Webservices ConsultRR

Alles over deze dienst

Wat is ConsultRN?

ConsultRN omvat een aantal diensten waarmee de gegevens van een persoon in het rijksregister en in de Kruispuntbankregisters kunnen worden opgezocht en geraadpleegd.

Deze diensten zijn toegankelijk voor de instellingen en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidzorg ( erkend in het KB 78 ( wcag.label.externalLink) ) die hiertoe op voorhand werden gemachtigd door het Informatieveiligheidscomité (het vroegere “sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid”).

De machtigingen die in het verleden bij het sectoraal comité van het Rijksregister of bij het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid werden verkregen, blijven geldig.

Deze machtigingen worden verkregen naargelang:

 • het type instelling en/of de verrichte prestaties (ziekenhuizen, erkende laboratoria, huisartsen)
 • het doeleinde van de aanvraag (bv.: het nummer van dit register gebruiken voor de controle en bijwerking van de identificatiegegevens van de patiënten, de controle en bijwerking van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun eenduidige identificatie in het medisch dossier, ...)
 • het type gegevens waartoe toegang wordt gevraagd (naam, geboortedatum, geslacht, verblijfplaats, ...)

De beraadslagingen vindt u in detail terug via het tabblad “Informatieveiligheidscomité”.

Welke diensten worden door ConsultRR aangeboden?

PersonService

Raadpleging van de identificatiegegevens van een persoon

 • op basis van het INSZ of het INSZ Bis (oude benaming : IdentifyPerson)
 • op basis van fonetische criteria (oude benaming: PhoneticSearch)

CBSSPersonService

Aanmaak door de gemachtigde instanties van een Bisnummer na toepassing van een volgnummer om te vermijden dat er dubbele nummers worden aangemaakt (oude benaming: ManagePerson)

InscriptionService

Beheer door de organisaties/instellingen van de inschrijving van een patiënt op de abonnementendienst van de mutaties. Vanaf oktober 2020 wordt deze dienst een aparte dienst.

PersonInfoService

Raadpleging van de historiek van bepaalde gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-registers op basis van het INSZ van een patiënt (oude benaming: PersonHistory)

PersonNotificationService

Beheer (ophalen en verwijderen) van de mutaties door een gemachtigde instantie (oude benaming: MutationSender).

SsinHistory

Oproepen van de lijst van de unieke identificatienummers (INSZ: RR / BIS) die een persoon heeft (gehad). Deze dienst wordt gebruikt in het kader van het volgnummer voorafgaand aan de aanmaak van een INSZ / Bisnummer.

Belangrijk: elke gebruiker krijgt toegang tot de gegevens waarvoor er op voorhand een juridische machtiging werd verleend.

In de praktijk voor elke nieuwe gegevensaanvraag 

De volgende instellingen werden reeds gemachtigd om krachtens algemene beraadslagingen deze diensten te gebruiken:

Ziekenhuizen

Erkend laboratorium voor klinische biologie

Erkende laboratoria voor pathologische anatomie

Erkende rust- en verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen of initiatieven voor beschut wonen

Andere instanties die een dossier hebben ingediend waarin ze het doeleinde en de evenredigheid rechtvaardigen, hebben eveneens een specifieke machtiging gekregen.

De beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (KB78) werden op juridisch vlak gemachtigd om het rijksregisternummer te gebruiken in het kader van de toepassingen die een beroep doen op de basisdiensten van het eHealth-platform en om hiertoe het rijksregisternummer van de patiënt in het dossier van de patiënt op te slaan. Deze mogelijkheid wordt in een eerste fase aan de huisartsen aangeboden.

