IAM (Identity & Access Management)

Alles over deze dienst

Wat is de dienst ‘Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer’/I.AM (Identity & Access Management)?

De dienst geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer van het eHealth-platform heeft als doel om de identificatie, de authenticatie en de machtiging van actoren in de gezondheidszorg te vergemakkelijken.

Deze dienst is samengesteld uit verschillende componenten die samenwerken om de (unieke) authenticatie, de machtiging en de identiteitsverspreiding van de gebruikers van de gezondheidszorg mogelijk te maken die toegang vragen tot de diensten (gehost bij de gezondheidszorginstanties en het eHealth-platform).

Deze componenten zijn conform de internationale normen voor de mededelingen tussen bedrijven teneinde de veiligheid en de stabiliteit te garanderen en de integratie te vergemakkelijken.

Welke functionaliteiten worden door de dienst I.AM aangeboden?

De dienst geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer biedt de volgende functionaliteiten:

 • Authenticatie van de gebruiker
  • via het eHealth-certificaat
  • via een numerieke sleutel die door het eHealth-platform wordt ondersteund
 • Identificatie van de gebruiker, keuze van zijn profiel volgens
  • zijn hoedanigheid / het type individuele zorgverlener (op basis van de informatie vervat in de gegevensbank Cobrha)
  • zijn organisatie in naam waarvan hij kan optreden
  • het mandaat waarvoor hij kan optreden
  • zijn kind(eren) (op basis van de gegevens aanwezig in het Rijksregister)
 • Unieke authenticatie (single sign-on)
  • in het kader van een webtoepassing moet de gebruiker zich niet opnieuw authenticeren (behalve wanneer dit uitdrukkelijk wordt gevraagd voor een toepassing)
  • in het kader van een webservice maakt de gebruiker een sessie aan die in het kader van verschillende diensten voor een bepaalde duur wordt gebruikt (de duur hangt af van het profiel van de gebruiker)

Opmerking : de single-sign-on IDP (wcag.label.file wcag.label.externalLink) mag niet worden verward met een houding ‘isPassive’ waarin de schermen van de IDP die aan de gebruiker worden getoond, tot het strikte minimum worden beperkt. De isPassive is enkel geldig tussen de webtoepassingen die deze functionaliteit ondersteunen. Hierdoor kan de gebruiker onder meer een profiel selecteren in een toepassing en moet hij niet opnieuw een profiel selecteren wanneer hij overgaat naar een 2de toepassing (die dat profiel ondersteunt) die door onze IAM IDP wordt beveiligd.

 • Delegatie van toegangen tot de toepassingen
  • binnen een instelling
   • het is mogelijk om de gebruikers te bepalen die in naam van een instelling kunnen optreden voor bepaalde beschikbare toepassingen
   • bijkomend aan deze toewijzingen aan de gebruikers is het mogelijk om functies te bepalen binnen deze instelling
    • de delegatie gebeurt via de UserManagement en Remaph ( wcag.label.externalLink)
    • deze functionaliteit kan in principe niet worden gebruikt in het kader van de webservices > indien deze functionaliteit wordt gebruikt, moet het project vragen om IDP te gebruiken
   • indien een persoon die in de instelling werkt in naam van een andere gebruiker van die instelling mag optreden, kan een hiërarchische relatie tussen die 2 personen worden bepaald
    • de delegatie gebeurt via UserManagement en Remaph ( wcag.label.externalLink)
    • deze functionaliteit kan in principe niet worden gebruikt in het kader van de webservices > indien deze functionaliteit wordt gebruikt, moet het project vragen om IDP en AttributeAuthority te gebruiken (waardoor onze partners de authentieke bronnen eHealth kunnen ondervragen)
    • dit systeem werd uitgewerkt om een onderscheid te maken tussen de toegangen tot de toepassingen en de toegangen tot de gegevens.
    • de toepassing is verantwoordelijk voor het weergeven aan de ondergeschikte van de lijst met zijn hiërarchische oversten nadat deze ondergeschikte de toegang tot deze toepassing (vanuit onze IDP) heeft gekregen
  • van een instelling naar een andere instelling
  • van een natuurlijke persoon naar een andere natuurlijke persoon
 • Toegang tot de gegevens
  • via de webservice I.AM AA (AttributeAuthority, waardoor onze partners de authentieke bronnen eHealth kunnen ondervragen) kan toegang worden verleend tot bepaalde gegevens (contactadres van een zorgverlener, benaming van een instelling, lijst met hiërarchische verantwoordelijken van een ondergeschikte binnen een instelling, ...) in onze authentieke bronnen (waaronder CoBRHA ( wcag.label.externalLink) )
  • de toegang tot deze gegevens is beveiligd
 • Beveiliging van de toepassing door middel van een machtigingsmechanisme gebaseerd op de identiteit van de gebruiker

