Lexicon

e-gezondheid

“e-Gezondheid is het gebruik van informatica om de zorg voor de patiënt zo efficiënt en zo vlot mogelijk te laten verlopen. Om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen geven, moeten zij én hun zorgverstrekkers zo snel mogelijk toegang krijgen tot correcte informatie. En daar kan e-gezondheid bij helpen. Dankzij het internet, mobiele toestellen, apps enzovoort kunnen patiënten copiloot worden van hun eigen gezondheid. En ook zorgverstrekkers profiteren van deze digitale toepassingen: zij hebben steeds een up-to-date medisch dossier van hun patiënten, kunnen beter met collega-zorgverstrekkers communiceren en krijgen nieuwe mogelijkheden om hun patiënten vanop afstand op te volgen.”

e-Gezondheid staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën binnen de gezondheidszorg om de zorg voor patiënten te optimaliseren. e-Gezondheid is dus geen doel op zich, maar wel een middel om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de duurzaamheid van de gezondheidszorg te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

Een statische definitie op het begrip ‘e-gezondheid’ plakken is onmogelijk; e-gezondheid wordt gedefinieerd door zijn gebruik en is dus een dynamisch, evoluerend gegeven. In het wetenschappelijke tijdschrift ‘Journal of Medical Internet Research’(1) doet de Duitse professor Gunther Eysenbach een poging om dit passend te beschrijven: “e-Gezondheid is een opkomend terrein op het snijvlak van medische informatica, volksgezondheid en de bedrijfswereld en verwijst naar gezondheidsdiensten en -informatie die geleverd of verbeterd worden via het internet en aanverwante technologieën. In bredere zin verwijst de term niet enkel naar technologische ontwikkeling, maar ook naar een mentaliteit, een denkwijze, een attitude, en een engagement tot globaal netwerkdenken, om zo de gezondheidszorg zowel lokaal, regionaal als wereldwijd te verbeteren door informatie- en communicatietechnologieën te gebruiken.

(1)J Med Internet Res 2001; 3(2):e20. doi:10.2196/jmir.3.2.

eHealth-platform

Het eHealth-platform is een federale instelling met de missie om
een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg
met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim

eHealthBox

De eHealthBox is een beveiligde elektronische brievenbus die iedere zorgverlener gratis tot zijn of haar beschikking krijgt. Via de eHealthBox kunnen zorgverstrekkers op een beveiligde manier vertrouwelijke medische gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen. Het systeem is ontwikkeld door het eHealth-platform.

Elektronisch medisch dossier (EMD)

In het elektronisch medisch dossier (EMD) kan de huisarts de medische gegevens van een patiënt digitaal en op een gestructureerde manier opslaan. Het dossier bevat gegevens over de patiënt die afkomstig zijn van verschillende bronnen:

 1. van de patiënt zelf (bijv. socio-administratieve gegevens, een persoonlijke beschrijving van ziekte- of gezondheidsgegevens);
 2. van de behandelende arts
  • over professionele handelingen (bijv. anamnese, diagnose, beslissingshypotheses, resultaten van onderzoeken, behandelingen),
  • over het denkproces (bijv. hypotheses, differentiële diagnoses);
 3. van derden
  • andere gezondheidsprofessionals die de patiënt behandelen en zelf geen elektronisch dossier hebben,
  • niet-zorgverstrekkers (bijv. mededelingen door familieleden, vrienden of kennissen van de patiënt).

Versleuteling of vercijfering

Om de uitwisseling van medische gegevens tussen actoren in de gezondheidszorg te beveiligen, wordt een versleutelingssysteem gebruikt. Enkel mensen die in het bezit zijn van de gevraagde sleutel (bijv. een identificatiebewijs) en/of het wachtwoord, kunnen de gegevens ontcijferen. Voor wie geen volmacht heeft, blijven de gegevens onleesbaar.

Gedeeld farmaceutisch dossier (GFD)

Via het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) kunnen apothekers, na toestemming van de patiënt, in hun apotheek de medicatiehistoriek van die patiënt raadplegen. Dit moet de zorgcontinuïteit ten goede komen: apothekers kunnen de afgeleverde geneesmiddelen gemakkelijker opvolgen, ze kunnen contra-indicaties opsporen…)

Geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Globaal medisch dossier (GMD)

Uw huisarts begeleidt u bij het beheer van uw gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij uw huisarts, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Via de preventiemodule kan u preventief aan uw gezondheid werken. Bovendien geniet u van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of bezoek bij uw huisarts
Momenteel is een GMD nog niet gegarandeerd elektronisch.

Governance e-gezondheid

zie actiepunt 20

Hubs & metahub

De doelstelling van het systeem van hubs en metahub in zijn geheel bestaat erin om regionale en lokale uitwisselingsystemen van medische gegevens, de zogenoemde “hubs”, onderling te verbinden om aan een zorgverlener de mogelijkheid te bieden de beschikbare elektronische medische documenten met betrekking tot een bepaalde patiënt terug te vinden en te raadplegen, ongeacht de plaats waar deze documenten opgeslagen zijn en ongeacht de plaats vanwaar de zorgverlener op het systeem inlogt.

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met elkaar en met hun omgeving. Dit vraagt duidelijke afspraken, onder andere over de regels voor gegevensuitwisseling, de algemene architectuur van uitwisselingssystemen, de uitgewisselde berichten, de structuur van medische documenten en de codering van informatie. Om dit te bewerkstelligen zijn standaarden, protocollen en procedures nodig voor de afstemming van de verschillende entiteiten op elkaar

Medicatieschema

Het medicatieschema bundelt gestandaardiseerde informatie over de actieve medicatie van een patiënt: de voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen, hun posologie, hun indicatie, relevante gebruiksaanwijzingen en eventuele bijkomende informatie. De bedoeling is om de patiënt een overzicht te geven van de medicatie die hij neemt en de gebruikswijze toe te lichten (dosis, frequentie, duur). Ook voor zorgverstrekkers is dit een handig instrument om steeds de juiste zorg te kunnen bieden.

mHealth

mHealth of mobile health staat voor het gebruik van mobiele toestellen en toepassingen om gezondheid te promoten en/of op te volgen.

MyCareNet

MyCareNet is een centraal dienstenplatform waarmee zorginstellingen en individuele zorgverleners elektronisch informatie kunnen uitwisselen met de ziekenfondsen. Dit gebeurt op een eenvoudige, beveiligde en gestructureerde manier. Via MyCareNet kunnen zorgverleners onder meer de verzekerbaarheid van hun patiënten raadplegen en derdebetalersfacturen overmaken aan het ziekenfonds.

‘Only once’-principe

‘Only once’ betekent dat gegevens slechts eenmaal ingegeven moeten worden. Dit gebeurt door gebruik te maken van authentieke bronnen.
Dubbele registratie van gegevens wordt zo onnodig, waardoor de administratieve last voor zorgverstrekkers zou moeten dalen.

Personal health record (PHR)

Het personal health record (PHR) geeft de patiënt toegang tot zijn/haar medisch dossier, voor zover elektronisch beschikbaar. De patiënt kan zelf ook informatie toevoegen. Via het PHR kan de patiënt ook advies of extra informatie bekomen. Medico-administratieve taken kunnen ook via het PHR geregeld worden.

Recip-e

Recip-e is een systeem voor de digitalisering van het medisch voorschrift in de ambulante sector.

Sumehr

Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronisch document dat de minimale gegevens bevat die een arts nodig heeft om de gezondheidstoestand van een patiënt snel in te schatten en zo de best mogelijke zorg te bieden. Artsen kunnen deze ‘samenvattingen’ zelf opstellen voor hun patiënten en opladen in het systeem.

Vitalink

Vitalink is het digitaal platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens.

InterMed

Inter-Med is het digitaal platform voor Wallonië voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens.

BruSafe

BruSafe is het digitaal platform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens.