Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

eHealthCreaBis - Automatische aanmaak van een BIS-nummer (INSZ)

Voorstelling

In het kader van de gezondheidscrisis is het INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) een noodzakelijk identificatiemiddel in het kader van de voorschriften voor opsporingstesten voor COVID-19.

Een INSZ kan bestaan uit :

  • hetzij een rijksregisternummer (toegekend door het Rijksregister),
  • hetzij een BIS-nummer, toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan personen die geen rijksregisternummer hebben (dit BIS-nummer wordt opgeslagen in het BIS-register).

Daarom is het belangrijk dat artsen die niet over een medisch softwarepakket beschikken toch in staat gesteld worden om BIS-nummers aan te maken.

Wie krijgt een BIS-nummer?

Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer dat toegekend wordt aan personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister, maar die toch nauwe en stabiele relaties onderhouden met België in verschillende sectoren (sociale zekerheid, gezondheid, …). Dit BIS-nummer kan enkel door de arts worden aangemaakt in aanwezigheid van de patiënt en op voorwaarde dat de patiënt aan de arts een geldig identiteitsdocument voorlegt waarvan de minimale identificatiegegevens (MID) kunnen worden ingevuld bij het genereren van het BIS-nummer.

We onderscheiden de volgende reeksen van minimale identificatiegegevens:

  • MID gebaseerd op het contactadres in België: naam, eerste voornaam, geboortedatum, contactadres in België
  • MID gebaseerd op het verblijfadres in het buitenland: naam, eerste voornaam, geboortedatum, verblijfadres in het buitenland
  • MID gebaseerd op de geboorte: naam, eerste voornaam, geslacht, geboortedatum en -plaats (d.w.z. land en plaats)

Het aldus gecreëerde BIS-nummer zal vervolgens worden gebruikt als uniek identificatienummer in het kader van alle relaties van deze persoon met de Belgische overheid, administraties, gezondheidsactoren, …

Voor wie ?

De toepassing eHealthCreaBIS is enkel toegankelijk voor artsen met een actief visum (zonder verbod tot uitoefening) die gebruik maken van een toepassing die een beroep doet op de basisdiensten die beschikbaar zijn via het eHealth-platform.

Hoe invullen/gebruiken?

De arts die een BIS-nummer wil aanmaken voor een patiënt moet zich identificeren op de toepassing “Automatische aanmaak van een BIS-nummer (INSZ)” - eHealthCreaBis aan de hand van zijn identiteitskaart, de toepassing ITSME of TOTP.

Na de toegangscontroles wordt de arts verzocht een formulier in te vullen op basis van een geldig identiteitsdocument dat voorgelegd wordt door de patiënt, waarbij hij zo volledig mogelijk dient te werk te gaan (onder meer bepaalde minimale identificatiegegevens, het adres in België, het adres in het buitenland, …). Deze gegevens laten toe een persoon te identificeren met voldoende zekerheid.

Indien de gegevens overeenstemmen met een reeds geïdentificeerde persoon zal het systeem het bestaande INSZ terugsturen.

Indien geen enkel gegeven overeenstemt, wordt een BIS-nummer toegekend en meegedeeld aan de arts. In zijn medisch dossier dient de arts de documenten te vermelden die hem door de patiënt werden voorgelegd (bijvoorbeeld paspoortnummer en plaats van uitreiking van het paspoort of rijbewijsnummer en land van uitreiking van het rijbewijs). De arts wordt ook verzocht elk nuttig bewijsdocument van de identiteit (kopie van de buitenlandse identiteitskaart, van het rijbewijs, …) naar identification@ksz-bcss.fgov.be (e-mailadres van de cel Identificatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) te sturen.

De arts dient het gecreëerde BIS-nummer mee te delen aan de patiënt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het contactcentrum van het eHealth-platform op het nummer 02- 788 51 55 (van maandag tot vrijdag van 7 tot 20 uur). Een contactformulier is tevens beschikbaar.

Belangrijk aandachtspunt

Indien de patiënt

  • geen geldig identiteitsdocument heeft
  • niet in België woont, maar slechts kort in het land verblijft

dan kan de arts via de « reservatietool » een uniek nummer voor deze persoon creëren, het zogenaamde TER-nummer/COVID-ID, dat enkel geldig is voor de eenduidige identificatie in het kader van de Covid-crisis (voorschrijven van een test, afspraak maken in een triagepost, contact-tracing). Dit TER-nummer/COVID-ID moet aan de patiënt worden meegedeeld.

De artsen kunnen gebruik maken van dit systeem voor reizigers, mensen zonder papieren, … en dit enkel voor de teststrategie in het kader van de COVID-gezondheidscrisis.