eHealth-platform

Raadpleging Rijksregister en Kruispuntbankregisters

Presentatie

Het Rijksregister van de natuurlijke personen, hierna kortweg het Rijksregister genoemd, wordt beheerd door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De Kruispuntbankregisters worden beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Omschrijving

Het Rijksregister bevat de volgende persoonsgegevens over de natuurlijke personen die zijn ingeschreven in de bevolkings- en vreemdelingenregisters van de gemeenten, in de registers van de diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland of in de wachtregisters van de vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of vragen om als vluchteling te worden erkend: de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats van overlijden, de datum van overlijden, het beroep, de burgerlijke staat en de opeenvolgende wijzigingen van deze persoonsgegevens evenals hun geldigheidsperiodes. Elke natuurlijke persoon die in het Rijksregister is opgenomen, beschikt bovendien over een rijksregisternummer.

Niet alle natuurlijke personen die eenduidig geïdentificeerd moeten zijn, zijn echter opgenomen in het Rijksregister en beschikken over een rijksregisternummer (bijvoorbeeld grensarbeiders die in het buitenland verblijven maar in België werken of natuurlijke personen die recht hebben op Belgische uitkeringen inzake sociale zekerheid maar nooit in België hebben verbleven). Daarom beheert de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een aanvullende persoonsgegevensbank. De zogenaamde Kruispuntbankregisters bevatten de volgende persoonsgegevens over deze natuurlijke personen: de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de datum van overlijden en de burgerlijke staat en de opeenvolgende wijzigingen van deze persoonsgegevens. Ook natuurlijke personen die ooit in het Rijksregister opgenomen zijn geweest en over een rijksregisternummer beschikken maar van wie de persoonsgegevens inmiddels niet meer door het Rijksregister worden geactualiseerd, worden (met behoud van hun rijksregisternummer) in de Kruispuntbankregisters opgenomen. Voor zover een natuurlijke persoon die in de Kruispuntbankregisters is opgenomen niet beschikt over een rijksregisternummer wordt hem door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een zogenaamd Kruispuntbanknummer toegekend.

Bij de uitwisseling van persoonsgegevens met tussenkomst van het eHealth-platform wordt voor de identificatie van de betrokken natuurlijke personen verplicht gebruik gemaakt van het zogenaamde Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ), dat is ofwel het rijksregisternummer (indien de betrokkene daarover beschikt), ofwel het Kruispuntbanknummer.

Zowel de toegang tot het Rijksregister als het gebruik van het rijksregisternummer vergen een voorafgaande machtiging vanwege het sectoraal comité van het Rijksregister, opgericht binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De toegang tot de Kruispuntbankregisters vergt een voorafgaande machtiging vanwege het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, opgericht binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Het gebruik van het Kruispuntbanknummer is daarentegen vrij.

De elektronische toegang tot de gegevens van het Rijksregister en van de Kruispuntbankregisters gebeurt steeds via de elektronische diensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De verwerking met betrekking tot de raadpleging van de gegevens van het Rijksregister en van de Kruispuntbankregisters is kosteloos voor de federale instanties, de instellingen van sociale zekerheid en de zorgverleners. Ze is in principe betalend voor alle instellingen krachtens de artikelen 16, 18 en 35 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Gebruik door het eHealth-platform

Het eHealth-platform heeft voor het uitvoeren van zijn opdrachten zelf toegang tot het Rijksregister en het recht om het rijksregisternummer te gebruiken. Het kan echter ook toegang tot het Rijksregister en tot de Kruispuntbankregisters verlenen aan de actoren in de gezondheidszorg, voor zover zij daartoe vooraf gemachtigd werden door respectievelijk het sectoraal comité van het Rijksregister en het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

De erkende laboratoria voor klinische biologie hebben de machtiging verkregen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria, alsook voor het facturatiebeheer.
Beraadslaging RR nr. 35/2010 van 6 oktober 2010

Het sectoraal comité van het Rijksregister heeft inmiddels volgende machtigingen verleend met betrekking tot de toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het rijksregisternummer door ziekenhuizen.
Beraadslaging RR nr. 77/2009 van 23 december 2009

Beraadslaging houdende de uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen werd verleend
Beraadslaging RR nr. 60/2009 van 7 oktober 2009

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van hun patiënten en hun ondubbelzinnige identificatie in het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de wet van 7 augustus 1987 alsook voor het facturatiebeheer
Beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009

Aanvraag van de autonome verzorgingsinstelling Virga Jesseziekenhuis om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op o.a. de correcte identifi catie van patiënten
Beraadslaging RR nr. 16 / 2007 van 23 mei 2007

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van zijn kant heeft volgende machtiging verleend met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door ziekenhuizen
Beraadslaging nr. 09/39 van 7 juli 2009

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van zijn kant heeft volgende machtiging verleend met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door laboratoria
Beraadslaging nr. 10/78 van 9 november 2010

Met het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens uit het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters ten behoeve van de actoren in de gezondheidszorg streeft het eHealth-platform de volgende doelstellingen na. Vooreerst wil het hen de mogelijkheid bieden om bepaalde persoonsgegevens niet meer zelf te moeten bijhouden. Vervolgens beoogt het een vereenvoudiging op administratief vlak, zowel voor de actoren in de gezondheidszorg als voor de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben; door een beroep te doen op de persoonsgegevens uit het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters kunnen de actoren in de gezondheidszorg vermijden dat ze de nodige persoonsgegevens moeten gaan opvragen bij de betrokkenen zelf. Ten slotte kan een eenmalige opslag van de persoonsgegevens worden gewaarborgd.

Het eHealth-platform biedt de actoren in de gezondheidszorg de mogelijkheid om (interactief of in massa) zogenaamde “fonetische opzoekingen” te verrichten, dat wil zeggen persoonsgegevens te achterhalen aan de hand van een aantal basiscriteria zoals naam, voornaam en geboortedatum. Tevens kunnen zij, steeds binnen de grenzen van de machtiging die hen werd verleend door het sectoraal comité van het Rijksregister dan wel door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, overgaan tot het raadplegen van de hogervermelde persoonsgegevens en hun historieken op basis van het INSZ (interactief of in massa). Ten slotte kan het eHealth-platform dagelijks aan de actoren in de gezondheidszorg in massa de wijzigingen van de persoonsgegevens en hun historieken doorsturen (de zogenaamde mutaties), voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het vervullen van hun opdrachten.

De actoren in de gezondheidszorg kunnen gebruik maken van verschillende elektronische formulieren voor het raadplegen van de persoonsgegevens of het ontvangen van de mutaties, alsook van webservices.

Deze toegangen vinden steeds plaats aan de hand van de elektronische diensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

ConsultRR : Welke tools ?

Webservices: ConsultRR

Het eHealth-platform biedt toegang tot het Rijksregister en het Kruispuntbankregister via zijn webservice “ConsultRR”. Deze toegang wordt enkel aangeboden aan de bevoegde en gemachtigde actoren van de gezondheidszorg.

De webservice ConsultRR bestaat uit 5 onafhankelijke webservices:

  • IdentifyPerson: Identificatie van een natuurlijke persoon op basis van het INSZ
  • PhoneticSearch: Identificatie van een natuurlijke persoon op basis van fonetische criteria
  • ManageInscription: Inschrijving in en verwijdering uit de abonnementsdienst
  • MutationSender: Terbeschikkingstelling van de mutaties
  • PersonHistory: opzoeking van de historiek op basis van het INSZ

Om deze webservice ConsultRR te gebruiken, moeten de actoren van de gez ondheidszorg deze dienst in de informaticasystemen integreren.

Algemene gebruiksvoorwaarden

FAQ

Bulk ConsultRR

Dankzij de dienst Bulk ConsultRR kan u in één bewerking alle administratieve gegevens van uw patiënten bijwerken. Uw gegevensbank kan aldus correct worden geconsolideerd volgens de gegevens die beschikbaar zijn in het Rijksregister.
De gebruiksvoorwaarden van deze dienst zijn identiek aan die van de webservice ConsultRR en hieraan moet verplicht worden voldaan.
Bulk ConsultRR is geen webservice in tegenstelling tot de webservice ConsultRR. De gebruiker die de Bulk ConsultRR wil gebruiken, moet de patiëntgegevens in een XML-bestand  op een beveiligde USB-sleutel opslaan (volgens het XSD-formaat die we leveren). We sturen hem die beveiligde sleutel toe zodra alle voorwaarden zijn vervuld.

^ Back to Top