In de praktijk

Afhankelijkheden, aanbevelingen & waarschuwingen

De integratie van deze basisdienst houdt nauw verband met de architecturen die door het eHealth-platform worden aangeboden. (lien à ajouter)

In het kader van de ontwikkeling van een webtoepassing (server side) raden wij u aan om de software Shibboleth SP (wcag.label.file wcag.label.externalLink) te gebruiken om de integratie van uw toepassing met onze I.AM IDP te vergemakkelijken.

Indien uw systeem de toegang tot bepaalde diensten REST ( Representational State Transfert) van het eHealth-platform vereist, zal er een integratie met onze IAM Connect moeten plaatsvinden.

Indien uw toepassing onze token eXchange moet kunnen gebruiken, moeten bepaalde regels worden nageleefd en moet een contract worden ondertekend.

Om de I.AM STS en I.AM AA te kunnen gebruiken is de eID van de actor in de gezondheidszorg of een certificaat afgeleverd door het eHealth-platform ( wcag.label.externalLink) vereist.

I.AM mag enkel worden gebruikt voor de gezondheidsactoren die door het eHealth-platform zijn erkend

Wat zijn de voorwaarden voor de integratie van de dienst I.AM van het eHealth-platform?

 • Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform

eHealthppkb@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

en beschrijf de context en de finaliteit van uw project en geef een raming op het vlak van volume

Om de integratie van de oproep van de STS webservice te vergemakkelijken, stelt het eHealth-platform ‘ connectoren ( wcag.label.externalLink) ’ ter beschikking van de actoren in de gezondheidszorg.

Meer informatie: support@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Identity & Access management - Technische organisatie

Inleiding

Het IAM-systeem (Identity & Access Management) van het eHealth-platform integreert alle basisdiensten waarvan de functionaliteiten het toegangsbeheer, het gebruikersbeheer en het beheer van de toegang tot de gegevens toelaten.

Naargelang de behoeften van de toepassing, onderscheiden we 4 contexten:

 1. De beveiliging van Web App
 2. De beveiliging van ‘Simple Object Access Protocol’ (SOAP) Web Service
 3. De beveiliging van ‘Representational State Transfert’ (REST) Web Service
 4. De Data Access

De authenticatie en de autorisatie zijn belangrijke aspecten van elk van deze contexten.

De beveiliging van Web App

Om toegang te krijgen tot een toepassing van het type beveiligde Web App, dient men zich te authentiseren en een autorisatie te verkrijgen

 • voor de klassieke webapplicaties (typisch voor server-side HTML-applicaties), via het component ‘IAM IDP’
 • voor de mobiele webapplicaties (applicaties die gebruik maken van JavaScript voor het oproepen van REST-diensten bijvoorbeeld) of native applicaties, via het component ‘I AM Connect’.

In al deze gevallen biedt het systeem de mogelijkheid van ‘single sign-on’ aan de gebruiker, zodat die zich slechts één keer moet identificeren om toegang te hebben tot verschillende applicaties.

In het geval van klassieke Web Apps gebeurt het beheer van de autorisaties door onze IDP (Identity Provider) (via het User & Access Management - UAM).

In het geval van mobiele Wep Apps gebeurt het beheer van de autorisaties door de verschillende opgeroepen diensten.

Nuttige documentatie voor de klassieke Web Apps:

Nuttige documentatie voor ‘mobiele’ Web Apps of native applicaties:

De beveiliging van SOAP Web Service

SOAP (Simple Object Access Protocol) is een objectgeoriënteerd protocol dat de uitwisseling van gestructureerde berichten toelaat (XML-formaat in een SOAP-enveloppe) tussen een WSC (Web Service Consumer) en een WSP (Web Service Provider).

Dit protocol wordt onder meer gebruikt in het kader van SOA-architecturen (Service Oriented Architecture).

