Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

eBirth - Elektronische geboorteaangifte

Voorstelling

In het kader van de verwerking van de geboortekennisgeving ontwikkelde Bosa een toepassing met het oog op een optimalisering van de gegevensuitwisseling tussen alle actoren die zijn betrokken bij de verwerking van de geboortekennisgeving: eBirth.

Het initiatief tot de kennisgeving (geboorteattest en bevallingsbericht) wordt genomen door zorgverleners die assisteren bij bevallingen, zowel binnen kraamklinieken als thuis of in geboortehuizen. Zij geven de geboorte aan enerzijds door de identificatie van de moeder en het kind voor echt te verklaren en anderzijds door een reeks medische inlichtingen met betrekking tot de geboorte in te vullen op het formulier Model I, dat moet worden overgemaakt aan de diensten van de Burgerlijke Stand in de geboorteplaats.

Functionaliteiten

Online invoeren van de elektronische geboortekennisgeving en van de medische statistische gegevens.

Doelgroepen en toegangsregels

De geboortekennisgeving en het formulier met de statistische gegevens zullen toegankelijk zijn voor artsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen binnen een ziekenhuismilieu. Het administratief personeel van de ziekenhuizen zal eveneens de niet-medische luiken van de kennisgeving kunnen aanvullen. eBirth zal ook toegankelijk zijn voor artsen en vroedvrouwen die op onafhankelijke basis werken.

Gebruikte basisdiensten

Hoe invullen/gebruiken?

Nadat de zorgverleners of het bevoegde administratieve personeel een verbinding tot stand hebben gebracht met het eHealth-platform (die de authenticatie van de gebruikers mogelijk maakt op basis van de elektronische identiteitskaart of het burgertoken), zullen ze toegang tot de eBirth-oplossing krijgen.

Voor diegenen die meer willen weten

Het eBirth-project is een initiatief van Bosa.