RRConsult

Alles over deze dienst

Wat is RRConsult?

RRConsult omvat een aantal diensten waarmee de gegevens van een persoon in het Rijksregister en in de Kruispuntbankregisters kunnen worden opgezocht en geraadpleegd.

Deze diensten zijn toegankelijk voor de instellingen en de beroepsbeoefenaars in de gezondheidzorg ( erkend in het KB 78 ( wcag.label.externalLink) ), die hiertoe op voorhand werden gemachtigd door het Informatieveiligheidscomité (het vroegere 'sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid').

De machtigingen die in het verleden bij het sectoraal comité van het Rijksregister of bij het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid werden verkregen, blijven geldig.

Deze machtigingen worden verkregen naargelang:

 • het type instelling en/of de verrichtte prestaties (ziekenhuizen, erkende laboratoria, huisartsen);
 • het doeleinde van de aanvraag (bv.: controle en bijwerking van de identificatiegegevens van de patiënten in het medisch dossier, ...);
 • het type gegevens waarvoor de toegang wordt gevraagd (naam, geboortedatum, geslacht, verblijfplaats, ...).

De beraadslagingen vindt u terug via het tabblad Informatieveiligheidscomité.

Welke diensten worden door RRConsult aangeboden?

Belangrijk: elke gebruiker krijgt enkel toegang tot de gegevens waarvoor er op voorhand een juridische machtiging werd verleend.

PersonService

Raadpleging van de identificatiegegevens van een persoon

 • op basis van het INSZ of het INSZ BIS;
 • op basis van fonetische criteria.

CBSSPersonService

Aanmaak door de gemachtigde instanties van een INSZ of een INSZ BISnummer.

PersonInfoService

Raadpleging van de historiek van bepaalde gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-registers op basis van het INSZ en INSZ BIS van een patiënt.

InscriptionService

Beheer door de organisaties/instellingen van de inschrijving van een patiënt op de abonnementendienst van de mutaties. Voor een correct gebruik ervan is het nodig om ook de toepassing PersonNotificationService te implementeren.

PersonNotificationService

Beheer (ophalen en verwijderen) van de mutaties door een gemachtigde instantie (oude benaming: MutationSender).

SSINHistory

Oproepen van de lijst van de unieke identificatienummers (INSZ/INSZ BIS) die een persoon heeft (gehad). Deze dienst wordt gebruikt in het kader van de aanmaak van een INSZ of een INSZ/BIS.

Wie heeft toegang tot RRConsult?

De volgende instellingen werden al gemachtigd om krachtens algemene beraadslagingen deze diensten te gebruiken:

 • Ziekenhuizen;
 • Erkende laboratoria voor klinische biologie;
 • Erkende laboratoria voor pathologische anatomie;
 • Erkende rust- en verzorgingstehuizen;
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen of initiatieven voor beschut wonen.

Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg ( KB78 ( wcag.label.externalLink) ):

De beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg werden op juridisch vlak gemachtigd om het rijksregisternummer te gebruiken in het kader van de toepassingen die een beroep doen op de basisdiensten van het eHealth-platform en om hiertoe het rijksregisternummer van de patiënt in het dossier van de patiënt op te slaan. Deze mogelijkheid wordt in een eerste fase aan de huisartsen aangeboden.

Andere instanties:

Andere instanties die een dossier hebben ingediend waarin ze het doeleinde en de evenredigheid rechtvaardigen, hebben eveneens een specifieke machtiging gekregen.

Voor bijkomende inlichtingen of om de stappen te kennen voor het verkrijgen van elke nieuwe beraadslaging verzoeken wij u om contact op te nemen met het eHealth-platform: RRNConsult@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Hoe toegang krijgen tot RRConsult?

Om de diensten eHealth RRConsult te kunnen gebruiken, moet de instelling of de zorgverlener beschikken een eHealth-certificaat en over een medisch softwarepakket waarin deze dienst is geïntegreerd.

Procedure voor een ziekenhuis, een erkend laboratorium, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief voor beschut wonen, een rust - of een verzorgingstehuis.

Zie de formulieren onderaan op de pagina.