De authenticatie van de WSC gebeurt via de dienst IAM STS (Secure Token Service) aan de hand van een eHealth-certificaat of een elektronische identiteitskaart (eID). De assertion die wordt verkregen door de WSC wordt vervolgens geëvalueerd in het kader van de autorisatie.

De autorisatie wordt, voor elke opgeroepen dienst, hoofdzakelijk verricht door de Service Bus van het eHealth-platform op basis van voorgedefinieerde regels. Voor elke beveiligde SOAP service die beschikbaar is op de ESB van het eHealth-platform worden de gedefinieerde toegangsregels geëvalueerd teneinde al dan niet toegang te verlenen tot de dienst.

Het is voor een gebruiker ook mogelijk over te schakelen van authenticatie/autorisatie van het type Web service naar authenticatie/autorisatie van het type web App, via de ‘ I.AM STS to IDP (wcag.label.file wcag.label.externalLink) ’.

Nuttige documentatie:

De beveiliging van REST Web Service

De REST-webservices (Representational State Transfert) worden gebruikt in het kader van de REST-architectuur. Deze architectuur is gebaseerd op het HTTP-protocol via de verschillende acties: GET, POST, PUT, DELETE.

Het formaat van de uitgewisselde berichten is niet XML maar JSON.

Dit type diensten is hoofdzakelijk bedoeld voor mobiele applicaties.

De authenticatie en autorisatie van de klanten gebeurt via de dienst ‘IAM Connect’ die gebaseerd is op de standaard OIDC (OpenID Connect).

‘IAM Connect’ laat onder mee toe om een ‘Access token’ uit te reiken aan de klant die deze token vervolgens naar de REST-dienst kan sturen.

De REST-dienst controleert vervolgens de inhoud van de ‘Access token’ i.v.m. opgelegde veiligheidsvereisten.

Nuttige documentatie:

De Data Access

Dit systeem doet een beroep op de component ‘IAM AA’ waarvan de functie erin bestaat verschillende gegevensbronnen te raadplegen om na te gaan of de vastgestelde voorwaarden voor de toegang tot de gegevens vervuld zijn en, in voorkomend geval, al dan niet toegang te verlenen.

IAM AA (AttributeAuthority)

IAM AA laat onze partners toe om de authentieke eHealth-bronnen te raadplegen. Deze bronnen bevatten informatie over de gezondheidszorgactoren (CoBrHA), de mandaten, ....

Dit systeem werd ontworpen om de toegang tot de toepassingen te scheiden van de toegang tot de gegevens.

IAM STS (Secure Token Service)

IAM STS laat een gezondheidszorgactor toe om zich te identificeren via het genereren van een token (in tegenstelling tot de identificatie via eID of username). Dit systeem is bedoeld voor de identificatie voor webservices die geïntegreerd zijn in de softwarepakketten van de artsen en laat toe om zich te identificeren als arts, specialist, verpleegkundige, ...

IAM IDP (IDentity Provider)

IAM IDP is de dienst die toelaat om de identiteitsinformatie te creëren, te onderhouden en beheren voor de gebruikers die zich kunnen authentiseren in een gedistribueerd netwerk of een federatie.

IDP ondersteunt verschillende authenticatiemethoden zodat de gebruiker kan bewijzen dat hij wel degelijk degene is die hij beweert te zijn.

IAM IDP laat toe de toegang tot de webapplicaties te beveiligen die aangeboden en gehost worden door de Service Providers via UAM.

IAM Connect

IAM Connect is een oplossing voor het beheer van de identiteit en de toegang voor webapplicaties en RESTful-webservices gebaseerd op OIDC (OpenID Connect).

Het laat de klanten toe om informatie te vragen en te verkrijgen over de geauthentiseerde sessies en de eindgebruikers. IAM Connect laat de klanten ook toe om de identiteit van de eindgebruiker te controleren in functie van de authenticatie die verricht werd door onze autorisatieserver.

Het gaat daarbij om diverse soorten klanten: klanten van webapplicaties, JavaScript-klanten, native applicaties (‘mobiele’ klanten).

Nuttige documentatie:

UAM

UAM = User & Access Management

Het UAM wordt gebruikt in het kader van klassieke Web Apps en webservices via de Service Bus van het eHealth-platform en laat toe om een gebruiker al dan niet toegang te verlenen tot een beveiligde resource.

Het UAM is gebaseerd op het generieke Policy Enforcement Model, dat een Policy Enforcement Point (PEP), een Policy Decision Point (PDP), een Policy Administration Point (PAP) en een Policy Information Points (PIP) omvat.

Informatie over UAM (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Attribute Authority WS

De Attribute Authority webservice (AA WS) van het eHealth-platform stelt onze partners in de gezondheidssector in staat om de authentieke eHealth-bron te raadplegen voor het kadaster van gezondheidswerkers, dossierzorgverleners, dossierzorginstellingen, mandaat, Responsibility Management for Public Health (ReMaPH), het Nationaal Register van gegevens van Belgische burgers,… Het werd gebouwd om de toegang tot de applicatie te scheiden van de gegevenstoegang. Het enige doel van deze service is om gegevens terug te sturen.

Versie 1.7 (25/01/2023) - 1.44 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Federation Metadata

Dit document beschrijft de SAML Metadata in de context van de eHealth I.AM Federatie.

Versie 1.1 (16/07/2015) - 248.69 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM SSO from fat to thin client – Technical Specifications

Een gebruiker die in het bezit is van een session token dient zijn werk verder te zetten in een remote webapplicatie waarvoor authenticatie bij het eHealth-platform vereist is. In dit document vindt u hoe u een beveiligd token, geleverd door de Secure Token Service (STS) kunt gebruiken als identiteitsbewijs om een webbrowser Single-Sign-On sessie te starten. Details over hoe een veilig token te krijgen van de STS, vindt u in het cookbook STS HolderofKey.

Versie 1.2 (20/04/2022) - 1.35 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Identity Provider

Dit document geeft een overzicht van de eHealth Identity Provider (IDP), een van de belangrijkste componenten van de eHealth I.AM Federation. Het is de Identity Service van het eHealth-platform die een eenmalige aanmelding via de Cross Enterprise Web Browser biedt.

Versie 1.3 (24/02/2021) - 2.47 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Logout

Dit document beschrijft hoe u gebruikers kun loskoppelen van een applicatie die is beveiligd met I.AM.

Versie 1.3 (24/02/2021) - 1.2 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Shibboleth

Een van de kerndiensten van het eHealth-platform is het beheer van identiteit en autorisatie van personen, instellingen en systemen die bij de gezondheidszorg betrokken zijn.

Versie 1.0 (12/07/2013) - 379.25 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Shibboleth Upgrade

De eHealth IDP heeft een belangrijke upgrade gekregen (v1.3 naar v2) en maakt nu deel uit van de eHealth I.AM Federation.

Versie 1.0 (12/07/2013) - 134.65 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Secure Token Service – HolderofKey

In dit document kan u de technische en functionele informatie vinden over de integratie van de Secure Token Service (STS).

Versie 1.6 (25/01/2023) - 1.26 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

IAM Connect Token eXchange – Technical Specifications

I.AM Connect Token eXchange kan worden gebruikt om integratie met bestaande eHealth- en / of partnerdiensten te vergemakkelijken. Het authenticeert de cliënt bij de meeste eHealth- of partnerservices door de Body of SOAP-berichten te ondertekenen met de Private Key die overeenkomt met de Public Key die wordt vermeld in het SAMLtoken, wat bewijst dat de client de legitieme eigenaar van het token is.

Versie 1.4 (04/02/2021) - 1.32 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Connect - Mobile integration - Technical specifications

eHealth I.AM Connect is een identiteits- en toegangsbeheeroplossing voor webapplicaties en RESTful webservices. Dit document bevat de functionele en technische informatie zodat een organisatie de eHealth I.AM Connect kan integreren en gebruiken.

Versie 1.8 (09/08/2023) - 1.41 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM eXchange – Technical specification

Om integratie met bestaande eHealth- en of partnerdiensten te vergemakkelijken, kan gebruik gemaakt worden van I.AM eXchange. In dit document vindt u functionele en technische informatie die dit mogelijk maakt. Het moet gebruikt worden in combinatie met de Swagger API om tot een goede integratie te komen.

Versie 1.0 (09/09/2021) - 1.48 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Secure Token Service - WS Trust

Deze dienst biedt een op webservice gebaseerde single-sign-on oplossing (SSO) voor de zorgsector.

Dit document verschaft functionele en technische informatie die een organisatie in staat stelt om deze dienst te integreren en te gebruiken.

Versie 1.1 (12/01/2024) - 772.54 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Secure Token Service - Annex Mapping Certificate Holder

Dit document bevat een lijst met attributen die moeten worden gebruikt bij het identificeren van een Web Service Consumer (WSC) naar de STS.

Versie 1.2 (20/01/2023) - 872.74 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Federation attributes

Dit document beschrijft het gebruik van attributen voor identiteits- en autorisatiebeheer in de eHealth I.AM Federation.

Versie 1.3 (19/05/2021) - 1.21 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Overview

Het doel van dit document is om een algemeen overzicht te geven van eHealth's Identity & Authorization Management (I.AM), het project van het eHealth-platform voor identificatie, authenticatie en autorisatie tussen ondernemingen in zorgomgevingen.

Versie 1.0 (12/07/2013) - 173.83 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Connect – Claim Mappers

Het doel van dit document is uitleg geven over eHealth I.AM Connect claims die worden gegenereerd nadat de eindgebruiker een profiel heeft geselecteerd en deze in kaart brengen met de I.AM Attributes die worden gebruikt voor de web SSO oplossing.

Versie 1.0 (28/05/2021) - 922.32 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Registration

Dit document bevat alle informatie die nodig is om de integratie tot stand te kunnen brengen met één van omgevingen van het eHealth-platform.

Versie 1.5 (19/05/2021) - 742.1 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Connect – HealthCare Client Registration

I.AM Connect geeft klanten toegang tot de REST-services voor het eHealth-domein. Dit document zal dienen als basis om de cliënt te registreren in een healthcare realm. Het moet alle informatie bevatten die nodig is om de partner aan de federatie toe te voegen en te integreren met één van de omgevingen van het eHealth-platform.

Versie 1.2 (28/06/2021) - 773.51 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Connect – M2M Client registration

eHealth I.AM Connect geeft een klant toegang tot REST-services voor het eHealth domein. Dit document zal dienen als basis om de cliënt in een M2M- realm te registreren. Het moet alle informatie bevatten die nodig is om de partner aan de federatie toe te voegen en te integreren met een van de eHealth-omgevingen.

Versie 1.1 (07/07/2021) - 735.01 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Registration – Joined STS Protected Service

Dit document moet worden gevoegd bij het ingevuld I.AM-inschrijvingsformulier en is bedoeld om de partner in staat te stellen een van zijn STS Protected Services te beschrijven.

Versie 1.0 (21/01/2021) - 726.63 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Registration – Joined IDP Protected Service

Dit document moet worden gevoegd bij het ingevuld I.AM-inschrijvingsformulier en is bedoeld om de partner in staat te stellen een van zijn IDP Protected Services te beschrijven.

Versie 1.0 (21/01/2021) - 765.46 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Registration – Joined AA Protected Service

Dit document moet worden gevoegd bij het ingevuld I.AM-inschrijvingsformulier en is bedoeld om de partner in staat te stellen een van zijn AA Protected Services te beschrijven.

Versie 1.0 (21/01/2021) - 734.59 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

IAM Connect Token eXchange – Ann A - Security commitment Trusted Platform

Partners met de intentie om “Trusted platform”-diensten aan te bieden, verbinden zich er met dit document toe om deze diensten met het juiste beveiligingsniveau aan te bieden en de daarmee verbonden veiligheidsregels te respecteren. (Cfr IAM Connect Token eXchange – Tech Specs – § 9)

Versie 1.5 (04/02/2024) - 211.05 KB (Dit document is in het Engels)

Geïntegreerd gebruikers-en toegangsbeheer - SLA

Overeenkomst betreffende het dienstverleningsniveau voor beschikbaarheid en de performantie van de dienst voor het geïntegreerde gebruikers- en toegangsbeheer.

Versie 2.1 (30/05/2018) - 1.04 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

I.AM Zetes-certificaten - Mededeling

Op 15/10/2023 hebben we nieuwe I.AM Zetes-certificaten in acceptatie en in productie geactiveerd.

Vermijd dat uw softwarepakket plots stopt met werken en vervang uw certificaten:

 • vanaf 16/10/2023 (*) en vóór 12 januari 2024 in acceptatie en in productie

(*) op voorwaarde dat u de Key Rollover van uw certificaten beheert

Meer informatie (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

De “API portal” is de catalogus van de webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners via de API Gateway, die onder meer instaat voor het beheer van het gebruik van de webservices.

Het betreft:

 • technische informatie : URL, versie, formeel contract (WSDL+XSD voor de SOAP-diensten of Swagger voor de REST-diensten
 • functionele informatie: link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten.