CoBRHA

CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actor) is de gemeenschappelijke, geconsolideerde authentieke bron van de verschillende openbare instellingen die bevoegd zijn voor de erkenning van actoren in de gezondheidszorg in België (RIZIV, FOD Volksgezondheid, FAGG, ...).

Via deze database kunnen 3 vragen worden beantwoord met betrekking tot een actor in de gezondheidszorg:

  • Wie is hij? Deze actor kan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zijn (arts, verpleegkundige, ...) of een gezondheidszorginstelling (ziekenhuis, rusthuis, ...)
  • Wat mag hij doen? Voor een gezondheidszorginstelling gaat het om de erkende activiteiten van deze instelling (algemeen ziekenhuis, intensive care, SMUR/MUG, ...). Voor een beroepsbeoefenaar gaat het om de beroepserkenningen en erkende specialisaties van deze persoon (diploma, RIZIV-nr., ...).
  • Wat zijn zijn verantwoordelijkheden? Dit komt overeen met de rollen van de actoren in de gezondheidszorg, eventueel ten aanzien van een andere actor in de gezondheidszorg (hoofdarts in een ziekenhuis, ...).

CoBRHA is een authentieke bron die instaat voor de consolidatie van de informatie afkomstig van verschillende databases waarvan de inhoud als gevalideerd wordt beschouwd, bijvoorbeeld het bestand van de zorgverleners (RIZIV), het kadaster van de zorgverleners of het bestand van de zorginstellingen (FOD Volksgezondheid).

Het is belangrijk te weten dat CoBRHA een authentieke bron is die gehost en beveiligd wordt door het eHealth-platform, maar waarvan de inhoud, de update en de kwaliteitscontrole van de gevalideerde databases waaruit ze bestaat de verantwoordelijkheid blijft van de bevoegde instellingen.

Ingevolge de zesde staatshervorming zijn een aantal bevoegdheden overgeheveld naar de deelstaten.

Het eHealth-platform speelt een belangrijke rol in de centralisering van de gegevens. Hoewel bepaalde gegevens onder de bevoegdheid van een andere authentieke bron vallen, zorgt het eHealth-platform ervoor dat deze gegevens steeds beschikbaar zijn via de authentieke bron CoBRHA.