Stap 1: De instanties, die de webservice in een van hun toepassingen wensen te integreren, moeten eerst (bij voorkeur via mail) alle hierna vermelde documenten overmaken aan:

Informatieveiligheidscomité, kamer sociale zekerheid en gezondheid

Mevrouw Joke Vanderpoorten

Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel

ivc@mail.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

 1. een verbintenis waarbij de instelling verklaart de voorwaarden uit de beraadslaging na te leven. U moet het gepast formulier kiezen naargelang het type van de instelling:
  • ziekenhuis;
  • erkende laboratoria voor klinische biologie;
  • erkende laboratoria voor pathologische anatomie;
  • psychiatrisch verzorgingstehuis of initiatief voor beschut wonen;
  • rusthuis of verzorgingstehuis.
 2. een akte tot erkenning van uw instelling (bewijs van het statuut of van de erkenning);
 3. een evaluatieformulier van de DPO van uw instelling;
 4. een conformiteitsverklaringsformulier betreffende de referentieveiligheidsmaatregelen;
 5. een aanvraag om de webservices eHealth te mogen gebruiken.

Stap 2: Het Informatieveiligheidscomité, kamer sociale zekerheid en gezondheid, zal u zijn beslissing meedelen en u bij akkoord een acceptatie Application ID toekennen. Het zal tegelijkertijd het Rijksregister op de hoogte brengen.

Stap 3: U kan vervolgens het technische gedeelte opstarten en aansluitend een testrapport sturen naar integration-support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) . Alle informatie hierover vindt u in de cookbooks op deze pagina.

Stap 4: Na de validatie van het testrapport doet eHealth-platform het nodige om uw toegangen in productie te configureren. U ontvangt een productie Application ID dat u toegang geeft tot de productie-omgeving.

Bijzondere procedure “Circle of trust” (CoT)

Zie de formulieren en de informatieve documenten onderaan op de pagina.

Voor de erkende laboratoria voor klinische biologie en de ziekenhuizen die het formulier 'Circle of trust' CoT hebben ingevuld:

 1. de CoT-verklaring invullen en terugsturen naar hun voogdij-instantie (zie ook de toelichting bij deze verklaring op eer);
 2. het verzoek om toestemming voor gebruik van de webservices eHealth RRConsult  voor de toekenning van BIS-nummers opmaken;
 3. de minimale veiligheidsnormen naleven;
 4. de regels inzake goede businesspraktijken die door  de COT-laboratoria of COT-ziekenhuizen moeten worden geïmplementeerd, naleven;
 5. testgevallen aanvragen bij het supportteam (integration-support@ehealth.fgov.be) en hen het testrapport (wcag.label.file wcag.label.externalLink) sturen.

Na de goedkeuring van het testrapport krijgt u een Application ID voor de toegang in productie.

In het kader van de gezondheidscrisis kunnen de erkende laboratoria voor klinische biologie en de ziekenhuizen die reeds op de dienst RRConsult zijn aangesloten, eveneens een beroep doen op de webservice waarmee, onder bepaalde voorwaarden, INSZ/BIS nummers kunnen worden aangemaakt.

Uw instelling behoort niet tot de categorieën hiervoor vermeld:

In dat geval nodigen we u uit om contact op te nemen met eHealth-platform ( RRNConsult@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) ) om de context van het project, de wettelijke basis, het doeleinde en een raming van het volume voor te leggen.

We zullen uw aanvraag analyseren en nagaan of er een juridische machtiging bestaat op het niveau van enerzijds het rijksregister en anderzijds de KSZ-registers.

Zodra deze machtigingen verkregen zijn, dient u het aanvraagformulier voor het gebruik van de webservices in te dienen.

Aansluitend ontvangt u een 'acceptatie application ID' waarmee u het technische gedeelte kan aanvatten. Na de validatie van uw testrapport doet het eHealth-platform het nodige om uw toegangen in productie te configureren.

Opmerking: Indien de DPO van uw instelling (nog) niet gekend is bij eHealth-platform, dient het evaluatieformulier van uw DPO te worden verstuurd.

Aandachtspunten

 • Indien uw organisatie evolueert op juridisch of organisatorisch vlak (fusie, intrekking erkenning, ...) of wanneer er een andere DPO wordt aangesteld, wordt u verzocht contact op te nemen met eHealth-platform. Deze evolutie kan immers zowel op juridisch als administratief vlak een impact hebben voor wat betreft de toegang tot de diensten van het eHealth-platform via de eHealth-certificaten.
 • Voor de artsen: in het kader van de continuïteit van de medische zorgverlening kunnen de artsen met een actief visum die niet over een softwarepakket beschikken gebruik maken van de webtoepassing eHealthCreaBis ( wcag.label.externalLink) om BIS-nummers aan te maken.
 • Voor alle vragen mbt het gebruik van de dienst RRConsult kan u ons contacteren via het e-mailadres RRNConsult@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) .
PersonService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonService die bestaat uit de samenvoeging van de webservices IdentyPerson en PhoneticSearch.

Versie 1.5 (20/07/2022) - 3.05 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

CbssPersonService

Het doel van deze dienst is om het aanmaken van een BIS-nummer bij het BIS-register van de KSZ-BCSS mogelijk te maken op basis van de maximaal beschikbare informatie. Dit document biedt de nodige functionele en technische informatie om deze dienst te integreren en te gebruiken.

Versie 1.5 (20/07/2022) - 2.71 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

InscriptionService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice InscriptionService. Deze dienst laat toe de registratie van een persoon te beheren om de mutaties met betrekking tot die persoon te ontvangen.

Versie 1.4 (11/04/2023) - 1.41 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

PersonInfoGroupService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonInfoGroupService. Deze dienst laat toe de historiek van diverse persoonsgegevens voor een persoon te verkrijgen.

Versie 1.3 (20/07/2022) - 2.79 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

PersonNotificationService

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice PersonNotification. Deze dienst maakt het mogelijk om de overschrijvingen betreffende een persoon op te vragen.

Versie 1.2 (20/07/2022) - 2.74 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SSINHistory

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSINHistory van ConsultRN. Dankzij deze service kan een organisatie de lijst met de unieke identificatienummers (NISS of Bis-nr.) waarover een persoon beschikte of beschikt, ophalen.

Versie 1.3 (20/07/2022) - 1.31 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

RNConsult PseudoInscriptionService

De PseudoInscriptionService heeft tot doel een nieuwe persoon te registreren om meldingen te ontvangen en een bestaande registratie voor een persoon te verwijderen indien geen meldingen voor die persoon wenst te ontvangen.
Deze dienst is beschikbaar voor alle zorgorganisaties met een geldig eHealth-certificaat.

Versie 1.0 (04/04/2023) - 1.51 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

RNConsult PseudoNotificationService

Met de dienst PseudoPersonNotificationService kunnen dagelijks kennisgevingen (notificaties) worden opgevraagd dwz de lijst met persoonsgegevens uit het Rijksregister en het BIS-register als gevolg van een of meer wijzigingen in deze gegevens (bijvoorbeeld: wijziging van SSIN, adreswijziging, ...)..
Deze dienst is niet beschikbaar voor individuele zorgverleners. 

Versie 1.0 (04/04/2023) - 2.68 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

RNConsult PseudoPersonService

De RNConsult PseudoPersonService is ontworpen om toegang te krijgen tot gegevens met betrekking tot persoonsidentificatie op basis van SSIN- of BIS-nummer. Belangrijk is dat het SSIN- of BIS-nummer vóór gebruik gepseudonimiseerd moet worden via de pseudonimiseringsdienst. Deze service is niet beschikbaar voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 

Versie 1.0 (24/10/2023) - 1.82 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

ConsultRN WS - Test report

Voor de integratie van de ConsultRN WS, moeten de integratoren dit rapport invullen en voor goedkeuring sturen naar het eHealth platform.

Versie 1.1 (07/05/2021) - 638.8 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Conformiteitsverklaring voor de ziekenhuizen

Verbintenis tot instemming, enerzijds, met de voorwaarden van de eenmalige machtiging voor de ziekenhuizen om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het rijksregisternummer te gebruiken.

Versie 1.1 (10/06/2022) - 739.39 KB Bestand PDF

Conformiteitsverklaring voor de erkende laboratoria voor pathologische anatomie

Verbintenis tot instemming, enerzijds, met de voorwaarden van de eenmalige machtiging voor de erkende laboratoria voor pathologische anatomie om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het rijksregisternummer te gebruiken.