Voor bijkomende inlichtingen of om de stappen te kennen voor het verkrijgen van elke nieuwe beraadslaging verzoeken wij u om contact op te nemen met het eHealth-platform: valerie.forton@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Hoe toegang krijgen tot ConsultRR?

a) Op voorhand

Om de diensten eHealth ConsultRR te kunnen gebruiken, moet de instelling of de zorgverlener:

 • over een medisch softwarepakket beschikken waarin deze dienst is geïntegreerd
 • over een eHealth-certificaat beschikken

b) Te volgen integratieprocedure indien uw instelling een ziekenhuis, een erkend laboratorium, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief voor beschut wonen, een rusthuis of een verzorgingstehuis is

Stap 1: De hierboven vermelde instanties die de webservice in een van hun toepassingen wensen te integreren, moeten eerst (bij voorkeur via mail) alle hierna vermelde documenten overmaken aan:

Informatieveiligheidscomité, kamer sociale zekerheid en gezondheid

Mevrouw Joke Vanderpoorten

Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel

ivc@mail.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

 1. een verbintenis waarbij de instelling verklaart de voorwaarden uit de beraadslaging na te leven. U moet het gepast formulier kiezen naargelang het type van uw instelling:
 2. een akte tot erkenning van uw instelling (bewijs van het statuut of van de erkenning)
 3. een evaluatieformulier van de DPO van uw instelling (wcag.label.file wcag.label.externalLink)
 4. een conformiteitsverklaringsformulier betreffende de referentieveiligheidsmaatregelen (wcag.label.file wcag.label.externalLink)
 5. een aanvraag om de webservices eHealth te mogen gebruiken (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Voor vragen in verband met de in te vullen formulieren kan u contact opnemen met Valérie Forton, verantwoordelijke projectleider voor het eHealth-platform, via het volgende e-mailadres: valerie.forton@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Stap 2: Het Informatieveiligheidscomité, kamer sociale zekerheid en gezondheid, zal u zijn beslissing meedelen (en bij akkoord uw Application ID) en zal tegelijkertijd het Rijksregister op de hoogte brengen.

Stap 3: U moet vervolgens het technische gedeelte opstarten (zie de cookbooks hieronder) en voor elke gebruikte dienst uw testgevallen in acceptatie (beschikbaar op het einde van de cookbook) opsturen naar het volgende e-mailadres: integration-support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Het hiertoe in te vullen document is hier beschikbaar (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Stap 4: Bij validatie van de testgevallen doet het eHealth-platform het nodige om uw toegangen in productie te configureren.

c) Bijzonderheden voor de erkende laboratoria voor klinische biologie en de ziekenhuizen die het formulier “Circle of trust” CoT hebben ingevuld

In het kader van de gezondheidscrisis kunnen de erkende laboratoria voor klinische biologie en de ziekenhuizen die reeds op de dienst ConsultRR zijn aangesloten, eveneens een beroep doen op de webservice waarmee Bisnummers kunnen worden aangemaakt, en dit onder bepaalde voorwaarden:

d) Te volgende integratieprocedure indien uw instelling niet tot de bovenvermelde categorie behoort:

We nodigen u uit om contact op te nemen met de verantwoordelijke projectleider ( wcag.label.externalLink) voor het eHealth-platform en hierbij duidelijk het volgende te vermelden

 • de context
 • de wettelijke basis
 • het doeleinde van uw aanvraag
 • een raming van het volume van uw project

Hiertoe

U moet vervolgens het technische gedeelte aanvatten (zie de cookbooks hieronder)

e) Aandachtspunten

Indien uw organisatie evolueert op juridisch of organisatorisch vlak (fusie, intrekking erkenning, ...) of wanneer er een andere DPO wordt aangesteld, wordt u verzocht contact op te nemen met het eHealth-platform ( valerie.forton@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) ).

Deze evolutie kan immers een impact hebben zowel op juridisch als administratief vlak (bijvoorbeeld toegang tot de diensten van het eHealth-platform via de eHealth-certificaten).

Voor de artsen: in het kader van de gezondheidscrisis (voorschriften m.b.t. Covid-19) kunnen de artsen met een actief visum die niet over een softwarepakket beschikken gebruik maken van een webtoepassing ( wcag.label.externalLink) (eHealthCreaBis) om Bisnummers aan te maken.

