Mandaten

Wat is een mandaat?

Een mandaat is voor het eHealth-platform een mandaat dat u (als mandaatgever) verleent aan een mandaatnemer voor een bepaalde toepassing zodat die dezelfde bewerkingen als u kan uitvoeren. Een mandaat kan voor bepaalde of onbepaalde duur verleend worden.

Wanneer u een mandaat hebt verleend, blijft u verantwoordelijk voor uw verplichtingen met betrekking tot de toepassing. Dit betekent dat u verantwoordelijk blijft voor het beheer van de mandaten.

Aanmaak / beheer van mandaten

De mandaten worden verleend via de toepassing "Self Service Mandates" van de federale overheidsdienst Financiën.

De toepassing "SSL" bepaalt of het mogelijk is om een mandaat te verlenen en tussen welke types van gebruikers het mogelijk is om mandaten te verlenen.

De toepassing omvat de volgende functionaliteiten:

 • creëren van mandaten (van onbepaalde of bepaalde duur)
 • stopzetting van mandaten
 • overdragen van mandaten aan een andere mandaatnemer

Het mandaat is actief vanaf het ogenblik dat de mandaatgever en de mandaatnemer de gebruiksvoorwaarden hebben aanvaard en ondertekend.

Zich aanmelden als natuurlijke persoon of burger

Als u over een eID, itsme, TOTP of een burgertoken beschikt, kunt u de toepassing "Self Service Mandates" onmiddellijk gebruiken.

Zich aanmelden als zorginstelling of onderneming

Om de toepassing "Self Service Mandates" te kunnen gebruiken dient een onderneming of een zorginstelling zich eerst te registreren bij de FOD Sociale Zekerheid en rollen toe te kennen aan zijn medewerkers zodat die mandaten kunnen aanvaarden of geven. Hiervoor moeten de volgende stappen worden doorlopen:

Stap 1

Registratie van uw onderneming, voor zover dit nog niet gebeurd is, en aanstelling van een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) binnen uw organisatie.

De hoedanigheid van "Gezondheidszorg" activeren en aanstelling van een medetoegangsbeheerder. (De HTB kan die stappen uitvoeren, zodra hij is ingelogd).

Stap 2 : Rollenbeheer met het oog op het beheer en de uitvoering van de mandaten

Alvorens toegang te krijgen tot de toepassing "Self Service Mandates", dient u zichzelf of uw medewerkers rollen toe te kennen. De toekenning van de rollen gebeurt door de toegangsbeheerder via een specifieke toepassing "Rollenbeheer". Via deze toepassing kan de toegangsbeheerder rollen inzake "eHealth-mandaatgever" en/of "eHealth-mandaatnemer" toekennen, stopzetten of wijzigen. Deze rollen kunnen zowel worden toegekend aan een bedrijfsleider of een beheerder als aan andere personen die geen wettelijke vertegenwoordiger zijn van de onderneming (bv. een werknemer van de onderneming of een lid van de instelling).

Een persoon met de rol

 • "eHealth-mandaatgever" heeft toegang tot de toepassing "Self Service Mandates". Hij kan bijgevolg mandaten creëren, stopzetten of aanvaarden voor de mandaatgevende onderneming
 • "eHealth-mandaatnemer" heeft toegang tot de toepassing "Self Service Mandates". Hij kan bijgevolg mandaten creëren, stopzetten of aanvaarden voor de mandaatnemende onderneming

De toepassing "rollenbeheer" is beschikbaar via volgende link: https://iamapps.belgium.be/rma

Voor meer informatie over het gebruik van het rollenbeheer, raadpleeg de voormelde website over rollenbeheer. Als u nog niet vertrouwd bent met het rollenbeheer, raden we u aan om de "Quick view" te raadplegen. Nuttige informatie is verder ook te vinden in de "gebruikershandleiding" en de "FAQ" (op de startpagina van rollenbeheer via de link hierboven).

Eenmaal u deze stappen doorlopen hebt, kunt u zich aanmelden op de toepassing "Self Service Mandates" als vertegenwoordiger van uw onderneming aan de hand van een eID, itsme, TOTP of burgertoken.

Voor welke toepassingen kan er een mandaat worden verleend?

De toekenning van mandaten is mogelijk :

 • voor de meeste toepassingen van het NIC:
  • Facturatie derde betaler (eFact)
  • Verzekerbaarheid
  • Medisch-administratieve stromen in de verpleegkundesector
  • elektronisch attest (eAttest)
 • Voor de toepassing Medattest :
  • Bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Er bestaat ook een mandaat met betrekking tot de toestemmingen.

In het kader van Covid-19 werd een mandaat toegevoegd in het kader van het voorschrijven van testen en het inplannen van testen binnen de triagecentra: de verantwoordelijke arts van een collectiviteit kan via dit mandaat een andere arts aanstellen die zijn taak overneemt met betrekking tot het voorschrijven van de Covid 19 testen. De verantwoordelijke arts van een collectiviteit kan eveneens een mandaat geven aan een administratieve medewerker om de voorgeschreven testen in te plannen bij een triagecentrum.

NIC (Nationaal Intermutualistisch College)

Wie kan een mandaat verlenen?

