Webservices ConsultRR

Alles over deze dienst

Wat is ConsultRN?

ConsultRN omvat een aantal diensten waarmee de gegevens van een persoon in het rijksregister en in de Kruispuntbankregisters kunnen worden opgezocht en geraadpleegd.

Deze diensten zijn toegankelijk voor de instellingen en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidzorg ( erkend in het KB 78 ( wcag.label.externalLink) ) die hiertoe op voorhand werden gemachtigd door het Informatieveiligheidscomité (het vroegere “sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid”).

De machtigingen die in het verleden bij het sectoraal comité van het Rijksregister of bij het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid werden verkregen, blijven geldig.

Deze machtigingen worden verkregen naargelang:

 • het type instelling en/of de verrichte prestaties (ziekenhuizen, erkende laboratoria, huisartsen)
 • het doeleinde van de aanvraag (bv.: het nummer van dit register gebruiken voor de controle en bijwerking van de identificatiegegevens van de patiënten, de controle en bijwerking van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun eenduidige identificatie in het medisch dossier, ...)
 • het type gegevens waartoe toegang wordt gevraagd (naam, geboortedatum, geslacht, verblijfplaats, ...)

De beraadslagingen vindt u in detail terug via het tabblad “Informatieveiligheidscomité”.

Welke diensten worden sinds 18 oktober 2020 door ConsultRR aangeboden?

PersonService

Raadpleging van de identificatiegegevens van een persoon

 • op basis van het INSZ of het INSZ Bis (oude benaming : IdentifyPerson)
 • op basis van fonetische criteria (oude benaming: PhoneticSearch)

CBSSPersonService

Aanmaak door de gemachtigde instanties van een Bisnummer na toepassing van een volgnummer om te vermijden dat er dubbele nummers worden aangemaakt (oude benaming: ManagePerson)

InscriptionService

Beheer door de organisaties/instellingen van de inschrijving van een patiënt op de abonnementendienst van de mutaties. Vanaf oktober 2020 wordt deze dienst een aparte dienst.

PersonInfoService

Raadpleging van de historiek van bepaalde gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-registers op basis van het INSZ van een patiënt (oude benaming: PersonHistory)

PersonNotificationService

Beheer (ophalen en verwijderen) van de mutaties door een gemachtigde instantie (oude benaming: MutationSender).

SsinHistory

Oproepen van de lijst van de unieke identificatienummers (INSZ: RR / BIS) die een persoon heeft (gehad). Deze dienst wordt gebruikt in het kader van het volgnummer voorafgaand aan de aanmaak van een INSZ / Bisnummer.

Belangrijk: elke gebruiker krijgt toegang tot de gegevens waarvoor er op voorhand een juridische machtiging werd verleend.

In de praktijk voor elke nieuwe gegevensaanvraag 

De volgende instellingen werden reeds gemachtigd om krachtens algemene beraadslagingen deze diensten te gebruiken:

Ziekenhuizen

Erkend laboratorium voor klinische biologie

Erkende laboratoria voor pathologische anatomie

Erkende rust- en verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen of initiatieven voor beschut wonen

Andere instanties die een dossier hebben ingediend waarin ze het doeleinde en de evenredigheid rechtvaardigen, hebben eveneens een specifieke machtiging gekregen.

De beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (KB78) werden op juridisch vlak gemachtigd om het rijksregisternummer te gebruiken in het kader van de toepassingen die een beroep doen op de basisdiensten van het eHealth-platform en om hiertoe het rijksregisternummer van de patiënt in het dossier van de patiënt op te slaan. Deze mogelijkheid wordt in een eerste fase aan de huisartsen aangeboden.

Voor bijkomende inlichtingen of om de stappen te kennen voor het verkrijgen van elke nieuwe beraadslaging verzoeken wij u om contact op te nemen met het eHealth-platform: valerie.forton@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Hoe toegang krijgen tot ConsultRR?

a) Op voorhand

Om de diensten eHealth ConsultRR te kunnen gebruiken, moet de instelling of de zorgverlener:

 • over een medisch softwarepakket beschikken waarin deze dienst is geïntegreerd
 • over een eHealth-certificaat beschikken

b) Te volgen integratieprocedure indien uw instelling een ziekenhuis, een erkend laboratorium, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief voor beschut wonen, een rusthuis of een verzorgingstehuis is