Indien u nog verdere vragen hebt aarzel niet om ons te contacteren (via het e-mailadres ConsultRN@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) )

PersonService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonService die zal bestaan uit de samenvoeging van de webservices IdentyPerson en PhoneticSearch. Voorlopig blijven beide diensten naast elkaar bestaan. Vanaf een later te bepalen datum zal enkel de nieuwe webservice in productie beschikbaar blijven.

Versie 1.5 (20/07/2022) - 3.05 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

CbssPersonService

Het doel van deze dienst is om het aanmaken van een Bis-nummer bij het Bis-register van de KSZ-BCSS mogelijk te maken op basis van de maximaal beschikbare informatie. Dit document biedt de nodige functionele en technische informatie om deze dienst te integreren en te gebruiken.

Versie 1.5 (20/07/2022) - 2.71 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

InscriptionService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice InscriptionService. Deze dienst laat toe de registratie van een persoon te beheren om de mutaties met betrekking tot die persoon te ontvangen.

Versie 1.3 (20/07/2022) - 1.37 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

PersonInfoGroupService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonInfoGroupService. Deze dienst laat toe de historiek van diverse persoonsgegevens voor een persoon te verkrijgen.

Versie 1.3 (20/07/2022) - 2.79 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

PersonNotificationService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonNotification. Deze dienst maakt het mogelijk om de overschrijvingen betreffende een persoon op te vragen.

Versie 1.2 (20/07/2022) - 2.74 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SSINHistory

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSINHistory van ConsultRN. Dankzij deze service kan een organisatie de lijst met de unieke identificatienummers (NISS of Bis-nr.) waarover een persoon beschikte of beschikt, ophalen.

Versie 1.3 (20/07/2022) - 1.31 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

ConsultRN WS - Test report

Voor de integratie van de ConsultRN WS, moeten de integratoren dit rapport invullen en voor goedkeuring sturen naar het eHealth platform.

Versie 1.1 (07/05/2021) - 638.8 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

List of supported organisations in ConsultRN

Lijst van ondersteunde instelllingen in de web service.

Versie 1.0 (22/12/2016) - 78.36 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Meer info over de mini-labs

Aanbevelingen voor de softwarepakketten voor huisartsen

(07/11/2019) - 41.62 KB Bestand PDF

ConsultRR – Regels voor een correct gebruik

Regels voor een correct gebruik op business vlak die in 2021 zullen worden gecontroleerd tijdens de minilabs voor de softwarepakketten in de huisartsengeneeskunde (software huisartsen).

(01/01/2021) - 747.42 KB Bestand PDF

ConsultRR – Gebruik door de huisartsen

Schematische voorstelling over het gebruik van de diensten ConsultRR door de huisartsen

(01/01/2021) - 63.01 KB Bestand PPTX

ConsultRR – Quota management

Het quota-management is een proactief middel om het aantal oproepen door de gebruikers van de online gezondheidsdiensten te beperken. Op die manier beschermen we de eHealth-infrastructuur tegen DDOS-aanvallen, tegen het verkeerde gebruik van de dienst en tegen bugs in de oproepende systemen.

Versie 1.1 (05/10/2021) - 930.73 KB Bestand PDF

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

ConsultRN WS – SLA

Het doel van dit document is het bepalen van het “Service Level Agreement” voor het geheel van de diensten die zijn opgenomen in de basisdienst “ConsultRN WS” zoals deze voorgesteld wordt door het eHealth-platform.

Versie 2.0 (16/03/2018) - 644.87 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

ConsultRN Webservice SSO

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSO van ConsultRN.

Versie 1.0 (22/02/2018) - 499.32 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Beraadslaging RR nr 69/2011

Beraadslaging RR nr 69/2011 van 14 december 2011, aanvraag van het eHealth-platform ten behoeve van de actoren in de gezondheidszorg die gebruik maken van de basisdiensten die door het eHealth-platform worden aangeboden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken (RN/MA/2011/298).

(14/12/2011) - 124.76 KB Bestand PDF

Beraadslaging nr. 17/026

Beraadslaging nr. 17/026 van 21 maart 2017 betreffende de mededeling van de mutaties van het identificatienummer van de sociale zekerheid door het eHealth-platform aan actoren in de gezondheidszorg.

(21/03/2017) - 148.29 KB Bestand PDF

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten

 

De Data Protection Officer (DPO) moet op de hoogte zijn van de werking van het ziekenhuis. De DPO weet wie welke gegevens op welke manier behandelt, en welke risico’s daaraan verbonden zijn. De meeste van die gegevens worden uiteraard beheerd door IT-systemen. Daarom moet de DPO toegang hebben tot IT-resources binnen het ziekenhuis.

Het is aanbevolen om:

 • Systematisch de gegevens van elke patiënt te raadplegen (PersonService),
 • Systematisch elke patiënt te registreren (InscriptionService),
 • Dagelijks de dienst mutaties aan te spreken om, op basis van de opgegeven regels van goede praktijk, de mutaties te ontvangen. (PersonNotificationService).

Voor een goed beheer van de verschillende dossiers (administratieve en gezondheidsdossiers) van eenzelfde patiënt, raden we de actoren in de gezondheidszorg aan om: 

 • elk dossier onmiddellijk aan te passen wanneer mutaties doorgegeven worden door de dienst PersonNotificationService,
 • bij te houden welke wijzigingen op vlak van INSZ/BIS in de respectievelijke dossiers werden aangebracht, en 
 • om zowel intern als extern enkel over het dossier te communiceren op basis van het meest recente identificatienummer.

Al deze acties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de beslissingen van het Informatieveiligheidscomité.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid publiceert een document dat de beschrijving van de gegevens toelicht van het rijksregister en de registers van de KSZ.

We raden u aan om de website van de KSZ te raadplegen

Er bestaat een vragenlijst die deel uitmaakt van de procedure ‘Consult RR’. Ze bevat de minimale maatregelen die toegepast moeten worden. Om de informatieveiligheid in uw instelling te verhogen, raden we aan om de minimale normen te respecteren zoals beschreven op de pagina Minimale normen ziekenhuizen van het eHealth-platform.

Voor elke actor die de webservice wil integreren in een van zijn toepassingen, vindt u informatie op de pagina Webservices ConsultRR van het eHealth-platform. U vindt er de te volgen procedure en informatie over de formulieren die moeten ingevuld worden om de aanvraag in te dienen. 

Dat hangt af van de reden waarvoor de gegevens van het rijksregister gebruikt worden. De beraadslaging van de sectoraal comité van 25 maart 2009 en de beraadslaging van de sectoraal comité van 07 juli 2009 geven het volgende aan:

 • Wanneer de persoonlijke gegevens enkel gebruikt worden om een patiënt te identificeren voor zijn of haar medisch dossier, kunnen gedurende 30 jaar updates gevraagd worden.
 • Wanneer de persoonlijke gegevens gebruikt worden voor facturatiedoeleinden, kunnen gedurende 2 jaar updates gevraagd worden, steeds te tellen vanaf het laatste contact met de patiënt.

Neen. Contacteer het eHealth-platform indien nodig. Zij zullen nagaan of ze u verder kunnen helpen en u zonodig adviseren over vervolgstappen.

De procedure is opgenomen als voorwaarde in de beraadslagingen. Ze dient dus om een ziekenhuis in regel te brengen met deze beraadslaging.

Dit ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid om de verplichtingen van uw organisatie tegenover het Informatieveiligheidscomité na te komen!

Men beschouwt de voorwaarden als passend en evenredig voor de bescherming van de gegevens en de eerbiediging van de rechten van de betrokken persoon. Omdat het Informatieveiligheidscomité groot belang hecht aan beide aspecten, vereist ze ook dit engagement van de actoren.

Dit ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid om de verplichtingen van uw organisatie tegenover het Informatieveiligheidscomité na te komen!