarepakket van de uitvoerder (bvb. apotheek, kinesist, ambulant verpleegkun dige) en het Recip-e systeem. Het identificeert gevalideerde ontwerpvereisten en beperkingen waaraan moet worden voldaan door de interfacingsoftware. Dit document is bestemd voor ontwikkelaars van de bedoelde toepassingen en voor de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de testen van deze toepassingen.
De huidige versies van de integratiemodules zijn uitsluitend werkversies voor demonstratiedoeleinden en worden momenteel nog aan de voorziene testprocedures onderworpen. Deze versies kunnen bijgevolg nog worden aangepast. De definitieve versies van de integratiemodules zullen te gepasten tijde met vermelding van hun gevalideerde status worden gepubliceerd.
Het eHealth-platform en de vzw Recip-e kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade, direct of indirect, secundair of bijkomstig, materieel of immaterieel, veroorzaakt door de gebruiker of derden, voortkomend uit het gebruik van de werkversies of van de gevalideerde versies van de integratiemodules, of uit de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

De respectieve integratiemodules en documentatie zelf vindt u op www.recip-e.be/sdk

 

^ Back to Top