Verwijzingsrepertorium (Hubs &Metahub)

Alles over deze dienst

Wat is de dienst ‘Verwijzingsrepertorium’ (Metahub) ?

De dienst Metahub van het eHealth-platform alsook de bijbehorende diensten ‘Consent’,‘Therlink’ en ‘Exclusions’ vormen samen een reeks diensten voor het beheer van de toegang tot de medische gegevens van een patiënt. Deze diensten zijn, naargelang het geval, toegankelijk voor de hubs, de individuele zorgverleners, bepaalde zorginstellingen zoals ziekenhuizen of apotheken en ten slotte ook voor de patiënten.

Het betreft dus een index van de gezondheidsgegevens van de patiënten.

Een dergelijke index is de hoeksteen voor een gedecentraliseerd systeem inzake uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en zorginstellingen.

Wat dit betreft, is het belangrijk erop te wijzen dat het verwijzingsrepertorium is opgebouwd uit 2 “lagen”:

 • een eerste laag, “metahub” genaamd, bevindt zich op het niveau van het eHealth-platform en duidt aan dat informatie beschikbaar is in
  • een lokaal of regionaal netwerk, “hub” genaamd, of
  • indien er geen aansluiting op een hub is, in een gezondheidskluis
 • een tweede laag situeert zich op het niveau van de hubs
  • elke hub houdt een verwijzingsrepertorium bij waarin hij aanduidt bij welke zorginstelling of bij welk ander uitwisselingsnetwerk aangesloten op de hub een gezondheidsgegeven met betrekking tot een patiënt beschikbaar is

De volgende concepten worden gebruikt door de diensten die verbonden zijn aan de dienst Metahub en laten toe de toegang tot de medische gegevens van de patiënt te beheren:

 • de patientlink of de link tussen een hub en een patiënt laat toe te achterhalen in welke hub(s) gegevens met betrekking tot de patiënt kunnen worden geraadpleegd
  • het geheel van ‘patientlinks’ vormt samen het verwijzingsrepertorium
 • de toestemming van de patiënt voor het delen van zijn gezondheidsgegevens
  • er wordt geen toegang verleend tot de gegevens van een patiënt zonder zijn toestemming
 • de therapeutische relatie tussen een patiënt en een zorgverlener (KB 78)
  • het betreft een vastgestelde zorgrelatie (bijvoorbeeld het feit van een huisarts te raadplegen)
  • in afwezigheid van een therapeutische relatie krijgt een zorgverlener geen toegang tot de gegevens van de patiënt, tenzij in geval van nood volgens een zogenaamde ‘breaking the glass’-procedure
 • de zorgrelatie tussen een patiënt en een zorgverlener/zorgorganisatie (buiten KB 78)
 • de uitsluiting van een zorgverlener/zorgorganisatie door een patiënt
  • de zorgverlener/zorgorganisatie krijgt geen enkele toegang tot de gegevens van een patiënt indien een uitsluiting geregistreerd werd (ook als er een therapeutische relatie / zorgrelatie geregistreerd is)

Daarbij kunnen we verwijzen naar vijf fundamentele regels:

 • het delen van documenten waarnaar er een referentie bestaat in het verwijzingsrepertorium is slechts mogelijk voor zover de patiënt zijn toestemming gegeven heeft
 • de raadpleging van een referentie door een zorgverlener/zorgorganisatie vereist het bestaan van een "therapeutische relatie" of “zorgrelatie” tussen deze zorgverlener/zorgorganisatie en de betrokken patiënt
 • de patiënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om een herroeping te doen van:
  • zijn toestemming voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens
  • één of meerdere eerder geregistreerde therapeutische relaties / zorgrelaties
 • de patiënt beschikt op elk moment over de mogelijkheid om een zorgverlener / zorgorganisatie uit te sluiten van de toegang tot zijn gegevens
 • het delen van de gegevens waarvoor er een referentie bestaat kan enkel op basis van de toegangsmatrix

De diensten verbonden aan de Metahub zijn beschikbaar in de vorm van webservices (toegankelijk via een medisch softwarepakket of een toepassing van derden) en zijn voor sommige functionaliteiten beschikbaar voor de patiënt in de vorm van een webtoepassing (toegankelijk via een pc en een eID, ITSME of TOTP).

Wat zijn de functionaliteiten van de diensten verbonden aan de dienst Metahub ?

De webservice Metahub is enkel toegankelijk voor de hubs en biedt de volgende functionaliteiten:

 • de aanmaak of verwijdering van linken tussen de hub en patiënten die erin gekend zijn (patientlinks) met het oog op de werking van de verwijzingsrepertoria voor de toegang tot de gegevens van de patiënten
 • de raadpleging van deze ‘patientlinks’ in het kader van de verwijzingsrepertoria voor de toegang tot de gegevens van de patiënten
 • de aangifte, herroeping of raadpleging van de toestemming van de patiënt voor de uitwisseling van zijn gezondheidsgegevens
 • de aangifte, herroeping of raadpleging van therapeutische relaties / zorgrelaties tussen een patiënt en een zorgverlener / zorgorganisatie (KB 78 / buiten KB 78)
 • de aangifte, herroeping of raadpleging van uitsluitingen tussen een patiënt en een zorgverlener / zorgorganisatie (KB 78 / buiten KB 78)
 • de raadpleging van de historiek van de activiteiten verbonden aan een patiënt binnen de dienst Metahub

De webservice voor het beheer van de toestemming is toegankelijk voor de patiënten (en hun lasthebbers of ouders), voor de individuele zorgverleners en de ziekenhuizen en biedt de volgende functionaliteiten:

 • de aangifte, herroeping of raadpleging van de toestemming van de patiënt voor het delen van zijn gezondheidsgegevens

De webservice voor het beheer van de therapeutische relaties is toegankelijk voor de patiënten (alsook hun lasthebbers of ouders), voor de individuele zorgverleners / zorgorganisaties en biedt de volgende functionaliteiten:

 • de aangifte, herroeping of raadpleging van therapeutische relaties tussen een patiënt en een zorgverlener of een apotheek

De webservice voor het beheer van de uitsluitingen is toegankelijk voor de patiënten (en hun lasthebbers of ouders) en biedt de volgende functionaliteiten:

 • de aangifte, herroeping of raadpleging van uitsluitingen tussen een patiënt en een zorgverlener / zorgorganisatie

De webtoepassing voor het beheer van de toestemming van de patiënt ( wcag.label.externalLink) voor het delen van zijn gezondheidsgegevens, de therapeutische relaties / zorgrelaties en de uitsluitingen is toegankelijk voor de patiënten via het portaal MijnGezondheid (link) en biedt de volgende functionaliteiten:

 • de aangifte, herroeping of raadpleging van de toestemming van de patiënt voor het delen van zijn gezondheidsgegevens
 • de aangifte, herroeping of raadpleging van therapeutische relaties / zorgrelaties tussen een patiënt en een zorgverlener / zorgorganisatie
 • de aangifte, herroeping of raadpleging van uitsluitingen tussen een patiënt en een zorgverlener / zorgorganisatie
 • de opzoeking van een zorgverlener op basis van zijn naam en voornaam of RIZIV-nummer om een therapeutische relatie / zorgrelatie of een uitsluiting te registreren
 • de opzoeking van een zorgorganisatie op basis van haar naam, adres of RIZIV-nummer om een therapeutische relatie / zorgrelatie of een uitsluiting te registreren

In de praktijk

Afhankelijkheden, aanbevelingen & waarschuwingen

Om gebruik te maken van de webservice voor het beheer van de toestemming van de patiënt voor het delen van zijn gezondheidsgegevens, de webservice voor het beheer van de therapeutische relaties en de webservice voor het beheer van de uitsluitingen, zal de zorgverlener/zorgorganisatie of de patiënt moeten beschikken over een medisch softwarepakket dat deze dienst integreert.

De webservice voor het beheer van de toestemming van de patiënt voor het delen van zijn gezondheidsgegevens, de webservice voor het beheer van de therapeutische relaties/zorgrelaties en de webservice voor het beheer van de uitsluitingen zijn beschikbaar als REST-diensten die de integratie in (web- of mobiele) applicaties van derden faciliteren.

De webservice Metahub is enkel toegankelijk voor de hubs die erkend zijn door het eHealth-platform en dient dus geïntegreerd te worden in de informatica-oplossing van de hub.

De definitie van de principes, de functionaliteiten en de architectuur van het verwijzingsrepertorium en de relatie met de verschillende gezondheidssystemen die erop aangesloten zijn gebeurt onder leiding van diverse werkgroepen die opgericht zijn door het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform.

Het is belangrijk erop te wijzen dat er een specifieke goedkeuringsprocedure van toepassing is (Overlegcomité met de gebruikers, Beheerscomité en Informatieveiligheidscomité).

De wetgevende teksten op dit vlak zijn beschikbaar via deze link.

De realisatie, het onderhoud en het operationele beheer van de verschillende componenten van het verwijzingsrepertorium zijn verdeeld over de verschillende partners die betrokken zijn bij het project: het eHealth-platform staat in voor het gedeelte “Metahub”, terwijl de organisaties van zorgverleners en zorginstellingen, alsook de andere betrokken instanties elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen “hub” of gezondheidssysteem.

Wat zijn de voorwaarden voor de integratie van de dienst Metahub van het eHealth-platform ?

Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform

Peter Laridon ( wcag.label.externalLink)

en geef een duidelijke beschrijving van de context en de finaliteit van uw project en een raming op het vlak van volume.

Om de oproep van de webservice voor het beheer van de toestemming en de webservice voor het beheer van de therapeutische relaties te integreren, stelt het eHealth-platform ‘connectoren’ ter beschikking van de actoren in de gezondheidszorg.

Meer info ( wcag.label.externalLink)

Wat zijn de voorwaarden voor de integratie van FHIR@Vault ?

MetaHub WS V2

De “Metahub” component is geïntroduceerd om de interconnectie tussen de “Hubs” te ondersteunen. Dit document beschrijft het gebruik van de Metahub-service zoals aangeboden door het eHealth-platform. Tevens worden de structuur en de inhoudelijke aspecten van de mogelijke aanvragen en de antwoorden van de Metahub WS uitgelegd.

Versie 3.0 (15/05/2023) - 4.2 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

eHealth MetaHub

Het doel van dit document is het bepalen van het “Service Level Agreement” voor de het geheel van de diensten die zijn opgenomen in de “eHealth Metahub WS” toepassing zoals deze voorgesteld wordt door het eHealth-platform.

Versie 1.3 (01/06/2022) - 1.17 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

De “API portal” is de catalogus van de webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners via de API Gateway, die onder meer instaat voor het beheer van het gebruik van de webservices.

Het betreft:

 • technische informatie : URL, versie, formeel contract (WSDL+XSD voor de SOAP-diensten of Swagger voor de REST-diensten
 • functionele informatie: link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten.