eHealth-platform

Basisdiensten Overzicht

De informatie die via het eHealth-platform passeert, is uiterst gevoelig en het gebruik ervan kan, los van alle veiligheidsgaranties die de basisdiensten bieden, moeten worden onderworpen aan een controle. Zo kan het eHealth-platform een register beheren van de toegangen tot het gegevensbeheersysteem: alle toegangen, zowel lees-, schrijf- als verwijdertoegangen, worden aldus opgeslagen en hebben bewijskracht als een klacht dienaangaande wordt ingediend.

Aan de hand van deze e-maildienst kan een gebruiker gegevens aan een andere gebruiker overmaken binnen een beveiligde ruimte.

Met deze tools kunnen gebruikers gezondheids- en identiteitsgegevens achter een code verbergen volgens verschillende methodes zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden zonder de regels i.v.m. de persoonlijke levenssfeer, de patiëntenrechten en het beroepsgeheim te schenden.

Deze tool beoogt de harmonieuze en flexibele integratie van de verschillende processen met betrekking tot de implementatie van meerdere basisdiensten binnen eenzelfde toepassing.

De eHealth-certificaten worden voor twee hoofddoelen gebruikt:

1. het authenticeren van de actoren in de gezondheidszorg.

2. als basis voor de aanmaak van de dubbele vercijferingssleutel (ETK) die door de encryptiedienst wordt gebruikt.

Deze dienst biedt de mogelijkheid om tot op de seconde elk document te dateren dat aangemaakt is in de gezondheidszorgsector en aldus de geldigheid van de inhoud ervan doorheen de tijd te verzekeren.

Deze basisdienst zorgt ervoor dat enkel de bevoegde zorgverleners/zorginstellingen toegang hebben tot de persoonlijke informatie die ze mogen raadplegen. Deze toegangsregels worden onder meer bepaald door de wet, door mandaten van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité (opgericht binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

Deze portaalsite biedt de actoren in de gezondheidszorgsector verschillende online diensten aan die hen helpen de best mogelijke zorg te verlenen. Het portaal bevat alle nuttige informatie met betrekking tot de diensten die het eHealth-platform aanbiedt, zijn opdrachten, standaarden enz. Het bevat onder meer de nodige documentatie voor de gebruiker om de juiste configuraties te kunnen uitvoeren en zo toegang te hebben tot de beschikbare online diensten.

Het Rijksregister van de natuurlijke personen, hierna kortweg het Rijksregister genoemd, wordt beheerd door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De Kruispuntbankregisters worden beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Deze basisdienst zorgt voor het overbrengen van de volledige, niet-gewijzigde gegevens van het ene punt naar het andere door ze onleesbaar te maken (vercijfering) zolang ze niet werden ontcijferd (met behulp van sleutels).

Het verwijzingsrepertorium, zoals voorzien in artikel 5, 4°, b), van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, is een basisdienst van het eHealth-platform waarbij, met de toestemming van de betrokken patiënten, wordt aangeduid bij welke actoren van de gezondheidszorg welke soorten gegevens bewaard worden voor welke patiënten.

Authentieke bronnen

Een authentieke bron is een database die als referentie geldt voor de authenticatie, controle of consolidatie van informatie die nodig is voor het effectieve gebruik van toepassingen of informaticadiensten, in casu op het vlak van e-gezondheid voor wat het eHealth-platform en zijn toepassingen betreft.

Authentieke bronnen

Standaarden

Interoperabiliteit tussen de diverse actoren binnen de gezondheidszorg kan pas worden gerealiseerd wanneer duidelijke afspraken gemaakt worden. Afhankelijk van de graad van interoperabiliteit die nagestreefd wordt, dienen afspraken te worden gemaakt over de regels voor gegevensuitwisselingen, de algemene architectuur van het uitwisselingssysteem, de uitgewisselde berichten, de structuur van medische documenten en de codificatie van informatie.

Standaarden

Registratie van de medische softwarepakketten

De wetgever heeft het eHealth-platform onder meer met de volgende opdrachten belast: “nagaan of de softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers (EMD) aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties voldoen en het registreren van deze softwarepakketten”.

Registratie van de medische softwarepakketten

Presentatie van de support

Het eHealth-platform biedt u talrijke documenten die u kunt downloaden via het tabblad "Download".

Neem gerust contact met ons op via het contactformulier dat u kunt openen door te klikken op de link "Informatieaanvraag" bovenaan rechts op uw scherm.

Presentatie van de support

^ Back to Top