Financiering van het eHealth-platform

Het eHealth-platform kan worden gefinancierd door

  • een jaarlijkse dotatie die wordt ingeschreven in de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • een jaarlijkse dotatie die wordt ingeschreven in de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • een jaarlijks bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • ontvangsten van andere federale overheden
  • opbrengsten van diensten die aan derden werden verstrekt
  • de opbrengst van de plaatsing van financiële reserves (enkel met het akkoord van de Minister bevoegd voor Financiën)
  • schenkingen en legaten
  • toevallige inkomsten