Alleen de mandaatgever die met een RIZIV-nummer kan worden geïdentificeerd, kan een mandaat verlenen.

Aan wie kan een mandaat worden verleend?

Op dit ogenblik kunnen mandaten worden verleend aan natuurlijke personen, aan zorginstellingen geïdentificeerd op basis van een RIZIV-nummer of aan ondernemingen.

Natuurlijke personen die een mandaat kunnen ontvangen zijn altijd gekend bij het rijksregister of het bisregister.

De zorginstellingen worden geïdentificeerd door een RIZIV nummer.

Ondernemingen (rechtspersonen) zijn gekend bij de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO).

Dit betekent dat ze moeten beschikken over een KBO-nummer. In de praktijk gaat het om ondernemingen (natuurlijke personen of rechtspersonen) die onderworpen zijn aan de BTW.

Per toepassing mag slechts één mandaat worden verleend.

Informatie over de betreffende toepassingen

Voor meer informatie over de toepassingen die door het NIC ter beschikking worden gesteld:

NIC Nationaal Intermutualistisch College

Tervurenlaan 188/A Bus 8
1150 Brussel
Fax : 02/891 72 00
Website : http://www.mycarenet.be
E-mail: mycarenet@intermut.be

Gebruik van het mandaat

Een mandaat kan slechts worden gebruikt indien het geactiveerd werd door de mandaatgever en de mandaatnemer. Na activering van het mandaat via de toepassing "Self Service Mandates", kan het een poos duren vooraleer het mandaat bruikbaar is om toegang te krijgen tot de diensten met toegevoegde waarde.

Als de mandaatnemer een natuurlijke persoon is, kan hij zich gewoon aanmelden met zijn eID, itsme, TOTP of token en gebruik maken van de toepassingen waarvoor hij een mandaat heeft gekregen.

Als de mandaatnemer een zorginstelling of onderneming is, dan moet de Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) ook een hoedanigheid activeren (voor zover dit nog niet gebeurd is) en een toegangsbeheerder aanstellen.

De hoedanigheid die geactiveerd moet worden hangt af van het type instelling / onderneming en van de toepassingen die gebruikt zullen worden.

De toegangsbeheerder kan vervolgens gebruikers creëren en de beveiligde toepassingen bepalen die toegankelijk zullen zijn voor deze gebruikers.
Elke gebruiker zal zich kunnen aanmelden met zijn eID (of itsme, TOTP of met zijn token als deze optie beschikbaar is). Vervolgens dient hij eerst de organisatie waarvoor hij optreedt te selecteren en daarna de mandaatgever.

Opmerking: Het gebruik van mandaten is ook beschikbaar voor bepaalde online diensten. Meer informatie hierover vindt u in de documentatie over deze diensten.

Naam van het document Datum Beschrijving
eHealth Mandates – mandate giver v2.0 14/04/2016 Gebruikershandleiding voor het aanmaken en het beheren van mandaten als mandaatgever
eHealth Mandates -  mandate holder v2.0 14/04/2016 Gebruikershandleiding voor het aanmaken en het beheren van mandaten als mandaathouder
Presentatie eMandate NIC 3.0 14/04/2016 'Self Service Mandates' presentatie in het kader van de NIC-toepassingen

Medattest

Wie kan een mandaat verlenen?

Alleen de mandaatgever die met een RIZIV-nummer kan worden geïdentificeerd, kan een mandaat verlenen.

Aan wie kan een mandaat worden verleend?

Een mandaat kan worden toegekend aan een of meerdere natuurlijke personen die aan de hand van het rijksregisternummer (of bisnummer) kunnen worden geïdentificeerd of aan een of meerdere zorginstellingen die door een RIZIV-nummer kunnen worden geïdentificeerd.

Informatie over de toepassing Medattest

Voor meer informatie over Medattest gelieve het callcenter van Medattest te contacteren op het telefoonnummer 02/274 09 34

Gebruik van het mandaat

Een mandaat kan slechts worden gebruikt indien het geactiveerd werd door de mandaatgever en de mandaatnemer. Na activering van het mandaat via de toepassing "Self Service Mandates", kan het een poos duren vooraleer het mandaat bruikbaar is om toegang te krijgen tot de toepassing Medattest.

Als de mandaatnemer een natuurlijke persoon is, kan hij zich gewoon aanmelden met zijn eID, itsme, TOTP of token en gebruik maken van de toepassing Medattest waarvoor hij een mandaat heeft gekregen.

Als de mandaatnemer een zorginstelling is, dan moet de Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) ook een hoedanigheid activeren (voor zover dit nog niet gebeurd is) en een toegangsbeheerder aanstellen.

De hoedanigheid die geactiveerd moet worden hangt af van het type instelling.

De toegangsbeheerder kan vervolgens gebruikers creëren en bepalen wie de gebruikers zijn die toegang tot de toepassing zullen hebben. Elke gebruiker zal zich kunnen aanmelden met zijn eID (of itsme, TOTP of met zijn token als deze optie beschikbaar is). Vervolgens dient hij eerst de organisatie waarvoor hij optreedt te selecteren en daarna de mandaatgever.

Naam van het document
Datum
Beschrijving
Presentatie Medattest 1.0   'Self Service Mandates' presentatie in het kader van Medattest