Versie 1.1 (10/06/2022) - 681.38 KB Bestand PDF

Conformiteitsverklaring voor de erkende psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen

Verbintenis tot instemming, enerzijds, met de voorwaarden van de eenmalige machtiging voor de erkende psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het rijksregisternummer te gebruiken.

Versie 1.1 (10/06/2022) - 729.2 KB Bestand PDF

Conformiteitsverklaring voor de erkende rust- en verzorgingstehuizen

Verbintenis tot instemming, enerzijds, met de voorwaarden van de eenmalige machtiging voor de erkende rust- en verzorgingstehuizen om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het rijksregisternummer te gebruiken.

Versie 1.1 (10/06/2022) - 726.75 KB Bestand PDF

Informatie/Evaluatiefiche over de DPO van de instelling

Document in te dienen als de functionaris voor gegevensbescherming van uw instelling nog niet bekend is bij het eHealth-platform

Versie 1.0 (27/06/2022) - 439.78 KB Bestand PDF

Conformiteitsverklaring voor de erkende laboratoria voor klinische biologie

Verbintenis tot instemming, enerzijds, met de voorwaarden van de eenmalige machtiging voor de erkende laboratoria om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het rijksregisternummer te gebruiken.

Versie 1.1 (10/06/2022) - 801.2 KB Bestand PDF

Verzoek om toestemming voor gebruik van de WS RRConsult eHealth

Verzoek om toestemming voor gebruik van de webservice RRConsult eHealth (Bevraging van het Rijksregister)

Versie 1.1 (10/06/2022) - 1.15 MB Bestand PDF

Verklaring op eer (CoT)

In het kader van de toenemende communicatie van gezondheidsgegevens van en naar een organisatie actief in het domein van gezondheid, zorg- en hulpverlening is er de noodzaak aan garanties m.b.t. informatieveiligheid en wordt daarbij het principe van “Circle of Trust - CoT” voorzien.

Versie 1.1 (31/08/2023) - 706.21 KB Bestand PDF

Verzoek om toestemming voor gebruik van de WS RRConsult eHealth (BIS-nummers)

Verzoek om toestemming voor gebruik van de webservice RRConsult eHealth voor de toekenning van BIS-nummers (Bevraging van het Rijksregister)

Versie 1.1 (10/06/2022) - 777.09 KB Bestand PDF

Conformiteitsverklaring over de beveiliging van het informatiesysteem

Conformiteitsverklaring inzake het informatiebeveiligingssysteem dat het voorwerp is van de machtigingsaanvraag of de aanvraag tot aansluiting.

Versie 1.1 (10/06/2022) - 1.15 MB Bestand PDF

List of supported organisations in ConsultRN

Lijst van ondersteunde instelllingen in de web service.

Versie 1.0 (22/12/2016) - 78.36 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Toelichting bij de “Verklaring op eer CoT”

Recent is er door de administraties en kabinetten van de federale en regionale overheden de modaliteiten vastgelegd rond de werking en vereisten van een zogenaamde ‘Circle-of-Trust’. Dit document is de toelichting bij deze modaliteiten.

Versie 1.0 (21/03/2022) - 41.24 KB Bestand PDF

Veiligheidsnormen voor de CoT-ziekenhuizen of CoT-laboratoria

Na te leven veiligheidsnormen voor de CoT-ziekenhuizen of CoT-laboratoria die de diensten voor aanmaak van BIS-nummers wensen te gebruiken.

Versie 1.0 (01/09/2020) - 352.13 KB Bestand PDF

RRConsult – Quota management

Het quota-management is een proactief middel om het aantal oproepen door de gebruikers van de online gezondheidsdiensten te beperken. Op die manier beschermen we de eHealth-infrastructuur tegen DDOS-aanvallen, tegen het verkeerde gebruik van de dienst en tegen bugs in de oproepende systemen.

Versie 1.2 (15/10/2022) - 1016.17 KB Bestand PDF

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Goede businesspraktijken te implementeren door de CoT-laboratoria of CoT-ziekenhuizen

Regels inzake goede businesspraktijken die door de CoT-laboratoria of CoT-ziekenhuizen moeten worden geïmplementeerd voor de creatie van de BIS-Nrs.