Stap 1: De hierboven vermelde instanties die de webservice in een van hun toepassingen wensen te integreren, moeten eerst (bij voorkeur via mail) alle hierna vermelde documenten overmaken aan:

Informatieveiligheidscomité, kamer sociale zekerheid en gezondheid

Mevrouw Joke Vanderpoorten

Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel

ivc@mail.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

 1. een verbintenis waarbij de instelling verklaart de voorwaarden uit de beraadslaging na te leven. U moet het gepast formulier kiezen naargelang het type van uw instelling:
 2. een akte tot erkenning van uw instelling (bewijs van het statuut of van de erkenning)
 3. een evaluatieformulier van de DPO van uw instelling (wcag.label.file wcag.label.externalLink)
 4. een conformiteitsverklaringsformulier betreffende de referentieveiligheidsmaatregelen (wcag.label.file wcag.label.externalLink)
 5. een aanvraag om de webservices eHealth te mogen gebruiken (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Voor vragen in verband met de in te vullen formulieren kan u contact opnemen met Valérie Forton, verantwoordelijke projectleider voor het eHealth-platform, via het volgende e-mailadres: valerie.forton@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Stap 2: Het Informatieveiligheidscomité, kamer sociale zekerheid en gezondheid, zal u zijn beslissing meedelen (en bij akkoord uw Application ID) en zal tegelijkertijd het Rijksregister op de hoogte brengen.

Stap 3: U moet vervolgens het technische gedeelte opstarten (zie de cookbooks hieronder) en voor elke gebruikte dienst uw testgevallen in acceptatie (beschikbaar op het einde van de cookbook) opsturen naar het volgende e-mailadres: integration-support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Het hiertoe in te vullen document is hier beschikbaar (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Stap 4: Bij validatie van de testgevallen doet het eHealth-platform het nodige om uw toegangen in productie te configureren.

c) Bijzonderheden voor de erkende laboratoria voor klinische biologie en de ziekenhuizen die het formulier “Circle of trust” CoT hebben ingevuld

In het kader van de gezondheidscrisis kunnen de erkende laboratoria voor klinische biologie en de ziekenhuizen die reeds op de dienst ConsultRR zijn aangesloten, eveneens een beroep doen op de webservice waarmee Bisnummers kunnen worden aangemaakt, en dit onder bepaalde voorwaarden:

d) Te volgende integratieprocedure indien uw instelling niet tot de bovenvermelde categorie behoort:

We nodigen u uit om contact op te nemen met de verantwoordelijke projectleider ( wcag.label.externalLink) voor het eHealth-platform en hierbij duidelijk het volgende te vermelden

 • de context
 • de wettelijke basis
 • het doeleinde van uw aanvraag
 • een raming van het volume van uw project

Hiertoe

U moet vervolgens het technische gedeelte aanvatten (zie de cookbooks hieronder)

e) Aandachtspunten

Indien uw organisatie evolueert op juridisch of organisatorisch vlak (fusie, intrekking erkenning, ...) of wanneer er een andere DPO wordt aangesteld, wordt u verzocht contact op te nemen met het eHealth-platform ( valerie.forton@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) ).

Deze evolutie kan immers een impact hebben zowel op juridisch als administratief vlak (bijvoorbeeld toegang tot de diensten van het eHealth-platform via de eHealth-certificaten).

Voor de artsen: in het kader van de gezondheidscrisis (voorschriften m.b.t. Covid-19) kunnen de artsen met een actief visum die niet over een softwarepakket beschikken gebruik maken van een webtoepassing ( wcag.label.externalLink) (eHealthCreaBis) om Bisnummers aan te maken.

Indien u nog verdere vragen hebt aarzel niet om ons te contacteren (via het e-mailadres ConsultRN@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) ).

Migratie van de diensten - welke stappen moet u in acht nemen indien u reeds de diensten ConsultRR gebruikt?

Er wordt dringend aan al onze partners gevraagd om vanaf 30 juni 2021 uitsluitend de nieuwe diensten te gebruiken.

Hiertoe is het noodzakelijk dat uw diensten op die datum zijn gemigreerd (op basis van de hierna beschreven stappen). We verzoeken u dan ook om zo snel mogelijk het nodige te doen.

De oude diensten zullen immers binnenkort worden stopgezet.

Voor vragen kan u contact opnemen met het eHealth-platform ( wcag.label.externalLink) .

De informatie die nuttig is voor een goed begrip van deze impact en voor de aanpassingen die in de planning van de gebruikers moeten worden opgenomen is beschikbaar in dit document (wcag.label.file wcag.label.externalLink) en in deze presentatie (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Wat moet u concreet doen?

 1. wanneer uw ontwikkelingen zijn afgerond en na controle van de goede werking van uw diensten op basis van de testgevallen die op het einde van de cookbooks zijn vermeld, moet u ons hierover inlichten vóór de migratie naar de nieuwe diensten door ons dit document (wcag.label.file wcag.label.externalLink) op te sturen ( ConsultRN@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) )
 2. wanneer uw NotificationService gebruikt en enkel in dat geval, moet u een procedure volgen bestaande uit
  • het versturen van een in te vullen mail om het einde van de ontwikkelingen van de dienst NotificationService te bevestigen
  • het versturen van een testrapport naar het supportteam per mail

Alle informatie over de huidige diensten ConsultRR die tot eind juni 2021 kunnen worden gebruikt zijn beschikbaar op deze pagina.

PersonService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonService die zal bestaan uit de samenvoeging van de webservices IdentyPerson en PhoneticSearch. Voorlopig blijven beide diensten naast elkaar bestaan. Vanaf een later te bepalen datum zal enkel de nieuwe webservice in productie beschikbaar blijven.

Versie 1.4 (09/04/2021) - 3.06 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

CbssPersonService

Het doel van deze dienst is om het aanmaken van een Bis-nummer bij het Bis-register van de KSZ-BCSS mogelijk te maken op basis van de maximaal beschikbare informatie. Dit document biedt de nodige functionele en technische informatie om deze dienst te integreren en te gebruiken.

Versie 1.4 (28/10/2020) - 2.84 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

InscriptionService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice InscriptionService. Deze dienst laat toe de registratie van een persoon te beheren om de mutaties met betrekking tot die persoon te ontvangen.

Versie 1.2 (18/11/2021) - 1.43 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

PersonInfoGroupService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonInfoGroupService. Deze dienst laat toe de historiek van diverse persoonsgegevens voor een persoon te verkrijgen.

Versie 1.2 (15/10/2020) - 2.82 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

PersonNotificationService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonNotification. Deze dienst maakt het mogelijk om de overschrijvingen betreffende een persoon op te vragen.

Versie 1.0 (08/10/2020) - 2.75 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SSINHistory

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSINHistory van ConsultRN. Dankzij deze service kan een organisatie de lijst met de unieke identificatienummers (NISS of Bis-nr.) waarover een persoon beschikte of beschikt, ophalen.

Versie 1.2 (12/04/2021) - 1.22 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

ConsultRN WS - Test report

Voor de integratie van de ConsultRN WS, moeten de integratoren dit rapport invullen en voor goedkeuring sturen naar het eHealth platform.

Versie 1.1 (07/05/2021) - 638.8 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

List of supported organisations in ConsultRN

Lijst van ondersteunde instelllingen in de web service.

Versie 1.0 (22/12/2016) - 78.36 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Meer info over de mini-labs

Aanbevelingen voor de softwarepakketten voor huisartsen

(07/11/2019) - 41.62 KB Bestand PDF

ConsultRR – Regels voor een correct gebruik

Regels voor een correct gebruik op business vlak die in 2021 zullen worden gecontroleerd tijdens de minilabs voor de softwarepakketten in de huisartsengeneeskunde (software huisartsen).

(01/01/2021) - 747.42 KB Bestand PDF

ConsultRR – Gebruik door de huisartsen

Schematische voorstelling over het gebruik van de diensten ConsultRR door de huisartsen

(01/01/2021) - 63.01 KB Bestand PPTX

ConsultRR – Quota management

Het quota-management is een proactief middel om het aantal oproepen door de gebruikers van de online gezondheidsdiensten te beperken. Op die manier beschermen we de eHealth-infrastructuur tegen DDOS-aanvallen, tegen het verkeerde gebruik van de dienst en tegen bugs in de oproepende systemen.

Versie 1.1 (05/10/2021) - 930.73 KB Bestand PDF

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

ConsultRN - SLA

The objective of this document is to define the Service Level Agreement for the set of Base Service Consult RN proposed by the eHealth platform. It defines the minimum level of service offered on the eHealth platform, and provides eHealth’s own understanding of service level offering, its measurement methods and its objectives in the long run.

Versie 2.0 (16/03/2018) - 644.87 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

ConsultRN Webservice SSO

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSO van ConsultRN.

Versie 1.0 (22/02/2018) - 499.32 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Beraadslaging RR nr 69/2011

Beraadslaging RR nr 69/2011 van 14 december 2011, aanvraag van het eHealth-platform ten behoeve van de actoren in de gezondheidszorg die gebruik maken van de basisdiensten die door het eHealth-platform worden aangeboden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken (RN/MA/2011/298).

(14/12/2011) - 124.76 KB Bestand PDF

Beraadslaging nr. 17/026

Beraadslaging nr. 17/026 van 21 maart 2017 betreffende de mededeling van de mutaties van het identificatienummer van de sociale zekerheid door het eHealth-platform aan actoren in de gezondheidszorg.

(21/03/2017) - 148.29 KB Bestand PDF

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten

 

De informatieveiligheidsconsulent moet goed op de hoogte zijn van de werking van het ziekenhuis. Hij moet weten wie met welke persoonsgegevens omgaat, op welke manier en wat de daaraan verbonden risico’s zijn. Uiteraard wordt het grootste gedeelte van die informatie afgehandeld via IT-systemen. Daarom is het noodzakelijk dat de informatieveiligheidsconsulent ook op dat gebied een gedegen kennis kan aantonen.

Overeenkomstig de beraadslagingen van het Sectoraal Comité van het Rijksregister laat het platform toe om :

 1. via zijn dienst IdentifyPerson, op basis van het oude identificatienummer van een persoon (bv. bisnummer) het nieuwe identificatienummer op te halen (INSZ). Deze dienst laat tevens toe om de naam, de geboortedatum, het geslacht, de datum van overlijden, de nationaliteit en het adres van een persoon op te halen.
 2. via zijn diensten IdentifyPerson en ManageInscription, een persoon in te schrijven (of uit te schrijven) voor een bepaalde periode en de mutaties voor deze persoon te ontvangen gedurende de opgegeven periode ;
 3. via zijn dienst PersonHistory, op basis van het INSZ de historiek (oude en huidige waarden) op te halen van de naam, de geboortedatum, het geslacht, de datum van overlijden, de burgerlijke staat, de nationaliteit, het adres van een persoon. De mutaties van INSZ/bis worden niet opgehaald door deze dienst;
 4. via zijn dienst MutationSender, de mutaties (bv. wijziging INSZ, adreswijziging, …) op te halen van de personen die ingeschreven zijn via de dienst IdentifyPerson of ManageInscription.

Om een dossier te beheren voor een persoon die van identificatienummer is veranderd en van wie het dossier geopend is op basis van zijn vorig identificatienummer, kan de actor een verband leggen tussen het dossier en de persoon die zich identificeert op basis van het nieuwe nummer indien:

 1. de persoon voorafgaandelijk ingeschreven werd via de dienst IdentifyPerson of ManageInscription.
 2. de persoon zijn oud identificatienummer voorlegt (bv. bisnummer).

Het wordt de actoren in de gezondheidszorg aangeraden om

 1. systematisch elke patiënt te raadplegen (gebruik IdentifyPerson) ;
 2. systematisch elke patiënt te registreren (hetzij via IdentifyPerson, hetzij via ManageInscription) ;
 3. dagelijks gebruik te maken van de mutatiedienst (gebruik van MutationSender) om de mutaties op te halen
 4. systematisch elke persoon van wie het unieke identificatienummer gewijzigd is te registreren, hetzij via IdentifyPerson, hetzij via ManageInscription.

Voor het correcte beheer van de verschillende (administratieve en gezondheids)dossiers wordt het de actoren in de gezondheidszorg aangeraden om:

 • elk dossier direct aan te passen in functie van de mutaties die meegedeeld zijn door de dienst MutationSender
 • een spoor bij te houden van de INSZ/Bis-wijzigingen binnen de respectievelijke dossiers
 • bij de communicatie over het dossier, zowel intern als extern, enkel het recentste identificatienummer te gebruiken.

Dit alles in overeenstemming met de beraadslagingen van het Sectoraal Comité.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft een document gepubliceerd waarin de beschrijving van de gegevens van het Rijksregister en het KSZ-register toegelicht wordt.

Wij raden u ten stelligste aan om dit document te raadplegen.

https://www.ksz-bcss.fgov.be

Het eHealth-platform is er zich van bewust dat het opstellen en implementeren van

informatieveiligheidspolicies een complex project is. Er bestaan internationale normen die gebruikt kunnen worden als voorbeeld en leidraad. Met name de ISO27799-norm is daar een goede voorbeelde van. Deze norm beschijft eige,lijk de aandachtsgebieden voor de medische sectoor inzake de implementatie van ISO27001- en ISO27002-normeringen.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van haar kant heeft een set minimale normen opgesteld die zijn gebaseerd op de ISO27002-norm.

Het eHealth-platform is zelf ook bezig met het organiseren van een werkgroep die samen met ziekenhuizen passende voorbeeldpolicies en voorbeeldrichtlijnen, conform the ISO27799-norm, zal opstellen.

Een actor die de webservices wenst te integreren in zijn toepassingen vindt via volgende link de procedure die gevolgd moet worden en de formulieren die ingevuld dienen te worden : Webservices ConsultR

Er wordt achtereenvolgens toegang verleend tot de testomgeving, de acceptatieomgeving en ten slotte de productieomgeving

 • In de testomgeving staan geen echte persoonsgegevens uit het Rijksregister of uit de Kruispuntbankregisters. Deze omgeving is bestemd voor de ontwikkelaars voor de integratie van de diensten van het eHealth-platform in een softwarepakket.
 • De acceptatieomgeving bevat wel echte persoonsgegevens. Ze mogen dus enkel worden geraadpleegd door gemachtigde medewerkers. Deze omgeving dient om te valideren of de integratie gelukt is. (In deze fase is een acceptatie- of testomgeving op het niveau van de actor in de gezondheidszorg aanbevolen)
 • De productieomgeving is voorbehouden voor de daadwerkelijke verrichting.

De program-ID / application-ID wordt toegekend door de veiligheidsdienst van het eHealth-platform.

Dat is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens van het Rijksregister of van de Kruispuntbankregisters gebruikt zullen worden. In de beraadslaging van de sectoraal comité van 25 maart 2009 en in de beraadslaging van de sectoraal comité van 07 juli 2009, wordt gesteld dat indien de persoonsgegevens gebruikt worden voor het uniek identificeren van een patiënt in het kader van zijn medisch dossier er gedurende een periode van dertig jaar gevraagd mag worden om updates, indien de persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van facturatie dan gaat het om twee jaar, telkens te rekenen vanaf het laatste contact met de patiënt.

Nee. Indien nodig, neemt u het best contact op met het eHealth-platform, dat zal nagaan hoe aan uw behoeften tegemoet kan worden gekomen en dat u daarbij verder zal begeleiden.

De eerder genoemde verklaring van uw ziekenhuis ten opzichte van het Informatieveiligheidscomité is in feite een contract met duidelijke voordelen maar ook met condities die gerespecteerd dienen te worden.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze bepalingen.

Daartoe zal het wellicht nodig zijn dat op strategisch niveau het (security) beleid wordt aangepast. Dit heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de onderliggende niveaus. We doen een marginale toetsing om u te helpen valideren of de door u genomen maatregelen afdoende zijn.

Dit ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheden inzake de door uw organisatie aangegane verplichtingen tov het informatieveiligheidscomité !

De verbintenis van de actor in de gezondheidszorg is een verklaring ten aanzien van het informatieveiligheidscomité. Het is een contract met duidelijke voordelen en voorwaarden die nageleefd dienen te worden.

De organisatie is verantwoordelijk voor het nakomen van de bepalingen ervan. Op strategisch niveau zal het (veiligheids)beleid indien nodig aangepast moeten worden. De veiligheidsformulieren en evaluatieformulieren van de veiligheidsconsulent moeten de aanvrager helpen om te bepalen of de getroffen maatregelen volstaan.

Dit ontslaat de organisatie niet van haar verantwoordelijkheid inzake verplichtingen ten aanzien van het Informatieveiligheidscomité.