Versie 3.1 (10/06/2022) - 747.53 KB Bestand PDF

RRConsult WS – SLA

Het doel van dit document is het bepalen van het “Service Level Agreement” voor het geheel van de diensten die zijn opgenomen in de basisdienst “RRConsult WS” zoals deze voorgesteld wordt door het eHealth-platform.

Versie 2.1 (05/10/2022) - 939.47 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

ConsultRN Webservice SSO

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice SSO van ConsultRN.

Versie 1.0 (22/02/2018) - 499.32 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Beraadslaging RR nr 69/2011

Beraadslaging RR nr 69/2011 van 14 december 2011, aanvraag van het eHealth-platform ten behoeve van de actoren in de gezondheidszorg die gebruik maken van de basisdiensten die door het eHealth-platform worden aangeboden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken (RN/MA/2011/298).

(14/12/2011) - 124.76 KB Bestand PDF

Beraadslaging nr. 17/026

Beraadslaging nr. 17/026 van 21 maart 2017 betreffende de mededeling van de mutaties van het identificatienummer van de sociale zekerheid door het eHealth-platform aan actoren in de gezondheidszorg.

(21/03/2017) - 148.29 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr 60/2009 van 7 oktober 2009

Beraadslaging houdende de uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen werd verleend (RN/MA/2009/034).

(07/10/2009) - 107.53 KB Bestand PDF

Beraadslaging nr 09/039 van 7 juli 2009, gewijzigd op 9 november 2021

Beraadslaging nr 09/039 van 7 juli 2009, gewijzigd op 9 november 2021, met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van de ziekenhuizen met het oog op het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van hun patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in het medisch dossier en het facturatiebeheer.

(09/11/2021) - 139.5 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr 59/2013 van 10 juli 2013

Beraadslaging inzake aanvraag tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen werd verleend (RN-MA-2013-004).

(10/07/2013) - 168.22 KB Bestand PDF

Beraadslaging nr 10/078 van 9 november 2010, gewijzigd op 27 maart 2020 en op 7 april 2020

Beraadslaging  nr  10/078  van  9  november  2010, gewijzigd op 27 maart 2020 en op 7 april 2020  met  betrekking  tot  de  toegang  tot  de   Kruispuntbankregisters  in  hoofde  van  de  erkende  laboratoria  voor  klinische  biologie  met  het  oog  op  het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van   hun   patiënten,   hun   ondubbelzinnige   identificatie   in   de   dossiers van de laboratoria en het facturatiebeheer.

(09/11/2010) - 192.73 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr 11/2018 van 21 februari 2018

Machtigingsaanvraag van het eHealth-platform om de gegevens van het Rijksregister te gebruiken om de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg hulp te bieden bij de voorafinvulling van elektronische voorschriften alsook een dienst voor de opzoeking van het Rijksregisternummer van een patiënt op basis van een fonetische raadpleging van het Rijksregister (RN-MA-2017-417).

(21/02/2018) - 71.09 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr. 20/2018 van 28 maart 2018

Machtigingsaanvraag van het eHealth-platform om de gegevens van het Rijksregister te gebruiken om de actoren in de gezondheidszorg hulp te bieden bij de voorafinvulling van elektronische voorschriften alsook een dienst voor de opzoeking van het Rijksregisternummer van een patiënt op basis van een fonetische raadpleging van het Rijksregister (RN-MA-2018-123).

(28/03/2018) - 192.09 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr 55/2012 van 18 juli 2012

Beraadslaging – n.a.v. de machtigingsaanvraag van het laboratorium voor pathologische anatomie LAP Nivelles - houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende laboratoria voor pathologische anatomie om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria, alsook voor het facturatiebeheer (RN-MA-2012-191).

204.59 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr 41/2011 van 20 juli 2011

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende rust- en verzorgingstehuizen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de verzorgingsdossiers, alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/2011/116).

(20/07/2011) - 197.66 KB Bestand PDF

Beraadslaging nr 11/084 van 8 november 2011

Beraadslaging nr 11/084 van 8 november 2011 waarbij de erkende rust- en verzorgingstehuizen worden gemachtigd om toegang te hebben tot de Kruispuntbankregisters voor het controleren en het actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers en het facturatiebeheer.

(08/11/2011) - 148.86 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr 40/2011 van 20 juli 2011

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de multidisciplinaire of individuele dossiers, alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/2011/116).

(20/07/2011) - 202.35 KB Bestand PDF

Beraadslaging nr 11/083 van 8 november 2011

Beraadslaging nr 11/083 van 8 november 2011 waarbij de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven voor beschut wonen worden gemachtigd om toegang te hebben tot de Kruispuntbankregisters voor het controleren en het actualiseren van de identificatiegegevens van de bewoners, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers en het facturatiebeheer.

(08/11/2011) - 191.96 KB Bestand PDF

Beraadslaging nr. 18/039 van 6 maart 2018

Beraadslaging nr. 18/039 van 6 maart 2018 over het gebruik van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters door het eHealth-platform voor het verschaffen van bijstand aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg bij het invullen van elektronische voorschriften en het opzoeken van identificatienummers van patiënten.

(06/03/2018) - 124.82 KB Bestand PDF

Beraadslaging nr. 13/002 van 15 januari 2013

Beraadslaging nr. 13/002 van 15 januari 2013 met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door de erkende laboratoria voor pathologische anatomie met het oog op het  controleren en actualiseren van identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers en het facturatiebeheer.

(15/01/2013) - 89.6 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr 21/2009 van 25 maart 2009

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de iedentificatiegegevens van hun patiënten en hun ondubbelzinnige identificatie in het medisch dossier bedoeld in artikel 15 van de Wet van 7 augustus 1987 alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/08/72).

(25/03/2009) - 76.87 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr35/2010 van 6 oktober 2010

Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de erkende laboratoria voor klinische biologieom toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummerervan te gebruiken voor het controleren en actualiseren van de identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de dossiers van de laboratoria, alsook voor het facturatiebeheer (RN/MA/2010/111).

(06/10/2010) - 87.71 KB Bestand PDF

Tijdelijke verlenging van de Beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 35/2010 van 6 oktober 2010

Vraag om tijdelijke verlenging van de machtiging die werd toegekend door de Beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 35/2010 van 6 oktober 2010, zodat bepaalde nieterkende laboratoria die door de federale Minister van Volksgezondheid werden aangeduid toegang krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister en het nummer kunnen gebruiken in het kader van het beheer van de COVID-19-gezondheidscrisis en de strijd tegen de verspreiding van COVID-19.

(06/10/2010) - 288.02 KB Bestand PDF

Beraadslaging RR nr. 77/2009 van 23 december 2009

Het sectoraal comité van het Rijksregister heeft inmiddels volgende machtigingen verleend met betrekking tot de toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het rijksregisternummer door ziekenhuizen.

(23/12/2009) - 203.65 KB Bestand PDF

WS ConsultRN > RRConsult webservices

Naar aanleiding van de migratie van de basisdienst WS ConsultRN werd de tekst op het portaal vernieuwd.

Alle informatie betreffende het gebruik van deze basisdienst vindt u voortaan onder de benaming "RRConsult webservices".

https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-rrconsult-webservices ( wcag.label.externalLink)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

De “API portal” is de catalogus van de webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners via de API Gateway, die onder meer instaat voor het beheer van het gebruik van de webservices.

Het betreft:

 • technische informatie : URL, versie, formeel contract (WSDL+XSD voor de SOAP-diensten of Swagger voor de REST-diensten
 • functionele informatie: link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten.

 

De Data Protection Officer (DPO) moet op de hoogte zijn van de werking van het ziekenhuis. De DPO weet wie welke gegevens op welke manier behandelt, en welke risico’s daaraan verbonden zijn. De meeste van die gegevens worden uiteraard beheerd door IT-systemen. Daarom moet de DPO toegang hebben tot IT-resources binnen het ziekenhuis.

Het is aanbevolen om:

 • systematisch de gegevens van elke patiënt te raadplegen (PersonService),
 • systematisch elke patiënt te registreren (InscriptionService),
 • dagelijks de dienst mutaties aan te spreken om, op basis van de opgegeven regels van goede praktijk, de mutaties te ontvangen. (PersonNotificationService).

Voor een goed beheer van de verschillende dossiers (administratieve en gezondheidsdossiers) van eenzelfde patiënt, raden we de actoren in de gezondheidszorg aan om: 

 • elk dossier onmiddellijk aan te passen wanneer mutaties doorgegeven worden door de dienst PersonNotificationService,
 • bij te houden welke wijzigingen op vlak van INSZ/BIS in de respectievelijke dossiers werden aangebracht, en 
 • om zowel intern als extern enkel over het dossier te communiceren op basis van het meest recente identificatienummer.

Al deze acties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de beslissingen van het Informatieveiligheidscomité.

Er bestaat een vragenlijst met minimale maatregelen die van toepassing zijn, ze is onderdeel van de procedure ‘RRConsult’. Om de informatieveiligheid in uw instelling te verhogen, raden we aan om de Minimale normen ziekenhuizen te respecteren.

Voor elke actor die de webservice wil integreren in een van zijn toepassingen, raadpleegt u de algemene informatie over Webservices Consult RR. U vindt er de te volgen procedure en informatie over de formulieren die moeten ingevuld worden om de aanvraag in te dienen. 

Dat hangt af van de reden waarvoor de gegevens van het Rijksregister gebruikt worden. De beraadslaging van de sectoraal comité van 25 maart 2009 en de beraadslaging van de sectoraal comité van 07 juli 2009 geven het volgende aan:

 • Wanneer de persoonlijke gegevens enkel gebruikt worden om een patiënt te identificeren voor zijn of haar medisch dossier, kunnen gedurende 30 jaar updates gevraagd worden.
 • Wanneer de persoonlijke gegevens gebruikt worden voor facturatiedoeleinden, kunnen gedurende 2 jaar updates gevraagd worden, steeds te tellen vanaf het laatste contact met de patiënt.

Neen. Neem contact op met het eHealth-platform indien nodig. Zij gaan na of ze u verder kunnen helpen en adviseren u over mogelijke vervolgstappen.

De procedure is opgenomen als voorwaarde in de beraadslagingen. Ze dient dus om een ziekenhuis in regel te brengen met deze beraadslaging.

Dit ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid om de verplichtingen van uw organisatie tegenover het Informatieveiligheidscomité na te komen!

De voorwaarden worden beschouwd als passend en evenredig voor de bescherming van de gegevens en de eerbiediging van de rechten van de betrokken persoon. Omdat het Informatieveiligheidscomité groot belang hecht aan beide aspecten, verlangt ze dit engagement ook van de actoren.

Dit ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid om de verplichtingen van uw organisatie tegenover het Informatieveiligheidscomité na te komen!
 

Daar zijn twee belangrijke redenen voor. De eerste heeft te maken met het feit dat mensen uit het Rijksregister geschrapt worden, met name omdat hun adres onbekend is. De meesten van hen hebben hun gemeente niet op de hoogte gebracht van hun verhuizing naar een andere gemeente of naar het buitenland. Die situatie kan weer veranderen als deze mensen op een later moment toch contact opnemen met de administratie en hun adres doorgeven.

De tweede reden is dat een groot deel van de BIS-nummers geen bekend adres heeft. Makers van BIS-nummers zijn niet verplicht om hun adres op te geven, ze worden wel aangemoedigd om dat te doen. Een BIS-nummer kan dus geldig aangemaakt worden met minimale identificatiegegevens (MID) gekoppeld aan de geboorte: achternaam, voornaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats.

Raadpleeg meer informatie over Rijksregister/KSZ-registers op de KSZ-website.

Omdat het Rijksregister als primaire authentieke bron maximaal twee adressen voor eenzelfde persoon kan bevatten:

 • een verblijfplaats (of een referentieadres, zoals een OCMW of een diplomatiek adres), en
 • een tijdelijk adres (bij een verhuizing naar een adres dat nog niet door de wijkagent geregistreerd is).

De KSZ-registers zijn een aanvullende authentieke bron voor complexere situaties. Ook zij kunnen maximaal twee adressen bevatten:

 • een contactadres in België (bijvoorbeeld voor een student die in België gevestigd is maar in het buitenland woont), en
 • een verblijfplaats in het buitenland.

Raadpleeg meer informatie over Rijksregister/KSZ-registers op de KSZ-website.